01:57 PM 27/11/2020  |   Lượt xem: 1048  | 

Ngày 27/11/2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành văn bản số 1215/VTLTNN-LTQGTLĐT gửi Công ty TNHH Phát triển Hương Việt v/v không sử dụng nội dung công văn 800/VTLTNN-TTTH của Cục trong đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ và văn bản số 1216/VTLTNN-LTQGTLĐT gửi Công ty Cổ phần Công nghệ SaVis về việc không sử dụng nội dung công văn số 1367/VTLTNN-TTTH của Cục trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ.

Nội dung chính của văn bản số 1215/VTLTNN-LTQGTLĐT như sau:

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có công văn số 800/VTLTNN-TTTH ngày 02/8/2019 trả lời công văn số 2268/CV-HV ngày 18/7/2019 của Công ty TNHH Phát triển Hương Việt về việc cho ý kiến Phần mềm quản lý tài liệu điện tử và Phần mềm số hoá, quản lý tài liệu số EDM do Công ty xây dựng và phát triển.

Công văn số 800/VTLTNN-TTTH nêu trên là ý kiến đánh giá nghiệp vụ để Công ty Hương Việt tham khảo, tiếp tục hoàn thiện các phần mềm đáp ứng quy định của pháp luật. Ý kiến này của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước không được sử dụng để đặt điều kiện trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ.

Nội dung chính của Văn bản số 1216/VTLTNN-LTQGTLĐT như sau:

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có công văn số 1367/VTLTNN-TTTH ngày 19/12/2019 trả lời công văn  số 282/2019/SAVIS-CV ngày 04/11/2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ SaVis về việc đề nghị đánh giá Phần mềm quản lý lưu trữ điện tử do Công ty xây dựng và phát triển.

Công văn số 1367/VTLTNN-TTTH nêu trên là ý kiến đánh giá nghiệp vụ để Công ty SaVis tham khảo, tiếp tục hoàn thiện phần mềm đáp ứng quy định của pháp luật. Ý kiến này của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước không được sử dụng để đặt điều kiện trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  Tệp đính kèm