03:51 PM 12/01/2021  |   Lượt xem: 157  | 

Các chủ đề được công bố, giới thiệu và nghiên cứu trao đổi rất đa dạng, phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

    Tài liệu lưu trữ là bằng chứng của lịch sử, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều sản sinh ra các tài liệu lưu trữ riêng. Qua các tài liệu ấy, thế hệ hôm nay có thể hình dung về sự phát triển của đất nước, tự hào về nền văn hiến, nền văn hóa, lịch sử dân tộc. Nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt liên quan đến nhiệm vụ xây dựng văn thư điện tử, quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Trong năm 2020, Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư lưu trữ nhà nước nhận được sự cộng tác tích cực từ các cộng tác viên thuộc các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, các phòng chức năng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục để đăng các bài viết công bố, giới thiệu, nghiên cứu trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.

    Xin giới thiệu đến độc giả danh sách các bài viết công bố, giới thiệu tài liệu và nghiên cứu trao đổi đăng trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong năm qua, là một lời tri ân các cộng tác viên đã tâm huyết gửi bài và động lực để tiếp tục phát huy phát triển hơn nữa giá trị tài liệu lưu trữ trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

TT

Tên bài

Thời gian đăng

Tác giả

Đường dẫn bài

Tháng 1

01.

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 10 tháng 1 năm 1946

09/01/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/bien-ban-hop-hoi-dong-chinh-phu-ngay-10-thang-1-nam-1946.htm

02.

Các bài nghiên cứu trao, đổi nghiệp vụ đăng trên Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2019

10/01/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cac-bai-nghien-cuu-trao-doi-nghiep-vu-dang-tren-cong-thong-tin-dien-tu-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-nam-2019.htm

03.

Sắc lệnh thành lập Nha Thể dục trung ương

16/01/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/sac-lenh-thanh-lap-nha-the-duc-trung-uong.htm

04.

Những dấu ấn của Hiệp định Pa-ri năm 1973

20/01/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-dau-an-cua-hiep-dinh-pa-ri-nam-1973.htm

05.

Thông báo mời viết báo cáo tham luận cho Hội thảo khoa học “Tăng cường tri thức cộng đồng” trong khuôn khổ Đại hội Lưu trữ quốc tế tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

15/01/2020

Nguyễn Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế)

 

https://luutru.gov.vn/thong-bao-moi-viet-bao-cao-tham-luan-cho-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Ctang-cuong-tri-thuc-cong-dong%E2%80%9D-trong-khuon-kho-dai-hoi-luu-tru-quoc-te-tai-abu-dhabi-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap-thong-nhat.htm

Tháng 2

06.

“Giờ phút thiêng liêng sâu sắc nhất cả đời” của một nữ đảng viên

03/02/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/%E2%80%9Cgio-phut-thieng-lieng-sau-sac-nhat-ca-doi%E2%80%9D-cua-mot-nu-dang-vien.htm

07.

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”

04/02/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-tai-lieu-luu-tru-“dang-cong-san-viet-nam-ra-doi-buoc-ngoat-cua-cach-mang-viet-nam”.htm

08.

Quản lý sự thay đổi của cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

04/02/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/quan-ly-su-thay-doi-cua-co-quan-to-chuc-trong-qua-trinh-trien-khai-he-thong-quan-ly-tai-lieu-dien-tu.htm

09.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhân dân và vườn cây của xã Vật Lại, huyện Ba Vì ngày 16/02/1969

12/02/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh-tham-nhan-dan-va-vuon-cay-cua-xa-vat-lai-huyen-ba-vi-ngay-16-02-1969.htm

10.

Những ngày nghỉ trong năm của Việt Nam qua Sắc lệnh số 22C năm 1946

13/02/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/nhung-ngay-nghi-trong-nam-cua-viet-nam-qua-sac-lenh-so-22c-nam-1946.htm

11.

Thành lập Việt Nam Công an vụ thuộc Bộ Nội vụ năm 1946

17/02/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/thanh-lap-viet-nam-cong-an-vu-thuoc-bo-noi-vu-nam-1946.htm

12.

Giới thiệu Phông tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

25/02/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-phong-tai-lieu-luu-tru-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-thanh-pho-ho-chi-minh.htm

13.

