01:25 PM 23/11/2021  |   Lượt xem: 214  | 

Xuất phát từ nội dung và ý nghĩa của bản Sắc lệnh và trước yêu cầu tình hình, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới, ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội (ngày 29/01/1960). Ảnh: Tư liệu.

 

76 năm trước, ngày 23/11/1945, chỉ hơn 2 tháng sau khi nước nhà giành độc lập, dù nước Việt Nam non trẻ ở trong bộn bề những khó khăn, thử thách, nhưng với tư tưởng và tầm nhìn xa trông rộng đối với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa - thành quả của tiền nhân để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện”. Nội dung bản Sắc lệnh tuy ngắn gọn, súc tích (gồm 6 Điều), song đã thể hiện tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nước Việt Nam mới với chính thể Dân chủ Cộng hòa đối với việc bảo tồn “cổ tích” (khái niệm “cổ tích” trong Sắc lệnh ngày nay được gọi là di sản văn hóa gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể); khẳng định việc bảo tồn "cổ tích" là công việc rất quan trọng và rất cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước Việt Nam; nêu cao trách nhiệm của Chính phủ, xã hội và mỗi người dân trong việc bao tồn "cổ tích",...
Xuất phát từ nội dung và ý nghĩa của bản Sắc lệnh và trước yêu cầu tình hình, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới, ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu tài liệu lưu trữ gốc bản Sắc lệnh1 này.

 

Sắc lệnh 65/SL ngày 23/11/1946.

 
Nội dung toàn văn Sắc lệnh 65/SL ngày 23/11/1946:

Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Xét rằng việc bảo tồn cổ tích là việc rất cần trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam;
Xét rằng Đông Dương Bác Cổ học viện có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Đông phương Bác cổ học viện (Vietnam Oriental Institute) có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam.

Điều thứ hai: Đông phương Bác Cổ học viện từ nay sẽ thay Pháp quốc Viễn đông Bác cổ học viện (Ecole Francaise d' Extrême-Orient) bãi đi.

Điều thứ ba: Những luật lệ về việc bảo tồn cổ tích vẫn để nguyên như cũ.

Điều thứ tư: Cấm phá huỷ những đình chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác, những cung điện, thành, quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá huỷ những bi ký, đồ vật, chiểu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính sách tôn giao hay không, nhưng có ích cho lịch sử mà chưa được bảo tồn.

---------------------

Chú thích:

1. Bản gốc Sắc lệnh 65/SL ngày 23/11/1946 hiện lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1, tờ 112.

TC