02:06 PM 25/07/2021  |   Lượt xem: 472  | 

Tài liệu lưu trữ Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ có nội dung, thành phần và các loại hình đa dạng gắn với chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt về thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg, ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nói chung và phát huy giá trị tài liệu Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ càng được đẩy mạnh.

1. Lịch sử hình thành Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955-1975

Sự ra đời của Uỷ ban Thống nhất Chính phủ gắn liền với bối cảnh lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết. Theo Hiệp định này, sông Bến Hải với vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt đất nước Việt Nam làm hai miền Nam, Bắc. Đối với dân tộc Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh và thống nhất đất nước lại bắt đầu. Trong bối cảnh đó, ngày 14/6/1955, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 550-TTG về việc thành lập Ban Quan hệ Bắc – Nam. Ban Quan hệ Bắc – Nam có nhiệm vụ chính là theo dõi, nghiên cứu tình hình mọi mặt ở miền Nam; Nghiên cứu chủ trương, chính sách về việc lập lại quan hệ Bắc – Nam; đề ra đường lối, kế hoạch tuyên truyền về miền Nam; Giúp Thủ tướng Phủ chỉ đạo phối hợp với các Bộ, các ngành ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương thi hành các chủ trương, chính sách về việc lập lại quan hệ Bắc Nam; Nghiên cứu chính sách, theo dõi và góp ý kiến với các cơ quan phụ trách về sự thực hiện chính sách đối với đồng bào, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra tập kết hoặc tự động ra miền Bắc, đối với đồng bào miền Nam đi lại miền Bắc.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch nước ban hành Lệnh số 18/LCT về việc công bố Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong đó Ban Quan hệ Bắc – Nam được đổi thành Uỷ ban Thống nhất. Đây là cơ quan của Chính phủ không chỉ theo dõi tình hình quan hệ giữa hai miền mà còn quản lý cán bộ đi lại giữa hai miền Nam – Bắc.

Ngày 04/7/1974, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 160/CP ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Thống nhất. Theo Điều lệ này, Uỷ ban Thống nhất được đổi tên là Uỷ ban Thống nhất Chính phủ.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, ngày 06/5/0975, lãnh đạo Uỷ ban Thống nhất Chính phủ đã báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Chính phủ xin rút gọn tổ chức, tiến tới giải thể cơ quan Uỷ ban Thống nhất Chính phủ vào cuối năm 1975.

Khi Uỷ ban Thống nhất Chính phủ chấm dứt hoạt động, toàn bộ cơ sở vật chất trong đó có tài liệu lưu trữ do Ban Tổ chức Trung ương quản lý. 

Tháng 8/1981, Ban Tổ chức Trung ương đã giao nộp toàn bộ khối hồ sơ tài liệu của Uỷ ban Thống nhất Chính phủ cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước). Ngày 10/6/1995, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III được thành lập. Theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Lưu trữ Nhà nước quyết định chuyển giao toàn bộ hồ sơ tài liệu Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955 – 1975 lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I sang cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III quản lý.

2. Khái quát tình hình tài liệu Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955 - 1975

Trong khoảng thời gian hai mươi năm ra đời và hoạt động của Uỷ ban đã hình thành nên một khối lượng lớn hồ sơ tài liệu. Đây là một trong những nguồn sử liệu vô giá và có ý nghĩa lớn lao vì chúng không những chỉ phản ánh hoạt động của một cơ quan, tổ chức mà còn phản ánh cả một giai đoạn lịch sử đầy bi hùng của dân tộc, gắn với số phận của hàng vạn con người trong bối cảnh chiến tranh, đất nước phân chia, gia đình ly tán…

Toàn bộ tài liệu phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955 – 1975 bao gồm 2 khối chính: Khối tài liệu hành chính và Khối hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B.

2.1. Khối tài liệu hành chính

Khối tài liệu hành chính của phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955 - 1975 là những tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Uỷ ban Thống nhất Chính phủ kể từ khi thành lập Ban Quan hệ Bắc – Nam với số lượng 92 mét giá. Nội dung khối tài liệu này phản ánh khá đầy đủ và toàn diện vè chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Uỷ ban, trong đó có những nhóm tài liệu có giá trị đặc biệt như: tài liệu về tình hình kinh tế, chính trị của các tỉnh miền Nam; chế độ, chính sách đối với đồng bào miền Nam tập kết; đào tạo cán bộ cho miền Nam; chế độ, chính sách đối với nguỵ quân, nguỵ quyền và tù binh, hàng binh; tình hình đón tiếp cán bộ do địch trao trả; tài liệu về viện trợ; tài vụ và cung cấp hàng hoá cho miền Nam; tài liệu về Đảng, Đoàn…

Mục lục hồ sơ Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955-1975. (Khối tài liệu hành chính).

