10:58 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 17618  | 

Theo Quyết định số 476/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có :

1. CÁC ĐƠN VỊ  CHỨC NĂNG THUỘC CỤC:

a) Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

b) Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính

d) Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

đ) Phòng Tổ chức - Cán bộ

e) Văn phòng

2. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC CỤC:

a) Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

b) Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

c) Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

d) Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

đ) Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

e) Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

g) Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia