10:55 AM 30/12/2020  |   Lượt xem: 151  | 

Với hơn 140 tin, bài được đăng tải đã cập kịp thời, chính xác các hoạt động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục.

    Trong bối cảnh, đất nước đang đẩy mạnh các hoạt động phát triển của khoa học công nghệ; Chính phủ tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia; đã có những thay đổi quan trọng để hội nhập, thích ứng với hoàn cảnh của đất nước. Lãnh đạo Cục đã xác định nhiệm vụ hàng đầu và đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến việc xây dựng văn thư điện tử, quản lý tài liệu lưu trữ điện tử góp phần xây dựng chính phủ số, lưu trữ thông tin số. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả tích cực, đáng ghi nhận như: Tham mưu giúp các cơ quan lãnh đạo ban hành: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”; tổ chức các Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg ở các cơ quan trung ương và địa phương; ... Với những nỗ lực, đóng góp Cục đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

    Để khái quát những hoạt động của Cục trong năm qua, xin trân trọng giới thiệu danh sách các tin/ bài về hoạt của Cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

TT

Tên bài

Ngày đăng

Tác giả

Links bài

Tháng 01

01.

Quyết định công bố Biểu trưng (Logo) và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

02/01/2020

Đoàn Thị Thu Hà – Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/quyet-dinh-cong-bo-bieu-trung-logo-va-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-bieu-trung-logo-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

02.

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Thư pháp của các Hoàng đế nhà Nguyễn”

03/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/khai-mac-trien-lam-tai-lieu-luu-tru-%E2%80%9Cthu-phap-cua-cac-hoang-de-nha-nguyen%E2%80%9D.htm

03.

Kỷ niệm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/2020)

03/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/ky-niem-ngay-luu-tru-viet-nam-03-01-2020.htm

04.

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Sài Gòn - Từ thành thị phong kiến đến thành phố kiểu phương Tây”

06/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-%E2%80%9Csai-gon-tu-thanh-thi-phong-kien-den-thanh-pho-kieu-phuong-tay%E2%80%9D.htm

05.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gặp gỡ báo chí thông tin về Kế hoạch phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia năm 2020

07/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-gap-go-bao-chi-thong-tin-ve-ke-hoach-phat-huy-gia-tri-tai-lieu-luu-tru-quoc-gia-nam-2020.htm

06.

Gặp mặt công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc nhân dịp Xuân Canh Tý

07/01/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/gap-mat-cong-chuc-vien-chuc-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-da-nghi-huu-khu-vuc-phia-bac-nhan-dip-xuan-canh-ty.htm

07.

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

15/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-cong-doan-nam-2019-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2020.htm

08.

Triển lãm tài liệu lưu trữ "Tết hoàng cung qua Mộc bản triều Nguyễn"

20/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-tet-hoang-cung-qua-moc-ban-trieu-nguyen.htm

09.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

20/01/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2019-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2020.htm

10.

Thứ trưởng Bộ Nội Nguyễn Duy Thăng chúc Tết đầu Xuân Canh Tý 2020

31/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thu-truong-bo-noi-nguyen-duy-thang-chuc-tet-dau-xuan-canh-ty-2020.htm

11.

Công bố Quyết định tuyển dụng của Bộ Nội vụ và trao Quyết định tiếp nhận các công chức mới trúng tuyển về làm việc tại các đơn vị chức năng thuộc Cục

31/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/cong-bo-quyet-dinh-tuyen-dung-cua-bo-noi-vu-va-trao-quyet-dinh-tiep-nhan-cac-cong-chuc-moi-trung-tuyen-ve-lam-viec-tai-cac-don-vi-chuc-nang-thuoc-cuc.htm

Tháng 2

12.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước góp tư liệu cho 'cột mốc chủ quyền' Hoàng Sa

03/02/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-gop-tu-lieu-cho-cot-moc-chu-quyen-hoang-sa.htm

13.

