12:55 PM 03/07/2017  |   Lượt xem: 8954  | 

Từ khi thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (1962) cho đến trước khi có Nghị định số 34/HĐBT, công tác nghiên cứu khoa học lưu trữ còn mang tính tự phát, thường do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì. Hình thức hoạt động của giai đoạn này chủ yếu là các buổi thông báo khoa học.

Từ khi thành lập Phòng Khoa học Kỹ thuật (1985), công tác nghiên cứu khoa học đã bắt đầu đi vào nề nếp có tổ chức chỉ đạo, có kế hoạch nghiên cứu và có kinh phí sự nghiệp khoa học do Nhà nước hỗ trợ.

Kết quả của công tác nghiên cứu khoa học lưu trữ được thể hiện cụ thể qua kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp ngành và cấp cơ sở. Chỉ tính từ năm 1985 đến năm 2000, các đơn vị thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp ngành và cấp cơ sở trên các lĩnh vực sau :

I. Sưu tầm, thu thập , xác định giá trị tài liệu và tổ chức khoa học tài liệu Lưu trữ:

Đây là một trong những khâu quan trọng của công tác Lưu trữ, nhưng cũng là khâu phức tạp, khó khăn đòi hỏi sự đầu tư nhiều cả về trí tuệ và cơ sở vật chất. Trong những năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã luôn quan tâm ưu tiên đưa vào kế hoạch nghiên cứu một loạt đề tài khoa học cấp ngành về lĩnh vực này. Đó là 16 đề tài :

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu quản lý Nhà nước.

 • Chủ nhiệm : TS. Dương Văn Khảm
 • Thời gian : 1988

2. Những cơ sở khoa học để xác định thời hạn bảo quản tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp.

 • Chủ nhiệm : Thạc sĩ Nguyễn Nghĩa Văn
 • Thời gian : 1996

3. Nghiên cứu xác định nguồn và thành phần tài liệu thiết kế xây dựng cần nộp để bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Cảnh Đương
 • Thời gian : 1993

4. Nghiên cứu nguồn và thành phần tài liệu quản lý Nhà nước cần nộp vào Lưu trữ tỉnh.

 • Chủ nhiệm : Nguyễn Quang Lệ
 • Thời gian : 1993

5. Nghiên cứu nguồn và thành phần tài liệu bản đồ cần nộp vào các Trung tâm Lưu trữ Quôc gia.

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Minh Phương
 • Thời gian : 1997

6. Cơ sở khoa học để xác định nguồn bổ sung tài liệu ảnh có gía trị lưu trữ vĩnh viễn.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Lã Thị Hồng
 • Thời gian : 1989

7. Xác định nguồn và thành phần tài liệu nghiên cứu khoa học phải nộp vào Lưu trữ Quốc gia.

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Minh Phương
 • Thời gian : 1995

8. Nghiên cứu xác định nguồn và thành phần tài liệu văn học nghệ thuật có giá trị nộp vào Lưu trữ Quốc gia.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Nguyễn Thị Phương Mai
 • Thời gian : 1989

9. Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu quản lý nhà nước chủ yếu ở các cơ quan Nhà nước.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Hà Văn Huề
 • Thời gian : 1997

10. Nghiên cứu xác định nguồn và thành phần tài liệu có giá trị ở cấp huyện cần phải lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : Thạc sĩ Nguyễn Nghĩa Văn
 • Thời gian : 1997

11. Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu nhân sự.

 • Chủ nhiệm : Lã Thị Hồng
 • Thời gian : 1997

12. Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp vào Trung tâm lưu trữ quốc gia III của các cơ quan quản lý nhà nước TW

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Nguyễn Thị Tâm
 • Thời gian : 2001

13. Nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp mô tả tài liệu lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ quốc gia.( Tài liệu quản lý nhà nước thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945).

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Trần Thị Hương
 • Thời gian 1998
 • Mã số : 96-98-042

14. Nghiên cứu hoàn thiện, thống nhất các nghiệp vụ lưu trữ cơ bản trong các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Minh Phương
 • Thời gian : 2000

15. Nghiên cứu thành phần tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước nộp vào Lưu trữ Quốc gia.

 • Chủ nhiệm : Thạc sĩ Tiết Hồng Nga
 • Thời gian : 2000

16. Nghiên cứu phương pháp khử trùng tài liệu lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Nguyễn Trọng Biên
 • Thời gian : 2000

II. Công cụ tra cứu, công bố và sử dụng tài liệu lưu:

Việc sử dụng và công bố tài liệu lưu trữ có một vị trí và ýnghĩa rất quan trọng trong công tác lưu trữ. Chính vì thế, để có những cơ sở khoa học quản lý lĩnh vực này, Cục lưu trữ Nhà nước đã tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp ngành. Tính từ năm 1985 đến nay đã có 10 đề tài nghiên cứu khoa học được tiến hành trong lĩnh vực này:

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu phông lưu trữ Quốc gia.

 • Chủ nhiệm : TS. Phan Đình Nham
 • Thời gian : 1986

2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin tự động tài liệu Lưu trữ Quốc gia.

