12:36 PM 09/09/2021  |   Lượt xem: 139  | 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử vui lòng liên hệ địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên, đường Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của Pháp luật.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang bảo quản hệ thống tài liệu lưu trữ phong phú đa dạng với 49 Phông Lưu trữ là những hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ lịch sử như: Phông Ty Điền địa tỉnh Phú Yên (1935 – 1975); phông Ủy ban thống nhất Chính phủ tỉnh Phú Yên (1945 – 1975); Phông Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên (1976 – 2009); Phông Sở Tài nguyên và Môi trường (1978-2009); Phông Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tỉnh Phú Yên (1994 – 2014)…. Theo Thông báo số 81/TB-TTLTLS ngày 14/9/2020 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên (*), xin giới thiệu các Phông Lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh như sau:

STT

TÊN PHÔNG

GIAI ĐOẠN

01

Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh

1975 – 1988

02

Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

1989 – 2009

03

Phông Sở Khoa học Công nghệ và môi trường tỉnh Phú Yên

1989 – 2005

04

Phông Ủy ban thống nhất Chính phủ tỉnh Phú Yên

1945 – 1975

05

Phông Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Phú Yên

1984 – 2005

06

Phông Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Phú Yên

2006 – 2009

07

Phông Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Yên

1989 – 2011

08

Phông Sở Y tế tỉnh Phú Khánh

1975 - 1988

09

Phông Sở Y tế tỉnh Phú Yên

1989 – 2005

10

Phông Sở Xây dựng tỉnh Phú Khánh

1977 – 1987

11

Phông Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

1989 – 2009

12

Phông Ủy ban kế hoạch tỉnh Phú Khánh

1985 – 1989

13

Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

1990 – 2009

14

Phông Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

1988 – 2009

15

Phông Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Phú Yên

1989 – 2008

16

Phông Sở Thể dục thể thao tỉnh Phú Yên

1985 – 2007

17

Phông Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

2008 – 2009

18

Phông Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Phú Yên

1996 – 2004

19

Phông Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên

2004 – 2009

20

Phông Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

1991 – 2009

21

Phông Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên

1992 – 2009

22

Phông Sở Công nghiệp tỉnh Phú Yên

1989 – 2008

23

Phông Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Phú Yên

1989 – 2008

24

Phông Cục thống kê tỉnh Phú Yên

1998 – 2007

25

Phông Cục Thuế tỉnh Phú Yên

1989 – 2009

26

Phông Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

1989 – 2009

27

Phông Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

1989 – 2009

28

Phông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

1989 – 2009

29

Phông Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên

1989 - 2006

30

Phông Thanh tra tỉnh Phú Yên

1989 - 2009

31

Phông Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

1989 - 2009

32

Phông Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Phú Yên

1969 - 1975

33

Phông Trường Đại học Phú Yên

1983 - 2009

34

Phông Ty Điền địa tỉnh Phú Yên

1935 - 1975

35

Phông Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

1976 - 2009

36

Phông Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Yên

1996 - 2009

37

Phông Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

1998 - 2009

38

Phông Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

1989 - 2009

 

39

 

Phông Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Yên

1957 - 1988 và

2006 - 2009

40

Phông Sở Thủy sản tỉnh Phú Yên

1989 - 2008

41

Phông Sở Thủy lợi tỉnh Phú Yên

1989 - 1996

42

Phông Sở Lâm nghiệp tỉnh Phú Yên

1989 - 1996

42

Phông Ban QL các dự án Nông nghiệp tỉnh Phú Yên

1994 - 2014

43

Phông Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

1989 - 2009

44

Phông Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên

1989 - 2009

45

Phông Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Yên

1989 - 2009

46

Phông Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

1990-2009

47

Phông Chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên

1982-2009

48

Phông Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên

1991-2009

49

Phông Sở Tài nguyên và Môi trường

1978-2009

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang lưu giữ nhiều loại hình tài liệu: tài liệu hành chính, tài liệu xây dựng cơ bản, tài liệu khoa học kỷ thuật, tài liệu các nhân, gia đình, dòng họ, hồ sơ cán bộ đi B…và tài liệu khác. Có thể nói đây là nguồn sử liệu vô cùng quý giá và có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phản ánh quá trình hình thành phát triển của cơ quan, tổ chức mà còn phản ánh cả một giai đoạn lịch sử phát triển của tỉnh trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, …

Các tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đang được bảo quản, chỉnh lý khoa học để phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của độc giả; cũng như nhu cầu nghiên cứu khoa học, lịch sử và giảng dạy của các nhà nghiên cứu. Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện nhiều biện pháp để phát phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ và phục vụ khai thác tài liệu như: xuất bản ấn phẩm lưu trữ; thông báo, giới thiệu, công bố tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; phối hợp để tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ; trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu; tấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ đặc biệt; tiếp tục thực hiện công tác trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử vui lòng liên hệ, địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên, đường Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên./.

-----------------------

* Chi tiết Thông báo số 81/TB-TTLTLS ngày 14/9/2020 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên về việc giới thiệu các Phông Lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên(file:///D:/Chinh%20ly%20Yen%20phu.1/Sua%20bai/T9/Tin%20tong%20hop/TTH%2002%209/Thong_bao_gioi_thieu_cac_phong_200910035851.kyso.kyso.kyso.pdf)

Tài liệu tham khảo:

1. Thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, Mỹ Luận, Cổng thông tin điện tử Phú Yên, 11/09/2020 (https://www.phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-kien/chuyen_trang/cong+bo+chi+so+ddci/thuc+hien+de+an+luu+tru+tai+lieu+dien+tu+cua+cac+co+quan+nha+nuoc)
2. Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ đến năm 2020, Mỹ Luận, Cổng thông tin điện tử Phú Yên, 30/11/2015 ( https://phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-kien/noi-bat/069bb8004ac384b184ccdc0f86c3c45b)

3. Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ (http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/portal/home/trang-chu/chi-tiet/tin-tuc-su-kien/noi-bat/a6f222004399474792a3da384a19565b)

4. Cổng Thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên (http://congdichvucong.phuyen.gov.vn)

5. Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên (http://sonoivu.phuyen.gov.vn/)

Trần Ngọc (tổng hợp)