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”

04/02/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-%E2%80%9Cdang-cong-san-viet-nam-ra-doi-buoc-ngoat-cua-cach-mang-viet-nam%E2%80%9D.htm

14.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

04/02/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/dang-uy-bo-noi-vu-to-chuc-le-ky-niem-va-xem-truyen-hinh-truc-tiep-le-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.htm

15.

Công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử và Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

07/02/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-luu-tru-quoc-gia-tai-lieu-dien-tu-va-trung-tam-khoa-hoc-ky-thuat-van-thu-luu-tru.htm

Tháng 3

16.

Phiên họp giao ban không dùng tài liệu giấy đầu tiên của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

02/03/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/phien-hop-giao-ban-khong-dung-tai-lieu-giay-dau-tien-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

17.

Triển lãm tài liệu lưu trữ tại Đắk Lắk nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột

02/03/2020

Mai Thị Duyên (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-tai-dak-lak-nhan-ky-niem-45-nam-chien-thang-buon-ma-thuot.htm

18.

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng tiếp và làm việc với Chủ tịch Công ty cổ phần thông tin và công nghệ số Zeutschel (Đức)

06/03/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-truong-dang-thanh-tung-tiep-va-lam-viec-voi-chu-tich-cong-ty-co-phan-thong-tin-va-cong-nghe-so-zeutschel-duc.htm

19.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp nhận phim gốc (âm bản) của tác giả Mầu Hoàng Thiết

09/03/2020

Trần Thị Minh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-tiep-nhan-phim-goc-am-ban-cua-tac-gia-mau-hoang-thiet.htm

20.

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk qua tài liệu lưu trữ”

09/03/2020

Trần Thị Minh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

https://luutru.gov.vn/khai-mac-trien-lam-tai-lieu-luu-tru-chuyen-de-%E2%80%9Clich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-tinh-dak-lak-qua-tai-lieu-luu-tru%E2%80%9D.htm

21

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

09/03/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu.htm

22.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/dai-hoi-chi-bo-trung-tam-luu-tru-quoc-gia-tai-lieu-dien-tu-nhiem-ky-2020-2022.htm

23.

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

17/03/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/hop-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-cua-bo-noi-vu.htm

24.

Phối hợp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia

19/03/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/phoi-hop-phat-huy-gia-tri-tai-lieu-luu-tru-quoc-gia.htm

25.

Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 “Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định hiện hành về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu”

20/03/2020

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-khoa-hoc-cap-co-so-nam-2019-%E2%80%9Cnghien-cuu-hoan-thien-cac-quy-dinh-hien-hanh-ve-thoi-han-bao-quan-ho-so-tai-lieu%E2%80%9D.htm

26.

Thông báo về mã độc giả mạo chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch Covid-19 và phương pháp phòng chống, khắc phục sự cố

20/03/2020

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-ve-ma-doc-gia-mao-chi-thi-cua-thu-tuong-ve-chong-dich-covid-19-va-phuong-phap-phong-chong-khac-phuc-su-co.htm

27.

Đề xuất sửa đổi, bãi bỏ một số điều hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

23/03/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/de-xuat-sua-doi-bai-bo-mot-so-dieu-huong-dan-quan-ly-chung-chi-hanh-nghe-luu-tru.htm

28.

Hướng dẫn báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ

25/03/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/huong-dan-bao-cao-tong-ket-thuc-hien-luat-luu-tru.htm

29.

Thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

26/03/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thuc-hien-mot-so-noi-dung-theo-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

30.

Thông báo Sử dụng Email công vụ

26/03/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-su-dung-email-cong-vu.htm

Tháng 4

31.

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và làm việc trực tuyến tại nhà

01/04/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-va-lam-viec-truc-tuyen-tai-nha.htm

32.

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025"

06/04/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/quyet-dinh-so-458-qd-ttg-ngay-03-4-2020-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-%E2%80%9Cluu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-giai-doan-2020-%E2%80%93-2025.htm

33.

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

08/04/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/quy-che-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-cua-bo-noi-vu.htm

34.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

21/04/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-noi-vu-ban-hanh.htm

Tháng 5

35.

