Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2018

 02:17 PM 29/03/2018

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 06:29 AM 08/02/2018

Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 12:00 AM 27/01/2018

Về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017

 09:03 AM 16/11/2017

Thông báo công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

 03:47 PM 01/11/2017

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

 09:49 AM 31/10/2017

Thông báo Kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

 04:24 PM 03/10/2017

Khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2017

 09:55 AM 29/07/2017

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2017

 05:00 PM 09/06/2017

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017

 05:00 PM 09/06/2017