 

Tài liệu phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ  giai đoạn 1955 – 1975 (khối tài liệu hành chính) được phân loại theo phương án Mặt hoạt động – thời gian, cụ thể gồm các nhóm chính sau:

- Tài liệu tổng hợp (Hồ sơ 1-234)

- Tài liệu kinh tế - chính trị - xã hội miền Nam (Hồ sơ 235-696)

- Tài liệu tổ chức cán  bộ - lao động tiền lương (Hồ sơ 697-992):

- Tài liệu chế độ chính sách đối với cán bộ vào Nam ra Bắc (Hồ sơ 993-1166)

- Tài liệu về công tác đón tiếp cán bộ, nhân dân miền Nam tập kết ra Bắc (Hồ sơ 1167-2035), 

- Tài liệu đào tạo cán bộ và học sinh miền Nam (Hồ sơ 2036-2348):

- Tài liệu điều động cán bộ cho miền Nam (Hồ sơ 2349-2667)

- Tài liệu quản lý viện trợ và chi viện cho miền Nam (Hồ sơ 2668-3284)

- Tài liệu tài vụ (Hồ sơ 3285-3625):

-Tài liệu công tác Đảng, Công đoàn, thanh niên, phụ nữ của Uỷ ban Thống nhất Chính phủ (Hồ sơ 3626-3721)

Trong quá trình chỉnh lý sắp xếp đã lập được 3721 hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn và lâu dài. Toàn bộ hồ sơ tài liệu đã được lập mục lục thống kê phục vụ công tác quản lý và tra tìm. Bên cạnh mục lục hồ sơ truyền thống phục vụ cho việc tra cứu thủ công, toàn bộ hồ sơ tài liệu đã được xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cấp II có thể đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu tra cứu tự động trên máy tính.

2.2. Khối hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B

Khối hồ sơ, kỷ vật chiếm một số lượng lớn trong phông khoảng 285 mét giá với gần 56.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B. Cán bộ đi B – đó là những cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, tham gia lao động sản xuất trên miền Bắc và những cán bộ miền Bắc theo yêu cầu của Cách mạng đã vào nam công tác theo con đường dân sự.

Tài liệu khối hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B được phân loại và sắp xếp theo tên gọi địa dư (tên tỉnh, hay thành phố là nơi sinh hoặc quê quán của cán bộ). Tiếp theo, trong từng tỉnh, thành, hồ sơ được xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên gọi của cán bộ. Kết quả chỉnh lý khoa học khối tài liệu này cho thấy có 55.710 hồ sơ cán bộ đi B từ 89 tỉnh, thành trong cả nước (theo địa giới hành chính giai đoạn 1945-1975); trong đó có 147 cán bộ đi B có quê quán từ các tỉnh của Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia và Thái Lan.

Ngoài ra còn 11.804 cán bộ đi B không thể xác định được quê quán do nhiều nguyên nhân khác nhau, đã được lập hồ sơ riêng cho từng cán bộ (gồm các giấy tờ liên quan) và được sắp xếp theo vần chữ cái A, B, C…  

Toàn bộ hồ sơ cán bộ đi B đã được xây dựng cơ sở dữ liệu với một chương trình phần mềm dễ tra tìm, có thể đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu tra cứu tự động trên máy tính (ví dụ như: theo tên người, theo địa dư, theo thời gian, theo ngày sinh…).

Song song với dữ liệu trên máy tính, toàn bộ hồ sơ tài liệu còn được in thành 19 quyển mục lục phục vụ riêng cho việc tra cứu riêng cho từng tỉnh, trong đó:

Quyển 1 gồm các tỉnh: An Giang, Bà Rịa, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Thái, Bến Tre, Biên Hoà, Bình Dương;

Quyển 2 và quyển 3 là tỉnh Bình Định;

Quyển 4 gồm các tỉnh: Bình Long, Bình Thuận, Bình Tuy, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Châu Đốc, Chợ Lớn, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Định, Gia Lai, Gò Công;

Quyển 5 gồm có các tỉnh: Hà Bắc, Hà Đông, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây, Hà Tiên;

Quyển 6 gồm có các tỉnh: Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, thành phố Huế;

Quyển 7 gồm có các tỉnh: Hưng Yên, Khánh Hoà, Kiến Phong, Kiến Tường, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, Long Châu Hà, Long Châu Sa, Long Châu Tiền, Long Xuyên, Mỹ Tho, Nam Định;

