02:37 PM 14/07/2021  |   Lượt xem: 564  | 

Các Lưu trữ Nhà nước Liên bang là bộ phận quan trọng trong hệ thống các cơ quan lưu trữ của Nga, là trung tâm nghiên cứu, trung tâm thông tin, văn hóa và lịch sử mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Các Lưu trữ Nhà nước Liên bang nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga. Nước Nga có 15 cơ quan Lưu trữ Nhà nước Liên bang như vậy, bảo quản hơn 41,6 triệu hồ sơ lưu trữ. Tài liệu bảo quản tại các Lưu trữ Nhà nước Liên bang có ý nghĩa lịch sử và văn hóa quan trọng, tạo thành quần thể lưu trữ liên kết với nhau chứa đựng khối lượng thông tin toàn diện và độc đáo.

5. Lưu trữ Kinh tế Nhà nước Nga (RGAE)

Tòa nhà Lưu trữ Kinh tế Nhà nước Nga tại Mát-xcơ-va.

     Lưu trữ Kinh tế Nhà nước Nga (RGAE) thành lập vào năm 1961 và đến năm 1992 có tên là Lưu trữ Nhà nước Trung ương về Kinh tế quốc gia Liên Xô. Cơ quan lưu trữ này có hơn 4,6 triệu tài liệu sản sinh từ các cơ quan hành chính trung ương của nền kinh tế quốc dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, Liên Xô và sau đó là Liên bang Nga từ năm 1917 cho đến nay.

      Tài liệu bảo quản tại RGAE ghi lại sự phát triển về kinh tế và xã hội của nhà nước Xô Viết trong suốt thời kỳ tồn tại của nó, những quan điểm khác nhau về việc triển khai chính sách công nghiệp hóa ở Liên Xô, việc huy động ngành công nghiệp cho nhu cầu quốc phòng trong giai đoạn Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thời kỳ tái thiết sau chiến tranh, củng cố quân đội và vị thế công nghiệp ở Liên Xô, xây dựng các lĩnh vực mới như hạt nhân, công nghiệp điện… RGAE còn bảo quản các phông lưu trữ của các ủy ban quốc gia, các bộ, hội đồng nhà nước và chính quyền trung ương là những nơi quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như các lĩnh vực riêng của nền kinh tế; các phông lưu trữ về các tổ chức công nghiệp, kinh tế và tài chính dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây còn là nơi lưu giữ các phông lưu trữ về các công ty cổ phần, các tập đoàn, các ngân hàng thương mại và các tổ chức phi nhà nước khác hình thành trong giai đoạn Chính sách Kinh tế mới và giai đoạn hậu Xô Viết.

     Các phông lưu trữ của RGAE còn có các tài liệu lưu trữ về những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, những nhà tổ chức trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và giao thông… Năm 1994, Trung tâm Khoa học và Nghiên cứu A.V. Chajanov – một hiệp hội dành cho những nhà sử học, kinh tế học, lưu trữ học và nhiều đại diện nổi tiếng khác trong lĩnh vực kinh tế và khoa học thuộc RGAE đã được thành lập.

     6. Lưu trữ Lịch sử chính trị - Xã hội Nhà nước Nga (RGASPI)

Lối vào Tòa nhà Lưu trữ Lịch sử chính trị - Xã hội Nhà nước Nga tại Mát-xcơ-va (Ảnh: Maurice Casey).

     Lưu trữ Lịch sử chính trị - Xã hội Nhà nước Nga có trụ sở tại Mát-xcơ-va được thành lập vào năm 1999 sau khi sáp nhập Trung tâm Bảo tồn và Nghiên cứu Tài liệu lịch sử hiện đại Nga (trước đây là Lưu trữ Trung ương Đảng về Chủ nghĩa Mác – Lê nin thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết) và Kho Lưu trữ trung ương về tài liệu của các Tổ chức thanh niên (trước đây là Lưu trữ Trung ương của Ủy ban Trung ương Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Nga). RGASPI bảo quản hơn 2,1 triệu hồ sơ từ thế kỷ XVII cho đến nay.

     Tài liệu bảo quản tại RGASPI là tài liệu về lịch sử xã hội và chính trị của Tây Âu  từ thế kỷ thứ XVII đến thế kỷ XX, lịch sử các phong trào lao động, xã hội và cộng sản quốc tế từ năm 1860 đến những năm 1950 trong đó bao gồm cả các tài liệu của Quốc tế cộng sản, tài liệu về lịch sử chính trị của Nga từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay cũng như tài liệu của các đảng, phong trào chính trị và các tổ chức thanh niên thời kỳ hiện đại. Nơi đây cũng lưu giữ các bộ sưu tập tài liệu lưu trữ lớn của Đảng Lao động Dân chủ và Xã hội Nga (RSDRP), Đảng Cộng sản Nga (của phe Bôn-sê-víc – RKP(b)), Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết (CPSU), bao gồm cả các cơ quan tối cao cho đến năm 1953 và Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Nga (VLKSM) từ khi thành lập các tổ chức này cho đến cuối năm 1991. Một số hiện vật độc đáo và có giá trị quan trọng bổ sung cho các chủ đề tài liệu lưu trữ chính cũng được bảo quản trong các bộ sưu tập bảo tàng.

     Các phông lưu trữ còn có tài liệu của các chính trị gia và các nhà lãnh đạo của các phong trào xã hội và cộng sản, tài liệu cá nhân của Các Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Sta-lin và những người đồng chí của họ.   

     7. Lưu trữ Lịch sử hiện đại Nhà nước Nga (RGANI)

Tòa nhà Lưu trữ Lịch sử hiện đại Nhà nước Nga tại Mát-xcơ-va.

