Gửi báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 09:42 AM 04/05/2019

Kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ tại các địa phương năm 2017 – Kết quả và những vấn đề đặt ra

 11:49 PM 20/07/2018

Về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018

 03:47 AM 24/06/2018

Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018

 10:10 AM 28/05/2018


Khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018

 09:37 AM 14/04/2018

Thông báo cho thí sinh kiểm tra thực hành số hóa tài liệu lưu trữ

 11:20 AM 02/04/2018

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu khu vực phía Bắc năm 2018

 10:13 AM 30/03/2018

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu khu vực phía Nam năm 2018

 10:00 AM 30/03/2018

Quy chế và Nội quy kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 02:44 PM 29/03/2018