03:21 AM 24/09/2017  |   Lượt xem: 12671  | 

 

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

Email

Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Cục trưởng

Đặng Thanh Tùng

ĐTCQ: 024.38358666

dangthanhtung@luutru.gov.vn

Phó Cục trưởng

Đỗ Văn Thuận

ĐTCQ: 024.32373058

dovanthuan@luutru.gov.vn

Phó Cục trưởng

Nguyễn Thị Nga   

ĐTCQ: 024.37662127

nguyenthinga@luutru.gov.vn

Văn thư Cục

Văn thư

Phạm Thị Thiệp

ĐTCQ: 024.38327002

 

Văn thư

Lê Thị Sen

ĐTCQ: 024.38327002

 lethisen@luutru.gov.vn

Các đơn vị chức năng trực thuộc

Chánh Văn phòng 

Bùi Thị Kim Hương

ĐTCQ: 024.38327003

buithikimhuong@luutru.gov.vn

Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức-Cán bộ

Nguyễn Thị Thu Hoài ĐTCQ: 024.37666196 nguyenthithuhoai@luutru.gov.vn

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Tài chính

Trần Thị Thanh Bình

ĐTCQ: 024.38327000

 tranthithanhbinh@luutru.gov.vn

Trưởng phòng Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước

Mai Thị Thu Hiền

ĐTCQ: 024.37669963

maithithuhien@luutru.gov.vn

Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Phạm Thanh Hà

ĐTCQ: 024.38327007

phamthanhha@luutru.gov.vn

Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Vũ Thị Thanh Thủy

ĐTCQ: 024.37667911

vuthithanhthuy@luutru.gov.vn

Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

Nguyễn Thị Huệ   

ĐTCQ: 024.32115017

 nguyenthihue@luutru.gov.vn

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Giám đốc TTLTQG I

Trần Thị Mai Hương

ĐTCQ: 024.3822655

tranthimaihuong@luutru.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.36642055

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Giám đốc TTLTQG II

Vũ Văn Tâm

ĐTCQ: 028.38294789

vuvantam@luutru.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

028.38237130

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Giám đốc TTLTQG III

Trần Việt Hoa      

ĐTCQ: 024.37620225

tranviethoa@luutru.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.38347997

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Giám đốc TTLTQG IV

Nguyễn Xuân Hùng

ĐTCQ: 0263.3912741

nguyenxuanhung@luutru.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

026.33560790

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

Lê Văn Năng

ĐTCQ: 024.37669154

levannang@luutru.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.37667875

 

Trung tâm Bảo hiểm Tài liệu lưu trữ quốc gia

Giám đốc Trung tâm Bảo hiểm Tài liệu lưu trữ quốc gia

Nguyễn Văn Phú  

ĐTCQ: 024.35235007

nguyenvanphu@luutru.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.38172581

 

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

Mai Thị Xuân       

ĐTCQ: 024.37669376

maithixuan@luutru.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp   024.37629193