 • Chủ nhiệm : Dương Văn Khảm
 • Thời gian : 1989

3. Nghiên cứu nội dung, phương pháp biên soạn sách tra cứu sử liệu trong lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : TS. Hồ Văn Quýnh
 • Thời gian : 1994

4. Nghiên cứu xác định thời hạn giải mật tài liệu lưu trữ ở các Trung tâm lưu trữ Quốc gia Việt Nam .

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Ngô Thiếu Hiệu
 • Thời gian : 1995

5. Nghiên cứu biên soạn Sách chỉ dẫn các Phông lưu trữ trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chủ nhiệm : TS. Phan Đình Nham
 • Thời gian : 1996

6. Nghiên cứu biên soạn sách chỉ dẫn các Phông lưu trữ Trung tâm lưư trữ Quốc gia I - Hà Nội.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Ngô Thiếu Hiệu
 • Thời gian : 1995

7. Nghiên cứu hoàn thiện khung phân loại thông tin tài liệu Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam thời kỳ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Nguyễn Thị Thuý Bình
 • Thời gian : 1998

8. Nghiên cứu xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ thời kỳ Mỹ - Nguỵ (1954 - 1975).

 • Chủ nhiệm : TS. Phan Đình Nham
 • Thời gian : 1998

9. Nghiên cứu nguyên tắc và chế độ công bố tài liệu lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Minh Phương
 • Thời gian : 1997

10. Nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ thống kê các loại tài liệu lưu trữ

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Cảnh Đương
 • Thời gian : 2000
 • Mã số :

III. Bảo quản tài liệu lưu trữ :

1. Nghiên cứu quy trình sử dụng chất Bê-ka phốt để diệt côn trùng trong các kho lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : Vũ Hữu Vân
 • Thời gian : 1988

2. Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng bảo quản tài liệu giấy.

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Cảnh Đương
 • Thời gian : 1996

3. Nghiên cứu đề xuất phương pháp, hoá chất khử trùng tài liệu lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : Nguyễn Trọng Biên
 • Thời gian : 2000

IV. Đào tạo, tổ chức và quản lý ngành:

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học tố chức màng lưới các kho viện Lưu trữ.

 • Chủ nhiệm đề tài : GS. Vương Đình Quyền
 • Thời gian : 1989

2. Nghiên cứu xây dựng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ của viên chức ngành lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : TS. Hồ Văn Quýnh
 • Thời gian : 1986

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định biên chế và trình độ nghiệp vụ lưu trữ cấp tỉnh.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Nguyễn Thị Minh Tâm
 • Thời gian : 1998

4. Nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý xác lập phương hướng tổ chức, nộ dung, phương pháp thanh công tác Văn thư, công tác Lưu trữ trong cơ quan quản lý nhà nước.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Đặng Đình Côn
 • Thời gian : 1999

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện giáo trình lưu trữ bậc trung học.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Vũ Côi
 • Thời gian : 1990

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học để lập chương trình giảng dạy môn văn thư bậc trung học.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Đinh Xuân Hồng
 • Thời gian : 1991

7. Nghiên cứu biên soạn giáo trình lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật (bậc trung học).

 • Chủ nhiệm : Trần Hoàng
 • Thời gian : 1992

8. Nghiên cứu khung chương trình đào tạo Văn thư, Lưu trữ và Thư ký văn phòng ở ba cấp : Đại học, cao đẳng và trung học.

 • Chủ nhiệm : TS. Nguyễn Minh Phương
 • Thời gian : 1999

9. Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các định mức lao động trong kho Lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : Cử nhân Vũ Côi
 • Thời gian : 2001

10. Nghiên cứu xây dựng định mức vệ sinh kho và các phương tiện bảo quản tài liệu lưu trữ.

 • Chủ nhiệm: Cử nhân Nguyễn Cao Hoành
 • Thời gian : 2001

11. Nghiên cứu cơ sở khoa học để tổ chức quản lý Nhà nước về công tác lưu trữ

 • Chủ nhiệm : TS. Dương Văn Khảm
 • Thời gian : 2001

V. ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Lưu trữ

1. Nghiên cứu ứng dụng tin học trong việc quản lý văn bản đi - đến ở văn thư cơ quan .

 • Chủ nhiệm : Thạc sĩ Tiết Hồng Nga
 • Thời gian : 1997

2. Nghiên cứu ứng dụng tin học trong thống kê phục vụ quản lý tài liệu lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : TS. Dương Văn Khảm
 • Thời gian : 1997

3. Nghiên cứu ứng dụng tin học để quản lý tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : TS. Dương Văn Khảm
 • Thời gian : 1998

4. Nghiên cứu ứng dụng tin học trong việc phân loại, quản lý tài liệu từ văn thư vào lưu trữ.

 • Chủ nhiệm : Thạc sĩ Lê Văn Năng
 • Thời gian : 1999

5. Lắp đặt mạng LAN tại trụ sở của Cục lưu trữ Nhà nước.

6. Xây dựng một số phần mềm ứng dụng trong văn thư và lưu trữ: phần mềm quản lý văn bản đi - đến chạy trên mạng LAN; phần mềm thống kê phông và sưu tập lưu trữ; phần mềm tra cứu hồ sơ, văn bản của phông lưu trữ.

7. Ứng dụng công nghệ CD-ROM vào việc lập phông bảo hiểm tài liệu lưu trữ quý hiếm (tài liệu Châu bản).

8. Lập cơ sở dữ liệu tài liệu nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại phòng Tư liệu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Lưu trữ phục vụ việc nghiên cứu của các cán bộ chuyên môn.