Thành tựu của ngành Y tế Việt Nam

27/02/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/thanh-tuu-cua-nganh-y-te-viet-nam.htm

Tháng 3

14.

Nghi binh - nghệ thuật quân sự tài tình làm nên thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên

04/03/2020

Mai Thị Duyên (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nghi-binh-nghe-thuat-quan-su-tai-tinh-lam-nen-thang-loi-chien-dich-tay-nguyen.htm

15.

Công quản xe buýt Sài Gòn (1957-1968)

10/03/2020

Nguyễn Lan (Trung tâm Lưu trữ quốc gia II)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/cong-quan-xe-buyt-sai-gon-1957-1968.htm

16.

Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện

11/03/2020

Đỗ Văn Thuận - Phó cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/nhung-diem-moi-trong-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-ngay-05-3-2020-ve-cong-tac-van-thu-va-y-nghia-trong-to-chuc-thuc-hien.htm

17.

Giới thiệu khối tư liệu mới bổ sung tại Thư viện của Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ năm 2019

12/03/2020

Nguyễn Thị Hương (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/gioi-thieu-khoi-tu-lieu-moi-bo-sung-tai-thu-vien-cua-trung-tam-khoa-hoc-ky-thuat-van-thu-–-luu-tru-nam-2019.htm

18.

Sắc lệnh số 33/QP ngày 22/3/1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh ấn định cấp bậc, phù hiệu, cấp hiệu cho Lục quân toàn quốc

16/03/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/sac-lenh-so-33-qp-ngay-22-3-1946-cua-chu-tich-chinh-phu-lam-thoi-ho-chi-minh-an-dinh-cap-bac-phu-hieu-cap-hieu-cho-luc-quan-toan-quoc.htm

19.

Giới thiệu sách: Bảng thời hạn văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Phục hồi các văn bản và hình ảnh tài liệu lưu trữ mờ dần tại Liên bang Nga

18/03/2020

Nguyễn Thị Kim Thu (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/gioi-thieu-sach-bang-thoi-han-van-ban-tai-lieu-hinh-thanh-trong-qua-trinh-hoat-dong-cua-cac-co-quan-to-chuc-va-phuc-hoi-cac-van-ban-va-hinh-anh-tai-lieu-luu-tru-mo-dan-tai-lien-bang-nga.htm

20.

Trung tâm lưu trữ tỉnh Gia Lai với việc tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

24/03/2020

Nguyễn Thu Hương (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/trung-tam-luu-tru-tinh-gia-lai-voi-viec-to-chuc-khai-thac-su-dung-tai-lieu-luu-tru.htm

21.

Sắc lệnh số 40 ngày 29/3/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về bảo vệ tự do cá nhân

25/03/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/sac-lenh-so-40-ngay-29-3-1946-cua-chu-tich-chinh-phu-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-ve-bao-ve-tu-do-ca-nhan.htm

22.

Những phiên họp tháng 3 năm 1946 của Hội đồng Chính phủ

31/03/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/nhung-phien-hop-thang-3-nam-1946-cua-hoi-dong-chinh-phu.htm

Tháng 4

23.

Thành lập Ban Trung ương Vận động đời sống mới

01/04/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/thanh-lap-ban-trung-uong-van-dong-doi-song-moi.htm

24.

Tài liệu lưu trữ của Nhà sử học Trần Văn Giáp về ngày Giỗ tổ Hùng Vương

01/04/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/tai-lieu-luu-tru-cua-nha-su-hoc-tran-van-giap-ve-ngay-gio-to-hung-vuong.htm

25.

Sắc lệnh về việc quy định cơ quan, nhiệm vụ của Nội bộ thuộc Bộ Ngoại giao

04/04/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/sac-lenh-ve-viec-quy-dinh-co-quan-nhiem-vu-cua-noi-bo-thuoc-bo-ngoai-giao.htm

26.

Người nhạc sĩ của Cỏ non Thành Cổ

05/04/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nguoi-nhac-si-cua-co-non-thanh-co.htm

27.

Họp Hội đồng Chính phủ tháng 4/1946 ra nghị quyết một số vấn đề về Quốc phòng, Tư pháp, An ninh, Thanh niên

06/04/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/hop-hoi-dong-chinh-phu-thang-4-1946-ra-nghi-quyet-mot-so-van-de-ve-quoc-phong-tu-phap-an-ninh-thanh-nien.htm

28.