Triển lãm tài liệu lưu trữ "Thống nhất non sông"

04/05/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-thong-nhat-non-song.htm

36.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị chức năng thuộc Cục

04/05/2020

Đoàn Thị Thu Hà - Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-cac-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-cac-don-vi-chuc-nang-thuoc-cuc.htm

37.

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

04/05/2020

Đoàn Thị Thu Hà - Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-trung-tam-luu-tru-quoc-gia-tai-lieu-dien-tu.htm

38.

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

05/05/2020

Nguyễn Kim Thu (Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-trung-tam-khoa-hoc-ky-thuat-van-thu-luu-tru.htm

39.

Triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”

14/05/2020

Trịnh Việt Dũng - Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-chuyen-de-%E2%80%9Cluon-co-bac-trong-tim%E2%80%9D-se-khai-mac-ngay-15-5.htm

40.

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Luôn có Bác trong tim”

15/05/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/khai-mac-trien-lam-tai-lieu-luu-tru-%E2%80%9Cluon-co-bac-trong-tim%E2%80%9D.htm

41.

Triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp” tại đường sách Nguyễn Văn Bình

18/05/2020

Trịnh Việt Dũng – Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trien-lam-tu-lieu-hinh-anh-voi-chu-de-%E2%80%9Cho-chi-minh-cuoc-doi-va-su-nghiep%E2%80%9D-tai-duong-sach-nguyen-van-binh.htm

42.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel

22/05/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-tong-cong-ty-giai-phap-doanh-nghiep-viettel.htm

43.

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

29/05/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

Tháng 6

44.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

03/06/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-lam-viec-voi-ban-co-yeu-chinh-phu.htm

45.

THƯ MỜI CỘNG TÁC VIẾT BÀI

04/06/2020

Nguyễn Thị Tuyết – Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thu-moi-cong-tac-viet-bai.htm

46.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2025

08/06/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-nhiem-ky-2020-%E2%80%93-2025.htm

47.

Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

09/06/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/du-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

48.

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020

10/06/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/dang-uy-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-trong-viec-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-giai-doan-2015-2020.htm

49.

Giáo dục chính trị, tư tưởng là động lực cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

11/06/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-la-dong-luc-cho-can-bo-dang-vien-thuc-hien-tot-nhiem-vu-chinh-tri-cua-co-quan-don-vi.htm

50.

Tài liệu Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

11/06/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/tai-lieu-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

51.

Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

11/06/2020

Nguyễn Nam Thái – Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-giai-doan-2016-2020.htm

52.

Triển lãm "95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam từ tư liệu, tài liệu lưu trữ nhà nước"

15/06/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-95-nam-bao-chi-cach-mang-viet-nam-tu-tu-lieu-tai-lieu-luu-tru-nha-nuoc.htm

53.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020

Trịnh Việt Dũng - Tào Thị Tuyến – Nguyễn Nam Thái (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/toan-canh-dai-hoi-dang-bo-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2020-2025.htm

54.

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam

16/06/2020

Trịnh Việt Dũng – Nguyễn Thùy Dung (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

https://luutru.gov.vn/hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg-doi-voi-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-khu-vuc-phia-nam.htm

55.

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên

17/06/2020

Trịnh Việt Dũng – Nguyễn Thùy Dung (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

https://luutru.gov.vn/hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg-doi-voi-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-khu-vuc-mien-bac-va-mien-trung-tay-nguyen.htm

56.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2020

18/06/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-bo-noi-vu-le-vinh-tan-nhan-dip-ky-niem-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-21-6-2020.htm

57.

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Nội vụ

18/06/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-mot-so-don-vi-cua-bo-noi-vu.htm

58.

Lời cảm ơn của Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

22/06/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/loi-cam-on-cua-cong-thong-tin-dien-tu-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-nhan-ky-niem-95-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam.htm

59.

Thông báo về Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

22/06/2020

Đoàn Thị Thu Hà - Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/thong-bao-ve-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

60.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước

22/06/2020

Đoàn Thị Thu Hà - Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-bo-noi-vu-va-ngay-truyen-thong-nganh-to-chuc-nha-nuoc.htm

61.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

23/06/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-tap-doan-buu-chinh-vien-thong-viet-nam.htm

62.

