Chưa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 do tình tình Covid-19

 09:27 AM 25/05/2021

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

 04:53 PM 06/04/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 11:15 AM 24/07/2020

Đề xuất sửa đổi, bãi bỏ một số điều hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 03:18 PM 23/03/2020

Gửi báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 09:42 AM 04/05/2019

Kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ tại các địa phương năm 2017 – Kết quả và những vấn đề đặt ra

 11:49 PM 20/07/2018

Về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018

 03:47 AM 24/06/2018

Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018

 10:10 AM 28/05/2018


Khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018

 09:37 AM 14/04/2018