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025"

06/04/2020

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng Ban xây dựng Đề án: Đặng Thanh Tùng và Thư ký Ban xây dựng Đề án: Nguyễn Thị Chinh

https://luutru.gov.vn/quyet-dinh-so-458-qd-ttg-ngay-03-4-2020-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-%E2%80%9Cluu-tru-tai-lieu-dien-tu-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-giai-doan-2020-%E2%80%93-2025.htm

29.

Thành lập Quỹ Độc lập và phát động phong trào Tuần lễ Vàng ủng hộ Chính phủ giải quyết khó khăn về tài chính năm 1945

07/04/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/thanh-lap-quy-doc-lap-va-phat-dong-phong-trao-tuan-le-vang-ung-ho-chinh-phu-giai-quyet-kho-khan-ve-tai-chinh-nam-1945.htm

30.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam qua tài liệu lưu trữ

13/04/2020

Hồ Thị Trang (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

https://luutru.gov.vn/mat-tran-dan-toc-giai-phong-mien-nam-viet-nam-qua-tai-lieu-luu-tru.htm

31.

Giới thiệu sách được biên dịch năm 2018 đang bảo quản tại Thư viện Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

14/04/2020

Nguyễn Thị Kim Thu (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/gioi-thieu-sach-duoc-bien-dich-nam-2018-dang-bao-quan-tai-thu-vien-trung-tam-khoa-hoc-ky-thuat-van-thu-luu-tru.htm

32.

Sắc lệnh số 229 - SL ngày 29/4/1955 về chính sách dân tộc

15/04/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/sac-lenh-so-229-sl-ngay-29-4-1955-ve-chinh-sach-dan-toc.htm

33.

Về một người chiến sĩ áo trắng năm xưa

16/04/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/ve-mot-nguoi-chien-si-ao-trang-nam-xua.htm

34.

“Thiên tài là một chuỗi dài kiên nhẫn”

17/04/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/%E2%80%9Cthien-tai-la-mot-chuoi-dai-kien-nhan%E2%80%9D.htm

35.

Giáo sư Đào Duy Anh

23/04/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/giao-su-dao-duy-anh.htm

36.

Mùa xuân đại thắng - Sức mạnh tổng hợp trong chiến dịch Hồ Chí Minh

24/04/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/mua-xuan-dai-thang-suc-manh-tong-hop-trong-chien-dich-ho-chi-minh.htm

37.

Sắc lệnh về phát hành tem thơ có thuế Phụ Thu "Dân Sinh"

24/04/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/sac-lenh-ve-phat-hanh-tem-tho-co-thue-phu-thu-dan-sinh.htm

38.

Những ngày lịch sử qua bài nói chuyện của một vị tướng

27/04/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-ngay-lich-su-qua-bai-noi-chuyen-cua-mot-vi-tuong.htm

39.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định hiện hành về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu”

29/04/2020

Nguyễn Thị Kim Thu, Đỗ Huyền (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/tom-tat-ket-qua-nghien-cuu-de-tai-%E2%80%9Cnghien-cuu-hoan-thien-cac-quy-dinh-hien-hanh-ve-thoi-han-bao-quan-ho-so-tai-lieu%E2%80%9D.htm

Tháng 5

40.

Đoàn Đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự phiên họp khai mạc Hội nghị Paris, ngày 13/5/1968

13/05/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/doan-dai-bieu-chinh-phu-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-du-phien-hop-khai-mac-hoi-nghi-paris-ngay-13-5-1968.htm

41.

Giải thưởng Hồ Chí Minh được đặt ra từ khi nào?

14/05/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/giai-thuong-ho-chi-minh-duoc-dat-ra-tu-khi-nao.htm

42.

 Giới thiệu một số phông tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Nam Định

15/05/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/gioi-thieu-mot-so-phong-tai-lieu-luu-tru-dang-bao-quan-tai-chi-cuc-van-thu-%E2%80%93-luu-tru-tinh-nam-dinh.htm

43.

Hồ Chí Minh và Hành trình tìm đường cứu nước

18/05/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/ho-chi-minh-va-hanh-trinh-tim-duong-cuu-nuoc.htm

44.

