09:43 AM 18/10/2019  |   Lượt xem: 459  | 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tên gọi có thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của dân tộc nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, hội vẫn luôn xứng đáng là tổ chức thống nhất đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

     Nước ta những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có nhiều biến động, chính quyền phong kiến nhà Nguyễn trì trệ và không đưa ra những quyết sách đưa đất nước thoát khỏi ách thuộc địa, kinh tế nông nghiệp nghèo, lạc hậu. Chế độ khai thác thuộc địa của chính quyền thực dân nhằm bóc lột sức lao động của nông dân lao động, vơ vét tài nguyên nhưng đồng thời cũng du nhập một số yếu tố văn hóa có tác động tích cực đến một vài tầng lớp dân cư như qua ấn phẩm báo chí đề cao quyền công dân, tôn trọng vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Trong hoàn cảnh ấy, phụ nữ Việt Nam - lớp người chịu nhiều áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng, được ghi nhận vai trò của mình trong xã hội, đã sẵn sàng theo cách mạng, sẵn sàng đứng lên cùng nhân dân đấu tranh, sẵn sàng hy sinh cho các lớp chiến sĩ, anh hùng ra trận chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc.

     Ngay từ năm 1925-1929, trong nước xuất hiện một số tổ chức quần chúng của giới nữ để dạy nghề; dạy chữ; tuyên truyền, hoạt động cách mạng, đã thu hút được nhiều chị em phụ nữ tham gia. Ở miền Bắc, nhóm 3 chị em bà Cả Khương (gồm Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng và Nguyễn Thị Thủy ở làng Phật Tích, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã xây dựng được tổ học nghề đăng ten gồm 30 chị vừa học nghề, vừa học chữ và tuyên truyền hoạt động cách mạng. Ở Vinh (Nghệ An), nhóm chị chị Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Xân, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Thuận tham gia tổ Sinh hội đỏ và thành lập tổ Phụ nữ Giải phóng. Ở Triệu Phong (Quảng Trị), nhóm chị Hoàng Thị Ái, Lê Thị Quyết đã tổ chức cửa hàng Hưng Nghiệp Hội Xã để làm tài chính cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nhóm chị Thái Thị Bôi, Lê Trung Lương, Huỳnh Thị Thuyên và Nguyễn Thị Quang Thái ở Huế tham gia Sinh hội đỏ ở trường Nữ học Đồng Khánh. (1)

     Hoạt động của các nhóm phụ nữ trong nước đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng lên cao. Nhận thấy vai trò quan trọng của phụ nữ trong phong trào cách mạng dân tộc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 6/1-8/2/1930) đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng. Chánh cương vắn tắt đã nêu ra nhiệm vụ của cuộc cách mạng nước ta, các mục tiêu và nội dung đấu tranh, trong đó có, thực hiện nam nữ bình quyền. Hội nghị quyết định thành lập ra các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên cộng sản đoàn, Hội cứu đỏ và Hội phản đế đồng minh, Hội Phụ nữ giải phóng… Tiếp đó, tại Hội nghị trung ương Đảng lần thứ nhất (từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc), Đảng đã ban hành Án Nghị quyết về Phụ nữ vận động và đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Án Nghị quyết nêu rõ: Lực lượng cách mạng của phụ nữ là lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thắng lợi được. Bởi vậy, công tác trong quần chúng phụ nữ là nhiệm vụ lớn và rất trọng yếu. Và xác định rõ: Muốn thâu phục cho được hết các phần tử phụ nữ thì Đảng cần tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ “phụ nữ hiệp hội” để mưu quyền lợi cho phụ nữ, làm cho phụ nữ được triệt để giải phóng (2).