Thông báo mới về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

23/06/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/thong-bao-moi-ve-viec-tham-du-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

 

63.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

25/06/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-trien-khai-khao-sat-luu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-tai-thanh-pho-hai-phong-va-tinh-quang-ninh.htm

64.

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

29/06/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/be-giang-lop-boi-duong-lanh-dao-quan-ly-cap-phong-cho-cong-chuc-vien-chuc-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

Tháng 7

65.

Tài liệu Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương

01/07/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tai-lieu-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg-doi-voi-cac-cac-bo-nganh-va-co-quan-trung-uong.htm

66.

Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

06/07/2020

Vũ Thị Thanh Thủy (Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/le-ky-niem-10-nam-ngay-thanh-lap-chi-cuc-van-thu-luu-tru-tinh-thai-nguyen-va-trao-tang-ky-niem-chuong-%E2%80%9Cvi-su-nghiep-van-thu-luu-tru%E2%80%9D.htm

67.

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương

07/07/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg-doi-voi-cac-cac-bo-nganh-va-co-quan-trung-uong.htm

68.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bắc Ninh

08/07/2020

Trần Danh Đại (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-kiem-tra-cong-tac-van-thu-luu-tru-tinh-bac-ninh.htm

69.

Hội thảo "Bảo mật và xác thực tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước"

08/07/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/hoi-thao-bao-mat-va-xac-thuc-tai-lieu-dien-tu-luu-tru-lau-dai-trong-cac-co-quan-dang-nha-nuoc.htm

70.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiến hành khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng

13/07/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-tien-hanh-khao-sat-viec-luu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-tai-thanh-pho-da-nang.htm

71.

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan”

13/07/2020

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-bo-%E2%80%9Cnghien-cuu-de-xuat-mot-so-giai-phap-thu-thap-tai-lieu-luu-tru-dien-tu-vao-luu-tru-co-quan%E2%80%9D.htm

72.

Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ

15/07/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/do-thi-bien-da-nang-qua-tai-lieu-luu-tru.htm

73.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Vĩnh Long

15/07/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-trien-khai-khao-sat-luu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-tai-tinh-vinh-long.htm

74.

Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

23/07/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/bo-noi-vu-to-chuc-gap-mat-nhan-ky-niem-73-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-1947-27-7-2020.htm

75.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

24/07/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/kiem-tra-nghiep-vu-luu-tru/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-09-2014-tt-bnv-ngay-01-thang-10-nam-2014-cua-bo-truong-bo-noi-vu-huong-dan-ve-quan-ly-chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-va-hoat-dong-dich-vu-luu-tru.htm

76.

Tỉnh Khánh Hòa tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

30/07/2020

Nguyễn Thu Hòa (Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa)

https://luutru.gov.vn/tinh-khanh-hoa-tap-huan-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

77.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

31/07/2020

Trịnh Việt Dũng - Chu Thị Thanh Quỳnh

https://luutru.gov.vn/so-noi-vu-tinh-bac-giang-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu.htm

Tháng 8

78.

Sở Nội vụ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/08/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-khai-quyet-dinh-458/o-noi-vu-tinh-long-an-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ngay-5-3-2020-cua-chinh-phu-quyet-dinh-so-458-qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu.htm

79.

Triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước”

18/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trien-lam-%E2%80%9Cbo-noi-vu-voi-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc%E2%80%9D.htm

80.

Khai mạc triển lãm “Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử”

18/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/khai-mac-trien-lam-%E2%80%9Ccach-mang-thang-tam-%E2%80%93-moc-son-lich-su%E2%80%9D.htm

81.

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

20/08/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-khai-quyet-dinh-458/so-noi-vu-tinh-tra-vinh-to-chuc-tap-huan-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

82.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ

20/08/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-le-vinh-tan-nhan-dip-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-bo-noi-vu.htm

83.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và UBND tỉnh Hậu Giang ký kết thỏa thuận hợp tác triển lãm tài liệu lưu trữ

21/08/2020

Vũ Văn Tâm - Trịnh Việt Dũng (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-va-ubnd-tinh-hau-giang-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-trien-lam-tai-lieu-luu-tru.htm

84.

