09:58 AM 30/11/2007  |   Lượt xem: 575  | 

Ngày 26 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BNV hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng. Thông tư này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước.

Nội dung của Thông tư số 09/2007/TT-BNV hướng dẫn yêu cầu và các thông số kỹ thuật về kho lưu trữ chuyên dụng. Bao gồm: khu vực kho bảo quản tài liệu, khu vực xử lý nghiệp vụ lưu trữ, khu hành chính, khu vực lắp đặt thiết bị kỹ thuật và khu vực phục vụ công chúng.

Theo Thông tư này thì một Kho lưu trữ chuyên dụng phải bảo đảm được các yêu cầu chung: Về địa điểm như thuận tiện giao thông; có địa chất ổn định, xa các chấn động nền; có địa thế cao, thoát nước nhanh; không ở gần các khu vực dễ gây cháy, nổ, ô nhiễm và có đất dự phòng để mở rộng khi cần thiết; Bảo đảm kết cấu bền vững; bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; thiết kế hợp lý, liên hoàn phù hợp với các loại hình tài liệu và các quy trình nghiệp vụ lưu trữ và đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan của công trình văn hoá.

Thông tư còn hướng dẫn cụ thể về khu vực kho bảo quản tài liệu, khu vực khác như khu vực xử lý nghiệp vụ lưu trữ, khu hành chính, khu vực lắp đặt thiết bị kỹ thuật và khu vực phục vụ công chúng và một số yêu cầu về hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước,… Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn vận dụng đối với các trường hợp: xây mới kho lưu trữ chuyên dụng; cải tạo, nâng cấp thành kho lưu trữ chuyên dụng; các kho lưu trữ đặt trong trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức./.

                                                                Thúy Hằng