10:54 AM 10/06/2019  |   Lượt xem: 1446  | 

       Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức, một số cơ quan, tổ chức có ý kiến trao đổi về hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức khi thực hiện số hóa văn bản giấy, cụ thể là khi thực hiện ký số trên văn bản số hóa theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV, do hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức lớn hơn lề của văn bản, nên hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức che khuất một phần quốc hiệu và tiêu ngữ. Cơ quan, tổ chức đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho phép thu nhỏ kích thước hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức trên văn bản số hóa.

       Sau khi nghiên cứu, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

       Điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định về hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức thực hiện số hóa trên văn bản số hóa để xử lý công việc trong Hệ thống:

       - Vị trí: Góc trên, bên phải, trang đầu văn bản;

       - Hình ảnh: Dấu của cơ quan, tổ chức số hóa văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, định dạng Portable Network Graphics (.png);

       - Thông tin: Tên cơ quan, tổ chức, thời gian ký (ngày, tháng, năm; giờ, phút, giây; múi giờ Việt Nam theo Tiêu chuẩn ISO 8601).

       Ngoài ra, cần chú ý ở định dạng Portable Network Graphics (.png), có hai lựa chọn cho nền của ảnh là ảnh có hình nền trong suốt và ảnh có hình nền không trong suốt. Nếu chọn ảnh có hình nền không trong suốt thì hình ảnh dấu sẽ che khuất một phần quốc hiệu và tiêu ngữ như vấn đề một số cơ quan, tổ chức có ý kiến nêu trên, ngược lại nếu chọn ảnh có hình nền trong suốt thì hình ảnh dấu có thể đè lên và không che khuất một phần quốc hiệu và tiêu ngữ.

       Đề nghị các cơ quan, tổ chức cần thực hiện đúng theo quy định nói trên tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV.

       Ví dụ 1:Sử dụng ảnh của dấu có hình nền không trong suốt.

      Ví dụ 2: Sử dụng ảnh của dấu có hình nền trong suốt.

  Tệp đính kèm
  1. KhongTrongSuot.pdf( 0.85 MB )
  2. TrongSuot.pdf( 0.89 MB )

Th.S Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước