03:49 PM 17/11/2020  |   Lượt xem: 176  | 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng xin liên hệ qua địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng số 50, đường Hồ Sĩ Dương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Đà Nẵng được thành lập vào ngày 10/4/2015 theo Quyết định số 222/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Trung tâm có chức năng giúp Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử và thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ.

 

Trụ sở Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng.

 

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang bảo quản 112 phông tài liệu có giá trị của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố. Trong đó có một số phông lưu trữ tiêu biểu như:

Phông lưu trữ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Đây là phông tài liệu lưu trữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Nội dung chính khối tài liệu này là tập lưu văn bản của UBND thành phố từ năm 1997 đến năm 2013 như: Quyết định về thu hồi đất, cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Phần lớn khối tài liệu trên đã được chỉnh lý và hệ thống hóa khoa học.

Phông Lưu trữ Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngày 20/8/1976, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3708/QĐ-TCUB về việc chuyển Phòng Tổ chức chính quyền thành Ban Tổ chức UBND tỉnh (tức Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng). Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đang bảo quản 20,7 mét tài liệu của phông Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, với nội dung chính gồm: Các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về thành lập, sáp nhập, đổi tên và giải thể các đơn vị, năm 1975 - 1996; Quyết định về thuyên chuyển, tiếp nhận và điều động, bổ sung, bố trí cán bộ năm 1976 - 1996;  Quyết định về bầu bổ sung các chức danh cho các đơn vị năm 1980; Quyết định về điều chỉnh lương, nâng lương cho cán bộ, công chức 1977 - 1996; Quyết định về  tuyển dụng cán bộ 1978-1996; các hồ sơ gốc cán bộ; hồ sơ cho phép thành lập các hội, điều chỉnh, phân vạch điều chỉnh địa giới…

Bảng kê các phông lưu trữ hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

    

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của khối lượng tài liệu hiện đang lưu giữ tại Kho lưu trữ lịch sử thành phố là những tài liệu có giá trị, Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đã và đang tiếp tục tăng cường phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ theo tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg, ngày 02/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thu thập, bổ sung tài liệu sau khi Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố giai đoạn 2 hoàn thành, tiếp tục  đổi mới các hình thức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, nhằm đưa tài liệu lưu trữ đến gần hơn với độc giả, phục vụ tốt công tác lưu trữ và khai thác, sử dụng tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển  kinh tế - xã hội thành phố./.                                                                                                                                                                                                                                        

Nguyễn Tuyết (TT LT quốc gia TL điện tử) và Nguyễn Thị Dung (Chi cục VTLT Đà Nẵng)