Quyển 8 gồm có các tỉnh: Nam Hà, Nghệ An, Nghĩa Lộ;

Quyển 9 gồm có các tỉnh: Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Phước Long, Playku, Quảng Bình, Quảng Đà;

Quyển 10 và quyển 11 là tỉnh Quảng Nam;

Quyển 12 và quyển 13 là tỉnh Quảng Ngãi;

Quyển 14 gồm có các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Trị;

Quyển 15 gồm có các tỉnh: Rạch Giá, Sa Đéc, Sài Gòn, Sóc Trăng, Sơn La, Sơn Tây, Tây An, Tây Ninh, Thái Bình;

Quyển 16 gồm có các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thủ Biên, Thủ Dầu Một;

Quyển 17 gồm các tỉnh: Thừa Thiên, Thừa Thiên Huế;

Quyển 18 gồm có các tỉnh và các nước có cán bộ đi B: Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc, Vinh Trà, Yên Bái, Căm-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc;

Quyển 19 gồm 11.804 hồ sơ cán bộ đi B không xác định được quê quán.

3. Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955 - 1975

Tài liệu lưu trữ Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ có nội dung, thành phần và các loại hình đa dạng gắn với chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt về thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg, ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nói chung và phát huy giá trị tài liệu Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ càng được đẩy mạnh. Tài liệu lưu trữ Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III công bố, giới thiệu tới công chúng qua nhiều hình thức khác nhau như trao trả hồ sơ kỷ vật đi B; phục vụ nhu cầu khai thác tài liệu của độc giả tại phòng Đọc; trưng bày, triển lãm; biên soạn sách, ấn phẩm lưu trữ; làm video, clip; viết bài công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ…

Trao trả hồ sơ kỷ vật đi B cho các tỉnh, thành phố: Trung tâm đã tổ chức trao trả hồ sơ kỷ vật cán bộ đi B với các hình thức như: mời đại diện các địa phương đến Trung tâm để nhận; Trung tâm cử người đến các các tỉnh, thành phố trao tặng; Trung tâm chuyển danh mục qua đường bưu điện đến một số tỉnh… Từ năm 2009 đến năm 2016, Trung tâm đã tiến hành chuyển giao dữ liệu và bản sao hồ sơ của cán bộ đi B gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh trong cả nước. Đặc biệt, độc giả muốn tra tìm thông tin về Hồ sơ của cán bộ đi B có thể truy cập vào chuyên mục “TRA CỨU HỒ SƠ ĐI B” trên Website của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hoặc liên lạc với bộ phận phòng Đọc của Trung tâm theo số điện thoại 02438326291. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tổ chức trao trả hồ sơ kỷ vật của các bộ đi B cho hầu hết các tỉnh trong cả nước.

Phục vụ nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ của độc giả tại phòng Đọc là công tác được thực hiện thường niên, thường xuyên tại Trung tâm. Hàng năm, số lượng độc giả đến khai thác tài liệu lưu trữ tại Trung tâm ngày càng tăng, trong đó có nhiều độc giả nghiên cứu, tìm hiểu về tài liệu lưu trữ Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ với các mục đích khác nhau như: làm chế độ chính sách, tìm hiểu thông tin về người thân, thực hiện các clip, phóng sự, làm phim tài liệu, làm các đề tài nghiên cứu khoa học, viết luận văn, luận án, biên soạn sách… Điển hình như phục vụ độc giả Cao Văn Dũng biên soạn 2 cuốn sách “Học sinh miền Nam – Tư liệu và Kỷ niệm” năm 2016 và “Trường Học sinh miền Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phú 1968-1972” năm 2018. Năm 2017, phục vụ Nhà báo Xuân Ba – Báo Tiền Phong nghiên cứu tài liệu viết loạt bài “Chuyện hồ sơ đi B”; phục vụ phóng viên Bạch Huy Thanh, Báo Người Lao động viết bài “Bằng chứng một thời hào hùng” trong loạt bài giới thiệu khối Hồ sơ, kỷ vật đi B; phục vụ Đài Truyền hình Việt Nam làm Cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2017 -  chương trình này đã gây xúc động cho khán giả xem truyền hình bởi hình ảnh Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa trao đôi khuyên tai – Kỷ vật thiêng liêng của người cha là liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, cán bộ đi B cho cô con gái nuôi của liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Mai Khanh.

