03:18 PM 15/10/2020  |   Lượt xem: 255  | 

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ đang bảo quản 79 phông lưu trữ với số lượng 1.449,8 mét giá tài liệu giấy, chủ yếu là tài liệu hành chính và một số tài liệu khoa học - kỹ thuật, trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh và đưa vào bảo quản 14.161 hồ sơ.

     Theo Quyết định số 525/QĐ- SNV, ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Sở Nội vụ Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của  Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ là đơn vị trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Sở Nội vụ thành phố thu thập, quản lý, bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử của thành phố; thực hiện một số dịch vụ công về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

     Trung tâm lưu trữ lịch sử chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế về hoạt động đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Văn thư Lưu trữ.

      Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ đang bảo quản 79 phông lưu trữ với số lượng 1.449,8 mét giá tài liệu giấy, chủ yếu là tài liệu hành chính và một số tài liệu khoa học - kỹ thuật, trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh và đưa vào bảo quản 14.161 hồ sơ, cụ thể:

 

   

      79 phông tài liệu trên có tiềm năng lớn, có giá trị quý báu trong nhiều lĩnh vực như: Lĩnh vực chính trị tài liệu lưu trữ địa giới hành chính, bản đồ địa giới, mốc lộ giới cấp tỉnh, huyện, xã… được các cơ quan trong tỉnh sử dụng làm bằng chứng để phân định địa giới hành chính giữa Thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, tài liệu lưu trữ để phục vụ cho việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống địa phương cho các thế hệ trẻ...Trong lĩnh vực khoa học lịch sử tài liệu lưu trữ góp phần quan trọng trong việc làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử của địa phương, là nguồn sử liệu quan trọng để nghiên cứu lịch sử phát triển của tỉnh, của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Đây là nguồn sử liệu quý giá để nghiên cứu biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử cơ quan, tổ chức.

     Trong lĩnh vực kinh tế các thông tin trong tài liệu lưu trữ thường xuyên được khai thác và sử dụng để phục vụ cho việc xây dựng các đề tài, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng huyện, thị xã…

     Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tài liệu lưu trữ được khai thác và sử dụng để phục vụ cho nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nhiều danh lam thắng cảnh và nhiều công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, mỹ thuật, khoa học như Nhà cổ Bình Thủy; Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam; Chùa Ông; Khám Lớn;... Đây là nguồn tài liệu lớn mà Kho Lưu trữ lịch sử Thành phố Cần Thơ đang bảo quản, phục vụ công tác nghiên cứu, biên tập, góp phần giới thiệu những nét văn hóa truyền thống với bạn bè trong nước và quốc tế.

     Ngoài ra, những tài liệu liên quan đến hồ sơ liệt sỹ, thương binh, Hồ sơ cán bộ đi B, hồ sơ khen thưởng Huân, Huy chương, hồ sơ thành phần địa chủ, trưng thu, trưng mua, hồ sơ về cải cách ruộng đất… là nguồn thông tin quý giá phục vụ nhân dân như: xác minh lý lịch, thời gian công tác, trình độ học vấn, hình thức khen thưởng, kỷ luật hoặc dùng tài liệu lưu trữ để chứng minh nhân thân để giải quyết các chế độ, chính sách cho những người có công, những đối tượng xã hội, các vấn đề về sở hữu và thừa kế tài sản…

     Như vậy, có thể khẳng định tài liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử là những tài liệu có giá trị trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, phản ánh lịch sử hình thành và phát triển về vùng đất, con người... Vì vậy, Trung tâm luôn có những biện pháp để tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển địa phương ./.

 

Thái Nguyễn, Trung tâm LTQG tài liệu điện tử  - Trần Thị Tuyết Vân, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