Triển lãm gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

24/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/trien-lam-gan-200-tai-lieu-luu-tru-ve-su-ra-doi-cua-quoc-huy-viet-nam.htm

85.

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sĩ Bùi Trang Chước”

24/08/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-%E2%80%9Cphac-thao-mau-quoc-huy-viet-nam-hoa-si-bui-trang-chuoc%E2%80%9D.htm

86.

Khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Nghệ An

24/08/2020

Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/khao-sat-viec-luu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-tai-tinh-nghe-an.htm

87.

Khai mạc Triển lãm “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sĩ Bùi Trang Chước”

25/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/khai-mac-trien-lam-%E2%80%9Cphac-thao-mau-quoc-huy-viet-nam-hoa-si-bui-trang-chuoc%E2%80%9D.htm

88.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

26/08/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/dai-su-cong-hoa-phap-tai-viet-nam-tham-va-lam-viec-voi-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

89.

Triển lãm “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam”

28/08/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trien-lam-%E2%80%9Cquoc-ky-quoc-ca-quoc-huy-bieu-tuong-tu-hao-dan-toc-viet-nam%E2%80%9D.htm

Tháng 9

90.

Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

01/09/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/dai-hoi-dang-bo-bo-noi-vu-lan-thu-iv-nhiem-ky-2020-2025.htm

91.

Khai mạc Triển lãm về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và công bố sách về Cách mạng Tháng Tám

01/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khai-mac-trien-lam-ve-quoc-ky-quoc-ca-quoc-huy-va-cong-bo-sach-ve-cach-mang-thang-tam.htm

92.

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

01/09/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-trung-tam-luu-tru-quoc-gia-tai-lieu-dien-tu.htm

93.

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

04/09/2020

Nguyễn Kim Thu (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-trung-tam-khoa-hoc-ky-thuat-van-thu-luu-tru.htm

94.

Kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

04/09/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/ky-niem-58-nam-ngay-thanh-lap-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

95.

Tỉnh Bắc Kạn tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

07/09/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-khai-quyet-dinh-458/tinh-bac-kan-tap-huan-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

96.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về văn thư, lưu trữ điện tử và kế hoạch triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg

09/09/2020

Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-lam-viec-voi-thanh-pho-ho-chi-minh-ve-van-thu-luu-tru-dien-tu-va-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

97.

Vai trò của Chi ủy và đảng viên trong việc lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tầm nhìn đến 2025

10/09/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/vai-tro-cua-chi-uy-va-dang-vien-trong-viec-lanh-dao-thuc-hien-cac-nhiem-vu-cua-chi-bo-nhiem-ky-2020-%E2%80%93-2022-va-tam-nhin-den-2025.htm

98.

Thông báo tiếp nhận công chức vào làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2020

11/09/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-tiep-nhan-cong-chuc-vao-lam-viec-tai-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-nam-2020.htm

99.

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam về các dự án phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

11/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/cuc-truong-dang-thanh-tung-lam-viec-voi-truong-dai-dien-van-phong-unesco-tai-viet-nam-ve-cac-du-an-phat-huy-gia-tri-tai-lieu-luu-tru.htm

100.

Tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới và cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”

22/09/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tap-huan-%E2%80%9Cpho-bien-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-moi-va-cap-nhat-kien-thuc-cho-cong-chuc-vien-chuc-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc%E2%80%9D.htm

101.

Hội nghị triển khai công tác Văn thư - Lưu trữ tại thành phố Hải Phòng

25/09/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-van-thu-luu-tru-tai-thanh-pho-hai-phong.htm

102.

Thông tin về Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”

25/09/2020

Nguyễn Kim Thu (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-tin-ve-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cluu-tru-so-va-trach-nhiem-cua-cac-co-quan-to-chuc-va-ca-nhan%E2%80%9D.htm

103.

Khai mạc triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ”

25/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khai-mac-trien-lam-%E2%80%9Chau-giang-xua-va-nay-qua-tai-lieu-luu-tru%E2%80%9D.htm

104.

