03:30 PM 07/12/2020  |   Lượt xem: 623  | 

Các nội dung kiểm tra về: Đánh giá tình hình tổ chức và thực hiện các quy định của pháp luật về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư; tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; số hóa tài liệu lưu trữ.

    Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi cả nước, theo Quyết định số 172/QĐ-VTLTNN, từ ngày 01/12 đến 03/12/2020, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức và thực hiện các quy định của pháp luật về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư; tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; số hóa tài liệu lưu trữ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Bộ (Cục Quản lý Đầu thầu; Cục Đăng ký kinh doanh; Viện Chiến lược phát triển; Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương).

    Thành phần Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm: ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trưởng đoàn); ông Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ (Phó trưởng đoàn); bà Trần Thị Hồng Diệu - Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ (thành viên); ông Trần Danh Đại - Trưởng phòng Nghiệp vụ Lưu trữ tài liệu điện tử - Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử (thành viên); bà Hồ Anh Tú - Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ (thành viên kiêm Thư ký).

Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận phát biểu tại buổi làm việc tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Ông Đoàn Đạt - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

    Tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như sau:

    - Công tác chỉ đạo do Bộ ban hành để chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống; quy định về chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

    - Tình hình triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ: Tình hình tổ chức biên chế và trình độ chuyên môn của công chức, viên chức, người làm công tác văn thư tại Bộ. Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với người làm công tác văn thư; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử; quản lý văn bản đi, đến điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu điện tử vào cơ quan; quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật (thiết bị lưu khóa bí mật của cá nhân, cơ quan).

    - Thực hiện số hóa tài liệu tại Lưu trữ cơ quan (quy trình, tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng tài liệu số hóa); bảo quản cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ (chế độ bảo quản, kiểm tra, sao lưu).

    - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư: xây dựng, vận hành hệ thống quản lý tài liệu điện tử đảm bào các chức năng cơ bản theo quy định; việc kết nối, liên thông và gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ và các phần mềm quản lý lưu trữ, chuẩn dữ liệu đầu vào và việc biên mục nội dung dữ liệu đặc ta của tài liệu điện tử trên Hệ thống.

    - Thực trạng lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

     Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra tại các buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trần Danh Đại