02:51 PM 24/03/2021  |   Lượt xem: 135  | 

Đây là những tài liệu lưu trữ quý, góp phần cung cấp thông tin cho độc giả khi tìm hiểu về lịch sử và cơ cấu, tổ chức của Ngành Thể dục thể thao nước nhà.

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo đến sức khoẻ của người dân, Người chỉ đạo, động viên nhân dân rèn luyện, tập thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ và cải tạo giống nòi Việt Nam. Người đã từng nói “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công… mỗi người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người yêu nước… Dân cường thì quốc thịnh…[1]”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tập thể dục tại Khu Tự trị Việt Bắc.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Khu Tự trị Việt Bắc, SLT 1968.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi biểu diễn bế mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ Nhất tại Sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội, ngày 05/02/1961

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tài liệu ảnh giai đoạn 1954 - 1985 (LIV), SLT 1482

    Ngày 30/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14 về việc thiết lập Nha Thể dục Trung ương. Đây là sắc lệnh về việc thành lập cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về thể dục thể thao của chế độ mới, có chữ ký của Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh và có chữ ký của các ông Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ Hoàng Minh Giám (T/M (thay mặt) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đi kinh lý), Bộ trưởng Bộ Y tế Trương Đình Tri, Bộ trưởng Bộ Thanh niên Dương Đức Hiền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng và Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hoè.

Sắc lệnh số 14 ngày 30/1/1946 của Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Lâm thời

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh về việc thiết lập tại Bộ Thanh niên một Nha Thể dục Trung ương

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 02, tờ 37.

 

    Tiếp đó, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 38 về việc thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục thể thao trong Bộ Quốc gia Giáo dục.

 

Sắc lệnh số 38 ngày 27/3/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thể thao trong Bộ Quốc gia Giáo dục.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 02, tờ 83.

 

    Sắc lệnh số 38 thể hiện sự chuyển đổi về tổ chức, hợp nhất cơ quan Thanh niên với cơ quan Thể dục đặt trong Bộ Quốc gia Giáo dục, Nha Thanh niên và Thể dục thể thao tiếp tục việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Sắc lệnh số 14 trước đó. Từ đây, cơ quan quản lý công tác thể dục thể thao của ngành thể dục thể thao Việt Nam đã thống nhất, từng bước phát triển từ Trung ương đến địa phương.

    Có thể nói, Sắc lệnh số 14 và Sắc lệnh số 38 là hai Sắc lệnh đầu tiên, quan trọng đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển về tổ chức của Ngành Thể dục thể thao. Bản gốc của hai Sắc lệnh này đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 02. Đây là những tài liệu lưu trữ quý, góp phần cung cấp thông tin cho độc giả khi tìm hiểu về lịch sử và cơ cấu, tổ chức của Ngành Thể dục thể thao nước nhà.

Chú thích và tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4 (1945-1946), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, Tr. 212.

2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 02, tờ 37.

3. http://thethaovietnam.vn/the-thao/chu-tich-ho-chi-minh-khai-sinh-nen-the-duc-the-thao-365-170962.html

4. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 02, tờ 83.

Trần Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)