Khai mạc Triển lãm “Chiến thắng Biên Giới năm 1950”

28/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khai-mac-trien-lam-%E2%80%9Cchien-thang-bien-gioi-nam-1950%E2%80%9D.htm

105.

Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”

29/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cluu-tru-so-va-trach-nhiem-cua-cac-co-quan-to-chuc-va-ca-nhan%E2%80%9D.htm

106.

Khai mạc triển lãm “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954-1975”

30/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khai-mac-trien-lam-%E2%80%9Cbinh-phuoc-khang-chien-kien-quoc-1954-1975%E2%80%9D.htm

Tháng 10

107.

Giới thiệu một số video tại Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

06/10/2020

Trần Hồng Diệu (Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-mot-so-video-tai-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

108.

Phát động phong trào “Sẻ giọt máu đào - trao niềm hi vọng”

06/10/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/phat-dong-phong-trao-%E2%80%9Cse-giot-mau-dao-trao-niem-hi-vong%E2%80%9D.htm

109.

Khai mạc Triển lãm: “Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội”

09/10/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khai-mac-trien-lam-%E2%80%9Clang-nghe-pho-nghe-thang-long-ha-noi%E2%80%9D.htm

110.

Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

12/10/2020

Nguyễn Hoàng - Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang

https://luutru.gov.vn/tinh-ha-giang-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-va-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

111.

Thông báo Danh sách các giải pháp đăng ký sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2020

13/10/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-danh-sach-cac-giai-phap-dang-ky-sang-kien-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-nam-2020.htm

112.

Tọa đàm “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện”

15/10/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/toa-dam-%E2%80%9Cdoi-moi-hoat-dong-thong-tin-thu-vien%E2%80%9D.htm

113.

Gặp mặt, giao lưu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

20/10/2020

Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/gap-mat-giao-luu-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10.htm

114.

Công bố trực tuyến ấn phẩm đặc biệt “Liên hợp-37”

21/10/2020

Nguyễn Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-truc-tuyen-an-pham-dac-biet-%E2%80%9Clien-hop-37%E2%80%9D.htm

115.

Đắk Lắk tập huấn trực tuyến công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

22/10/2020

Võ Quang Hùng - Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/dak-lak-tap-huan-truc-tuyen-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2020.htm

116.

Thông báo kết quả xét Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2020

26/10/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-ket-qua-xet-don-yeu-cau-cong-nhan-sang-kien-nam-2020.htm

117.

Sáng kiến cơ sở được công nhận năm 2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

30/10/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/sang-kien-co-so-duoc-cong-nhan-nam-2020-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

Tháng 11

118.

Khai mạc lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức văn thư, lưu trữ số”

03/11/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khai-mac-lop-tap-huan-%E2%80%9Cboi-duong-kien-thuc-van-thu-luu-tru-so%E2%80%9D.htm

119.

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Y tế

05/11/2020

Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-van-thu-luu-tru-cua-bo-y-te.htm

120.

Một số kết quả từ Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân”

06/11/2020

Phòng Nghiên cứu và Thông tin Khoa học kỹ thuật

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/mot-so-ket-qua-tu-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cluu-tru-so-va-trach-nhiem-cua-cac-co-quan-to-chuc-ca-nhan%E2%80%9D.htm

121.

Vĩnh Long tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

11/11/2020

Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/vinh-long-tap-huan-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2020.htm

122.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tiếp nhận tài liệu của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Cấy hiến tặng

17/11/2020

Cù Dung (Trung tâm Lưu trữ quốc gia II) - Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trung-tam-luu-tru-quoc-gia-ii-tiep-nhan-tai-lieu-cua-nghe-si-nhiep-anh-huu-cay-hien-tang.htm

123.

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử

17/11/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/an-giang-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-458-qd-ttg-ngay-03-4-2020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phe-duyet-de-an-luu-tru-tai-lieu-dien-tu.htm

124.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tổ chức sự kiện văn hóa - giáo dục “Di sản với học đường”

19/11/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/trung-tam-luu-tru-quoc-gia-iv-to-chuc-su-kien-van-hoa-giao-duc-%E2%80%9Cdi-san-voi-hoc-duong%E2%80%9D.htm

125.

