03:28 PM 23/07/2021  |   Lượt xem: 428  | 

Đây là một tài liệu giá trị, ý nghĩa nghiên cứu về hoạt động của Quốc hội Việt Nam, về Kỳ họp Quốc hội khóa III, đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam.

       Giữa những năm 60 của thế kỷ XX, với chủ trương thực hiện đồng thời cả hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam Bắc, miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng, trên cơ sở thắng lợi của cuộc bầu cử tháng 4/1964, từ ngày 25/6 - 03/7/1964, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa III đã khai mạc tại Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu các dân tộc ít người
trong Quốc hội khóa III của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1964.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tài liệu ảnh giai đoạn (1954 - 1985) (LIV), SLT 1494.

       Trong kỳ họp này, trên cương vị vừa là đại biểu Quốc hội, là Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu trong ngày bế mạc kỳ họp, ngày 03/7/1964. Bài phát biểu dài 03 trang, với 1.147 từ, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội.

       Đáng chú ý, bài phát biểu được Người đọc, soát rất kỹ từng dấu, từng chữ, và được đánh dấu cẩn thận, việc sửa chữa, bổ sung đều được đánh dấu hoặc viết thêm với màu mực đỏ.

       Mở đầu bài phát biểu, Người đã thay mặt những người được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, bày tỏ sự cảm ơn Quốc hội đã tỏ lòng tín nhiệm và xin hứa với Quốc hội rằng: “vì Tổ quốc, vì nhân dân, chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, quyết không phụ lòng tin cậy của đồng bào và Quốc hội.”

       Về phần mình, Người nói:

       “Bảy mươi tư tuổi vẫn không già,

       Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta.

       Bao giờ Nam Bắc một nhà

       Dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng.”

Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ nhất  Quốc hội khóa III từ ngày 25/6 đến ngày 03/7/1964.
Bài phát biểu có bút tích sửa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Quốc hội.

       Tiếp đến, bài phát biểu đã khái quát, đánh giá về hoàn cảnh lịch sử diễn ra kỳ họp, những nội dung, kết quả kỳ họp: “Trong khi toàn dân ta đang hăng hái thi đua “mỗi người làm việc bằng hai" vì chủ nghĩa xã hội, vì thống nhất nước nhà, thì kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 3 của chúng ta cũng làm việc khẩn trương và đã thành công tốt đẹp.”

       Một trong những nội dung của Kỳ họp được Người quan tâm, nhấn mạnh là nội dung Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày và tất cả những tham luận của các đại biểu quốc hội, đã “nói lên những cố gắng và những thành tích to lớn của nhân dân ta về mọi mặt. Tình hình ngày nay thật đáng phấn khởi. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ. Nhân dân ta cần phải có tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt mọi khó khăn, để giành lấy những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa.”

       Với công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Người đề nghị “các đồng chí đại biểu Quốc hội sẽ động viên mạnh mẽ và sâu rộng toàn dân ta thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể, hăng hái thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nhà nước năm 1964, quyết giành một vụ mùa thắng lợi lớn, và ra sức chuẩn bị tốt để sang năm 1965, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Chúng ta phải ra sức làm việc, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm để nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân ta.”

       Nói về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, Người nói:

       “Giương cao ngọn cờ giải phóng, đồng bào ta chiến đấu vô cùng anh dũng và đang thu được những thắng lợi vẻ vang. Đồng bào ta vì độc lập, tự do, vì chính nghĩa mà chiến đấu, đã nêu cao tinh thần của dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, quyết không chịu làm nô lệ!”

       Người đề nghị “Quốc hội ta nhiệt liệt hoan hô đồng bào miền Nam anh hùng.”

       Người thay mặt đồng bào và Quốc hội “tỏ lòng chân thành cảm ơn các nước anh em, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc, cảm ơn các bạn trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam và sự nghiệp đấu tranh để hòa bình thống nhất nước nhà của nhân dân Việt Nam!”

       Người khẳng định về mối quan hệ đoàn kết quốc tế của Việt Nam với các nước:

       “Nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên quyết ủng hộ các dân tộc Á, Phi và Mỹ La-tinh đang dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, để giành lấy và giữ gìn độc lập, tự do.”

       Kết thúc bài phát biểu, Người đã khẳng định lại:

       “Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang.

       Với Quốc hội ta luôn luôn đoàn kết một lòng, nhân dân ta đấu tranh anh dũng, cán bộ ta luôn luôn gương mẫu xung phong, nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn.”

       Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa III cách đây gần 60 là một tài liệu lưu trữ giá trị, không chỉ là một tài liệu minh chứng về tinh thần hoạt động của Quốc hội khóa III, mà còn là một tuyên bố đanh thép, thể hiện một mong mỏi canh cánh “Bao giờ Nam Bắc một nhà, Dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng” của Người và cũng là quyết tâm cao độ kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm thực hiện những mục tiêu cách mạng đề ra, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và phát triển.

Thiên Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)