Nghị định số 118 CP ngày 20 tháng 5 năm 1975 của Chính phủ về thành lập Viện Khoa học Việt Nam

19/05/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/nghi-dinh-so-118-cp-ngay-20-thang-5-nam-1975-cua-chinh-phu-ve-thanh-lap-vien-khoa-hoc-viet-nam.htm

45.

Sắc lệnh số 76-SL của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về Quy chế công chức

19/05/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/sac-lenh-so-76-sl-cua-chu-tich-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-ve-quy-che-cong-chuc.htm

46.

Người Họa sĩ với những Họa mẫu Biểu tượng quốc gia – Quốc huy Việt Nam

20/05/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nguoi-hoa-si-voi-nhung-hoa-mau-bieu-tuong-quoc-gia-%E2%80%93-quoc-huy-viet-nam.htm

47.

Cần một TCVN về Giấy in tài liệu - Các yêu cầu về tính bền lâu sử dụng in văn bản, tài liệu quan trọng trong cơ quan nhà nước

20/05/2020

Nguyễn Thị Kim Thu (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/can-mot-tcvn-ve-giay-in-tai-lieu-cac-yeu-cau-ve-tinh-ben-lau-su-dung-in-van-ban-tai-lieu-quan-trong-trong-co-quan-nha-nuoc.htm

48.

Số phận của Toàn quyền Đông Dương Jean Decoux sau ngày 9/3/1945

21/05/2020

Tịnh Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia II)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/so-phan-cua-toan-quyen-dong-duong-jean-decoux-sau-ngay-9-3-1945.htm

49.

Sắc lệnh thành lập tại Bắc Bộ một Ủy ban Trung ương hộ đê

22/05/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/sac-lenh-thanh-lap-tai-bac-bo-mot-uy-ban-trung-uong-ho-de.htm

50.

Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu khen thưởng kháng chiến tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

28/05/2020

Phan Thị Quyên (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị)

https://luutru.gov.vn/cong-tac-luu-tru-ho-so-tai-lieu-khen-thuong-khang-chien-tai-luu-tru-lich-su-tinh-quang-tri.htm

51.

Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu khen thưởng kháng chiến tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

28/05/2020

Phan Thị Quyên (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị)

https://luutru.gov.vn/cong-tac-luu-tru-ho-so-tai-lieu-khen-thuong-khang-chien-tai-luu-tru-lich-su-tinh-quang-tri.htm

52.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi

29/05/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/chu-tich-ho-chi-minh-voi-cac-chau-thieu-nhi.htm

53.

Chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa – Thực trạng và giải pháp

29/05/2020

Đỗ Thị Tuyết (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/chat-luong-ban-hanh-van-ban-hanh-chinh-tai-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa-%E2%80%93-thuc-trang-va-giai-phap.htm

Tháng 6

54.

Nhật trình tàu Amiral Latouche Tréville trên thương cảng Sài Gòn

04/06/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/nhat-trinh-tau-amiral-latouche-treville-tren-thuong-cang-sai-gon.htm

55.

Sắc lệnh đặt ra Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập

04/06/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/sac-lenh-dat-ra-huan-chuong-sao-vang-huan-chuong-ho-chi-minh-va-huan-chuong-doc-lap.htm

56.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

08/06/2020

Ths. Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

https://luutru.gov.vn/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-trong-cong-tac-van-thu-luu-tru-dap-ung-yeu-cau-quan-ly-tai-lieu-luu-tru-dien-tu.htm

57.

Giới thiệu một số phông tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Thanh Hóa

09/06/2020

Nguyễn Thị Tuyết – Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-mot-so-phong-tai-lieu-luu-tru-tai-luu-tru-lich-su-tinh-thanh-hoa.htm

58.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III được thành lập từ khi nào?

09/06/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/trung-tam-luu-tru-quoc-gia-iii-duoc-thanh-lap-tu-khi-nao.htm

59.

Giáo dục chính trị, tư tưởng là động lực cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

11/06/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-la-dong-luc-cho-can-bo-dang-vien-thuc-hien-tot-nhiem-vu-chinh-tri-cua-co-quan-don-vi.htm

60.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử và theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Đảng

11/06/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

https://luutru.gov.vn/dao-tao-boi-duong-doi-ngu-cong-chuc-vien-chuc-van-thu-luu-tru-dap-ung-yeu-cau-chinh-phu-dien-tu-va-theo-tinh-than-nghi-quyet-so-52-nq-tw-cua-dang.htm

61.