Khảo sát, thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản sắc phong trên địa bàn tỉnh An Giang

19/11/2020

Nguyễn Văn Tuấn (Chi cục VTLT An Giang) và Nguyễn Tuyết (TTLTQGTL điện tử)

https://luutru.gov.vn/khao-sat-thuc-hien-boi-nen-so-hoa-va-lam-phien-ban-sac-phong-tren-dia-ban-tinh-an-giang.htm

126.

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

20/11/2020

Tuyết Chinh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/day-manh-chu-ky-so-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-doanh-nghiep-va-xa-hoi.htm

127.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng Quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử

23/11/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/khai-mac-lop-boi-duong-quy-trinh-xu-ly-van-ban-dien-tu-tao-lap-ho-so-trinh-ky-phat-hanh-van-ban-dien-tu.htm

128.

Khai mạc sự kiện văn hóa – giáo dục “Di sản với học đường”

24/11/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/khai-mac-su-kien-van-hoa-%E2%80%93-giao-duc-%E2%80%9Cdi-san-voi-hoc-duong%E2%80%9D.htm

129.

Không sử dụng nội dung văn bản số 800/VTLTNN-TTTH và văn bản số 1367/VTLTNN-TTTH trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ

27/11/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/khong-su-dung-noi-dung-van-ban-so-800-vtltnn-ttth-va-van-ban-so-1367-vtltnn-ttth-trong-hoat-dong-dau-thau-thuc-hien-dich-vu-luu-tru.htm

Tháng 12

130.

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

01/12/2020

Trịnh Việt Dũng – Trần Thị Bích Ngọc tổng hợp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/khai-mac-trien-lam-tai-lieu-luu-tru-chuyen-de-%E2%80%9Cnhung-dau-moc-lich-su-hinh-thanh-tinh-nghe-an-trong-moc-ban-trieu-nguyen-di-san-tu-lieu-the-gioi%E2%80%9D.htm

131.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

01/12/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-vinh-du-don-nhan-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu.htm

132.

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

07/12/2020

Trần Danh Đại (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/kiem-tra-cong-tac-van-thu-luu-tru-tai-bo-ke-hoach-va-dau-tu.htm

133.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thăm và làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

11/12/2020

Trịnh Việt Dũng – Nguyễn Thái Nam (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thu-truong-bo-noi-vu-pham-thi-thanh-tra-tham-va-lam-viec-tai-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

134.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ

12/12/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/bo-tu-phap-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-van-thu-luu-tru.htm

135.

Thông báo triệu tập Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

15/12/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-trieu-tap-hoi-nghi-tong-ket-thuc-hien-luat-luu-tru-nam-2011.htm

136.

Tài liệu Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

17/12/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/tai-lieu-hoi-nghi-tong-ket-thuc-hien-luat-luu-tru-nam-2011.htm

137.

Triển lãm “Phố cổ Hà Nội- Dấu tích làng nghề xưa”

18/12/2020

Nguyễn Hường – Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-%E2%80%9Cpho-co-ha-noi-dau-tich-lang-nghe-xua%E2%80%9D.htm

138.

Khai mạc Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

21/12/2020

Mai Thị Duyên - Trần Thị Bích Ngọc (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/khai-mac-hoi-nghi-tong-ket-thuc-hien-luat-luu-tru-nam-2011.htm

139.

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Cục trưởng Đặng Thanh Tùng

24/12/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-cuc/le-trao-tang-ky-niem-chuong-%E2%80%9Cvi-su-nghiep-ngoai-giao-viet-nam%E2%80%9D-cho-cuc-truong-dang-thanh-tung.htm

140.

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn thư Lưu trữ Việt Nam

25/12/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/le-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-nganh-van-thu-luu-tru-viet-nam.htm

141.

Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Lưu trữ

28/12/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/thu-chuc-mung-cua-cuc-truong-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-nhan-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-nganh-luu-tru.htm

Minh Châu - Trần Ngọc tổng hợp