Thực hiện các cuộc trưng bày, triển lãm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã tích cực chủ động phối hợp với các Bảo tàng, các tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu khối tài liệu Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ cho công chúng qua các năm như Triển lãm “Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B” tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2005; Năm 2006, Trung tâm đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện triển lãm “Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và sau hơn 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Triển lãm “Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008, Triển lãm “Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B tỉnh Quảng Nam” tại Quảng Nam năm 2010… Gần đây nhất, năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện triển lãm “Kỷ vật đi B – Quảng trị - Ngày trở về” tại Thành cổ Quảng trị nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, kỷ vật của cán bộ đi B được lựa chọn từ những kỷ vật do chính cán bộ đi B gửi tại Uỷ ban Thống nhất Chính phủ từ 50 năm trước hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ. Năm 2018, Trung tâm cũng thực hiện triển lãm ảo “Kỷ vật đi B – Quảng trị - Ngày trở về”. Các cuộc trưng bày, triển lãm thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, quần chúng nhân dân và được đánh giá cao.

Thực hiện các video, clip, phóng sự tài liệu: Với nguồn tài liệu phong phú của Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955-1975, Trung tâm đã chủ động và phối hợp với các cơ quan như Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân dân, VTV4, Truyền hình Thông tấn (VNEWS ), Truyền hình Hà Nội thực hiện các clip, video, phóng sự để giới thiệu khối tài liệu này đến với công chúng như: năm 2016, phóng sự tài liệu “Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B – Những điều còn mãi” (Đài Truyền hình Hà Nội); Năm 2018: Phóng sự đặc biệt “Thiêng liêng kỷ vật đi B” (VNEWS), Phóng sự “Hàng nghìn kỷ vật của cán bộ đi B đợi ngày về” (Truyền hình Nhân dân), GS Đặng Văn Ngữ: Câu chuyện hy sinh và kỷ vật đi B (VTV4), Clip “Chặng đường 25 năm tìm hồ sơ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát”  (Truyền hình Quốc hội)… Đặc biệt, từ năm 2018, Trung tâm còn phối hợp với Truyền hình Quốc hội thực hiện chuyên mục “Hồ sơ kỷ vật đi B” nhằm giới thiệu các hồ sơ kỷ vật của các cán bộ đi B của các tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia các buổi toạ đàm, chương trình truyền hình trên các kênh truyền hình liên quan tới các hồ sơ kỷ vật của các cán bộ đi B như Chương trình Truyền hình Nhân Dân “Bàn tròn: Tài liệu lưu trữ - nhịp cầu nối những chia ly” năm 2018 hay Toạ đàm “Đi B - Nhân chứng và một thời hoa lửa” (VTV4) năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Chương trình Việt Nam và Thế giới. 

 

Chương trình bàn tròn "Tài liệu lưu trữ - nhịp cầu nối những chia ly", trên truyền hình Nhân dân năm 2018.

 

Tổ chức biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lưu trữ giới thiệu tài liệu về Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ. Điển hình là cuốn sách “Tập kết tại Cao Lãnh năm 1954 – Ra đi để trở về” do nhà xuất bản Thông tin và truyền thông xuất bản năm 2019, dày hơn 370 trang, khổ 16 x 24 cm. Cuốn sách giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, tài liệu lưu trữ gốc được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước), Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp về cuộc tập kết năm 1954, hành trình tập kết chuyển quân, những năm tháng trên miền Bắc và những khát khao cháy bỏng trở về giải phóng miền Nam. Đặc biệt, chương III của cuốn sách giới thiệu về các tài liệu, kỷ vật cá nhân của các cán bộ đi B Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn viết các tin, bài công bố giới thiệu về tài liệu Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955 – 1975 trên các tạp chí,  trang thông tin điện tử như Báo quân Khu 7, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, Website của Cục Văn thư và Lưu trữ nhằm thu hút sự quan tâm của độc giả, nhà nghiên cứu…

Tóm lại, tài liệu lưu trữ Phông Uỷ ban Thống nhất Chính phủ giai đoạn 1955 – 1975 là một nguồn sử liệu quý giá minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước bị chia cắt, gia đình bị chia rẽ, ly tán. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III luôn tích cực, chủ động phát huy giá trị khối tài liệu lưu trữ này với mong muốn tri ân những cán bộ, anh hùng, liệt sĩ, những người có công với công cuộc cách mạng xây dựng bảo vệ tổ quốc, giáo dục truyền thống yêu nước “uống nước nhớ nguồn” đồng thời mong muốn góp phần thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, giúp những cán bộ đi B, thân nhân tìm được hồ sơ để được hưởng chế độ chính sách. Trong buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quôc gia III, ngày 25/7/2018, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo “Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương để tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố giới thiệu về khối hồ sơ của cán bộ đi B trên các phương tiện thông tin để các gia đình, cá nhân cán bộ đi B tiếp nhận được hồ sơ, kỉ vật trong thời gian tới”.

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)