     Lưu trữ Lịch sử hiện đại Nhà nước Nga (RGANI) có trụ sở tại Mát-xcơ-va được thành lập vào tháng 10 năm 1991 trên cơ sở các tài liệu lưu trữ của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết (CPSU). RGANI bảo quản hơn 1,2 triệu tài liệu được sản sinh từ năm 1952 đến tháng 8 năm 1991. Các tài liệu này bao gồm tài liệu được sản sinh trong quá trình hoạt động của các cơ quan trung ương và tối cao và bộ máy của Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết, Đảng Cộng sản nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, các hội đồng, ủy ban thường trực và lâm thời cùng các cá nhân và lãnh đạo của CPSU. Lưu trữ Lịch sử hiện đại Nhà nước Nga còn bảo quản các tài liệu tốc ký từ Đại hội lần thứ 20 đến Đại hội lần thứ 27 của Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết và các phiên họp toàn thể của ỦY bang Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết, biên bản các cuộc họp của Bộ chính trị (Đoàn chủ tịch) và Ban Thư ký của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết và Ủy ban Giám sát Đảng thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết; tài liệu của các cơ quan thuộc Ủy ban Trung ương, các cuộc họp quốc tế, tài liệu số liệu thống kê của đảng, thư tư và đơn xin gia nhập đảng của công dân gửi Ủy bang Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết và tài liệu cá nhân của các cá nhân xuất sắc của Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết, tài liệu của các đảng và phong trào chính trị và xã hội thời kỳ hiện đại.

Phòng đọc trong Lưu trữ Lịch sử hiện đại Nhà nước Nga.

 

     8. Lưu trữ Quân sự Nhà nước Nga (RGVA)

Tòa nhà Lưu trữ Quân sự Nhà nước Nga tại Mát-xcơ-va.

     Lưu trữ Quân sự Nhà nước Nga (RGVA) là kho lưu trữ tài liệu quân sự và lịch sử thời kỳ Xô Viết lớn nhất, có trụ sở tại Mát-xcơ-va. RGVA bảo quản hơn 7,3 triệu tài liệu. Lịch sử của RGVA bắt đầu từ năm 1920 khi Lưu trữ Hồng quân thuộc Hội đồng Lịch sử và Quân sự của Bộ tham mưu toàn Nga được thành lập. Năm 1933, nó được đổi tên thành Lưu trữ Hồng quân Trung ương, năm 1941 đổi tên thành Lưu trữ Hồng quân Nhà nước trung ương và năm 1958 đổi tên thành Lưu trữ Nhà nước trung ương Quân đội Xô Viết. Năm 1992, nó được đổi tên thành Lưu trữ Quân sự Nhà nước Nga (RGVA) như ngày nay. Toàn bộ tài liệu của Hồng quân (từ năm 1918 đến năm 1941), các lực lượng của Uỷ ban đặc biệt toàn Nga (VChK), Cục Chính trị quốc gia toàn liên bang (OGPU), Bộ Dân ủy Nội vụ (NKVD) – tức Bộ Nội vụ (MVD) Liên Xô (từ năm 1918 đến năm 1991) và tài liệu về lịch sử Bạch vệ (từ 1939 đến 1960) đều được thu thập và bảo quản tại đây. Năm 1999, Trung tâm Lịch sử và Bảo quản các sưu tập tài liệu (TsKhIDK) giải thể, toàn bộ tài liệu của Trung tâm này được chuyển sang lưu giữ tại RGVA. RGVA còn có các sưu tập tài liệu như tài liệu nước ngoài về lịch sử của hơn hai mươi quốc gia châu Âu, châu Á và châu Mỹ (từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX) và tài liệu của Trung ương Cục về các vấn đề liên quan đến tù binh chiến tranh và người bị giam giữ thuộc Bộ Dân ủy Nội vụ - Bộ Nội vụ (NKVD – MVD) của Liên Xô (từ năm 1939 đến năm 1960).

     9. Lưu trữ Hải quân Nhà nước (PGAVMF)

 

Tòa nhà Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga, một trong những kiến trúc nổi tiếng của thành phố Saint-Peterburg.

     Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga (PGAVMF) có trụ sở tại Saint Peterburg là một trong những có quan lưu trữ lâu đời nhất nước Nga. Lịch sử của nó bắt đầu từ năm 1742 khi Peter Đại đế yêu cầu thành lập Lưu trữ Bộ Hải quân. Năm 1934, cơ quan lưu trữ này được chuyển đổi thành Lưu trữ Lịch sử Hải quân và đến năm 1937 đổi thành Luu trữ Hải quân Nhà nước trung ương. Năm 1992, nó được đổi tên thành Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga như ngày nay.

     Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga lưu giữ hơn 1,2 triệu tài liệu về lịch sử hạm đội hải quân của Xô Viết và Nga từ thế kỷ thứ XVII cho đến năm 1940. Tài liệu bảo quản tại đây bao gồm tài liệu của các cơ quan hành chính trung ương của hải quân Xô Viết và Nga, các đội tàu, căn cứ hải quân, pháo đài, điểm kết nối và các bộ phận khác của hải quân. Phông lưu trữ của RGAVMF còn có tài liệu về lịch sử ngành đóng tàu, cơ khí hải quân, ngành hàng hải và những khám phá địa lý. RGAVMF còn lưu giữ bộ sưu tập lớn các tài liệu bản đồ, tài liệu cá nhân của những cá nhân tiêu biểu trong Hải quân Nga./.

Huyền Linh