Sắc lệnh về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng năm 1955

12/06/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/sac-lenh-ve-bao-dam-quyen-tu-do-tin-nguong-nam-1955.htm

62.

Những tình cảm với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

15/06/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-tinh-cam-voi-trung-tam-luu-tru-quoc-gia-iii.htm

63.

Sắc lệnh số 56-SL ngày 17/6/1947 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành lập Trường Ngoại ngữ

16/06/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/sac-lenh-so-56-sl-ngay-17-6-1947-cua-chu-tich-chinh-phu-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-thanh-lap-truong-ngoai-ngu.htm

64.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

16/06/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam.htm

65.

Những tờ báo cách mạng đầu tiên qua Triển lãm “95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam từ tư liệu, tài liệu lưu trữ nhà nước”

16/06/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-to-bao-cach-mang-dau-tien-qua-trien-lam-%E2%80%9C95-nam-bao-chi-cach-mang-viet-nam-tu-tu-lieu-tai-lieu-luu-tru-nha-nuoc%E2%80%9D.htm

66.

Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII

17/06/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/dien-van-cua-tong-bi-thu-nguyen-van-linh-tai-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-viii.htm

67.

Hoạt động giáo dục về lưu trữ ở Pháp

17/06/2020

Nguyễn Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/luu-tru-cac-nuoc/hoat-dong-giao-duc-ve-luu-tru-o-phap.htm

68.

Về một bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/06/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/ve-mot-bai-bao-cua-chu-tich-ho-chi-minh.htm

69.

Lưu trữ Pháp thu thập tài liệu, tư liệu lưu trữ về Covid-19

19/06/2020

Đào Thị Ngọc Nhàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/luu-tru-cac-nuoc/luu-tru-phap-thu-thap-tai-lieu-tu-lieu-luu-tru-ve-covid-19.htm

70.

Nguồn tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu lịch sử

22/06/2020

Trịnh Văn Bằng (Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/nguon-tai-lieu-luu-tru-trong-nghien-cuu-lich-su.htm

71.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và Công tác lưu trữ

23/06/2020

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/cach-mang-cong-nghiep-4-0-va-cong-tac-luu-tru.htm

72.

Lịch sử đơn vị hình thành Phông Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh – Quảng Trị (Giai đoạn năm 1955-1976)

24/06/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/lich-su-don-vi-hinh-thanh-phong-uy-ban-hanh-chinh-khu-vuc-vinh-linh-%E2%80%93-quang-tri-giai-doan-nam-1955-1976.htm

73.

Kết quả 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

29/06/2020

ThS. Nguyễn Thùy Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/ket-qua-5-nam-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

74.

Giới thiệu Phông lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

30/06/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/gioi-thieu-phong-luu-tru-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-thanh-pho-ha-noi.htm

Tháng 7

75.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

01/07/2020

Phạm Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/chu-tich-nguyen-huu-tho-voi-cong-tac-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tre-em.htm

76.

Một vài chia sẻ về tài liệu lưu trữ trước năm 1975 tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh - Giải pháp quản lý và phát huy giá trị tài liệu

03/07/2020

Nguyễn Thị Kim Thu (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/mot-vai-chia-se-ve-tai-lieu-luu-tru-truoc-nam-1975-tai-luu-tru-lich-su-cap-tinh-giai-phap-quan-ly-va-phat-huy-gia-tri-tai-lieu.htm

77.

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thời kỳ Pháp thuộc trong nghiên cứu hành chính học ở Việt Nam

06/07/2020

ThS. Đặng Viết Đạt (Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị khu vực IV)

https://luutru.gov.vn/phat-huy-gia-tri-tai-lieu-luu-tru-thoi-ky-phap-thuoc-trong-nghien-cuu-hanh-chinh-hoc-o-viet-nam.htm

78.

Di tích lịch sử cách mạng hang Co Phương - nơi 11 dân công hỏa tuyến hy sinh trong chiến dịch Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ

07/07/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) - Lê Văn Viện (Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/di-tich-lich-su-cach-mang-hang-co-phuong-noi-11-dan-cong-hoa-tuyen-hy-sinh-trong-chien-dich-thuong-lao-va-chien-dich-dien-bien-phu.htm

79.