     Những năm 1930 - 1931, trong nước đã hình thành Hội phụ nữ giải phóng; Hội phụ nữ dân chủ (1936 - 1939); Hội phụ nữ phản đế (1939 - 1941); Đoàn phụ nữ cứu quốc (1941 - 1954). Đặc biệt, ngày 20/10/1946, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) chính thức được thành lập, hội là một mặt trận gồm nhiều đoàn thể phụ nữ trong đó phụ nữ Cứu quốc là tổ chức trụ cột. Năm 1946, Hội LHPN Việt Nam gia nhập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Năm 1950, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất đã ra Quyết nghị hợp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc Việt Nam vào Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức chính trị duy nhất của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ngày 8/3/1961, ở miền Nam, thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng Miền Nam. Tháng 6/1976, Hội nghị hợp nhất tổ chức Phụ nữ ở hai miền được tổ chức thống nhất lấy tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội nghị đã quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (3). Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tên gọi có thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của dân tộc nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội vẫn luôn xứng đáng là tổ chức thống nhất đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

     Người phụ nữ Việt Nam mà đại diện là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phấn đấu hoàn thành vai trò của một người công dân, người mẹ, người vợ, người con trong gia đình, đã và đang học tập, nghiên cứu, hành động để khẳng định được vai trò, năng lực của mình trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, kinh doanh, khởi nghiệp,… góp phần bảo vệ chủ quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

     Để ghi nhận vai trò và tôn vinh những đóng góp của người phụ nữ, ngày 15/10/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Thông báo số 382-TB/TW công nhận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (4). Hằng năm, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân có những hình thức kỷ niệm phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã tặng./.

     Một số hình ảnh về Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam:

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III


Những hình ảnh đầu tiên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam

 


 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu về dự Đại hội 1950 (Đại Hội lần thứ nhất của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam)
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nữ các dân tộc thiểu số tại Giàn hoa Phủ Chủ tịch ngày 12/3/1961
(Đại Hội lần thứ hai của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam).
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến và bảo vệ đất nước
 

Đón con sau giờ trực chiến ở Hải Dương, năm 1967.
Tác giả: Mầu Hoàng Thiết
(Nơi lưu giữ: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

 

 

Dân quân thời chiến chống Mỹ ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội (Hà Tây cũ), năm 1967.
Tác giả: Mầu Hoàng Thiết
(Nơi lưu giữ: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV).

 

Chuẩn bị cho hành trang sau chiến tranh, năm 1967.
Tác giả: Mầu Hoàng Thiết
(Nơi lưu giữ: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

Chú thích:
1&2. Chủ trương của Đảng và sự ra đời của tổ chức Phụ nữ Liên hiệp hội, Cổng Thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 2/10/2017.
3. Những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, tapchicongsan.org.vn, 13/10/2010.
4. Nội dung Thông báo số 382/TB-TW trong bài viết 20/10 được công nhận là Ngày phụ nữ Việt Nam từ khi nào?, Báo Phụ nữ Việt Nam (https://phunuvietnam.vn/2010-duoc-cong-nhan-la-ngay-phu-nu-viet-nam-tu-khi-nao-post34181.html).

Tài liệu tham khảo:
1. Những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, tapchicongsan.org.vn, 13/10/2010.
2. Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, http://dangcongsan.vn, 20/10/2011.
3. Lịch sử Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, baotanglichsu.vn, 18/10/2014.
4. Tài liệu tuyên truyền: ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam; Trang thông tin điện tử Công đoàn giáo dục tỉnh Bến Tre, 18/10/2014.
5. Các tác phẩm “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt cảu Đảng”, “Chương trình tóm tắt của Đảng” và “Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), http://tulieuvankien.dangcongsan.vn, 7/10/2015.
6. Nhớ ngày đầu thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 31/10/2016.
7. Chủ trương của Đảng và sự ra đời của tổ chức Phụ nữ Liên hiệp hội, Cổng Thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 02/10/2017.
8. Chủ trương của Đảng và sự ra đời của tổ chức Phụ nữ Liên hiệp hội, Cổng Thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 2/10/2017.
9. Chân dung phụ nữ Hà Nội, Sài Gòn và một số địa phương thuộc Bắc Bộ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, http://luutru.gov.vn, 05/03/2018.
10. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn, 23/08/2019.

 

 

 

Trần Ngọc