02:47 PM 31/05/2021  |   Lượt xem: 263  | 

Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 661/QĐ-BNV ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Nội vụ.

     Theo đó, Danh mục mã định danh điện tử của Bộ Nội vụ gồm 04 cấp. Trong đó, Bộ Nội vụ được xác định là cấp 1, với mã định danh điện tử là G09.

     Mã định danh điện tử cấp 2 từ G09.01 đến G09.40 gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các tổ chức chức đảng, đoàn thể của Bộ và Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

     Mã định danh điện tử cấp 3 từ G09.01.01 đến G09.32.32 gồm các tổ chức thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

     Mã định danh điện tử cấp 4 từ G09.17.01.01 đến G09.18.06.04 gồm các tổ chức cấp phòng thuộc các đơn vị thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

     Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ quản lý thống nhất, bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ vào hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước. 

     Đối với các các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Bộ trưởng yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, các đơn vị, có trách nhiệm thông báo về Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấp mã định danh điện tử theo quy định; đồng thời, tổ chức thực hiện nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị mình quản lý để đảm bảo tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/5/2021./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/danh-muc-ma-dinh-danh-dien-tu-cac-co-quan-46227.html)