10:45 AM 27/01/2021  |   Lượt xem: 665  | 

Ngày 20/01/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 53/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nội vụ.

       Theo đó, định hướng kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 -2025 của Bộ Nội vụ có một số điểm lưu ý sau:

       Mục tiêu tổng quát

       Tận dụng có hiệu quả nguồn lực và hạ tầng sẵn có để đẩy mạnh phát triển Chính phủ số/Chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025.

       Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân.

       Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

       Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, số lần trong một năm người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.

       Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động.

       Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

       Thực hiện thành công các mục tiêu hàng năm nêu trong Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

       Tăng cường khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm hiện đại, tiên tiến, đồng bộ.

       Đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật tuyệt đối cho Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

       Mục tiêu cụ thể

       Ứng dụng CNTT trong nội bộ

       Đảm bảo năng lực, chất lượng hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và các hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ với các đơn vị trong Bộ và giữa Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành, địa phương.

       Mục tiêu đến năm 2025, Bộ Nội vụ hoàn thành các mục tiêu trong việc ƯDCNTT trong xử lý công việc, làm chủ công nghệ, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm văn bản giấy tờ, trừ các văn bản thuộc danh mục văn bản mật:

       - 100% văn bản đến được số hóa, trao đổi xử lý trên môi trường mạng.

       - 100% văn bản không mật trình lãnh đạo Bộ dưới dạng điện tử, hướng tới bỏ văn bản trình song song cùng bản giấy.

       - 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ dưới dạng điện tử hướng tới giảm hoặc bỏ văn bản trình song song cùng bản giấy.

       - 100% văn bản chính thức của Bộ Nội vụ được trao đổi trên môi trường mạng với các bộ, ngành và địa phương.

       - 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

       Mục tiêu đối với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

       - Tăng cường ứng dụng CNTT trong việc họp trực tuyến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

       - Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý và khai thác tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, tăng tỉ lệ khai thác tài liệu lưu trữ dạng số nhằm giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với tài liệu gốc.

       - Tiếp tục triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc đảm bảo đạt mục tiêu 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Cục được trao đổi dưới dạng điện tử;

       - Bảo đảm 100% các thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục được quản lý trên môi trường mạng;

       - Xây dựng Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ nhà nước Việt Nam” trình Bộ Nội vụ phê duyệt, hoàn thành năm 2020;

       - Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước”;

       - Xây dựng và thực hiện một phần Đề án “Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn 2021 – 2025”.

       Trong đó, nhiệm vụ liên quan đến việc hoàn thiện môi trường pháp lý đối với công tác văn thư, lưu trữ có một số điểm đáng lưu ý như sau:

       Xây dựng và ban hành các quy chế quy định về quản lý, vận hành các hệ thống CNTT tại Bộ Nội vụ.

       Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư, các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử.

       Xây dựng văn bản quy định danh mục chuẩn thông tin và quy định kỹ thuật chia sẻ, tích hợp dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (thay thế Quyết định số 4223/QĐ-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Quy định về an toàn bảo mật thông tin đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

       Xây dựng văn bản quy định về định danh cán bộ, công chức, viên chức; sơ yếu lý lịch điện tử, lưu trữ điện tử đối với hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; thẻ công chức điện tử.

       Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ điện tử; các đề án, dự án về lưu trữ tài liệu điện tử:

       - Tham mưu cho Bộ Nội vụ trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, hoàn thành năm 2021.

       - Hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trình Bộ Nội vụ ban hành.

       - Xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn Kho lưu trữ số và các quy trình nghiệp vụ Lưu trữ tài liệu điện tử trình Bộ Nội vụ ban hành, hoàn thành năm 2021.

       Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. Phát triển các hình thức thuê, khoán trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

       Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong Bộ và trong ngành Nội vụ trên cơ sở các quy định của Chính phủ.

       Toàn văn nội dung Quyết định số 53/QĐ-BNV xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

TH