Giới thiệu một số Phông lưu trữ hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Long An

08/07/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) - Trần Văn Non (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Long An)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/gioi-thieu-mot-so-phong-luu-tru-hien-dang-bao-quan-tai-luu-tru-lich-su-tinh-long-an.htm

80.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ với Quốc hội khóa VII

08/07/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-huu-tho-voi-quoc-hoi-khoa-vii.htm

81.

Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

09/07/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/hiep-dinh-ve-quan-he-thuong-mai-viet-nam-%E2%80%93-hoa-ky.htm

 

82.

Về một tài liệu lưu trữ từ Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ

13/07/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/ve-mot-tai-lieu-luu-tru-tu-luu-tru-quoc-gia-hoa-ky.htm

83.

Tài liệu Phông Bộ Giáo dục giai đoạn 1945 – 1980

14/07/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/tai-lieu-phong-bo-giao-duc-giai-doan-1945-%E2%80%93-1980.htm

84.

Chuyên khảo về tỉnh Tân An năm 1925

16/07/2020

Minh Phúc - Hoàng Hằng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/chuyen-khao-ve-tinh-tan-an-nam-1925.htm

85.

Tỉnh Gò Công qua nghiên cứu của người Pháp

17/07/2020

Hoàng Hằng - Minh Phúc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/tinh-go-cong-qua-nghien-cuu-cua-nguoi-phap.htm

86.

Giới thiệu sách: “Tập kết tại Cao Lãnh năm 1954 – Ra đi để trở về”

20/07/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-sach-%E2%80%9Ctap-ket-tai-cao-lanh-nam-1954-%E2%80%93-ra-di-de-tro-ve%E2%80%9D.htm

87.

Triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg

20/07/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-khai-quyet-dinh-so-458-qd-ttg.htm

88.

Về một phóng viên Báo ảnh đi B

22/07/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/ve-mot-phong-vien-bao-anh-di-b.htm

89.

Thành phố Hà Nội trong đồ án quy hoạch của người Pháp những năm 1940

22/07/2020

Hoàng Hằng – Minh Phúc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/thanh-pho-ha-noi-trong-do-an-quy-hoach-cua-nguoi-phap-nhung-nam-1940.htm

90.

Lê Đại Cương và việc chủ trì đào sông Vĩnh Điện ở Quảng Nam

23/07/2020

Lê Thị Thông (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/le-dai-cuong-va-viec-chu-tri-dao-song-vinh-dien-o-quang-nam.htm

91.

Điều chưa biết về cây cầu Long Biên huyền thoại

24/07/2020

Hoàng Hằng – Phạm Thị Tuyết Minh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/dieu-chua-biet-ve-cay-cau-long-bien-huyen-thoai.htm

92.

Các hoạt động văn hóa về lưu trữ tại Pháp

27/07/2020

Nguyễn Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/cac-hoat-dong-van-hoa-ve-luu-tru-tai-phap.htm

93.

Một số ứng dụng của phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu khoa học lưu trữ

27/07/2020

TS. Nguyễn Ngọc Quý

https://luutru.gov.vn/mot-so-ung-dung-cua-phuong-phap-dinh-tinh-va-dinh-luong-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-luu-tru.htm

94.

Các hoạt động văn hóa về lưu trữ tại Pháp

27/07/2020

Nguyễn Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/cac-hoat-dong-van-hoa-ve-luu-tru-tai-phap.htm

95.

Nghị định thành lập Ban Tôn giáo

28/07/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/nghi-dinh-thanh-lap-ban-ton-giao.htm

96.

Những nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946

29/07/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-nguyen-tac-co-ban-cua-nen-giao-duc-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-nam-1946.htm

97.

Phông tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng

29/07/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/phong-tai-lieu-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-tinh-cao-bang.htm

Tháng 8

98.

Một số lỗi thường gặp trong việc ký số trên Hệ thống quản lý văn bản của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và giải pháp khắc phục

03/08/2020

Lê Thị Thu Huyền (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/mot-so-loi-thuong-gap-trong-viec-ky-so-tren-he-thong-quan-ly-van-ban-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-va-giai-phap-khac-phuc.htm

99.

Giới thiệu hồ sơ, tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

06/08/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) - Phan Thị Quyên (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-ho-so-tai-lieu-luu-tru-dang-bao-quan-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-tinh-quang-tri.htm

100.

Sa Pa trong đồ án quy hoạch của người Pháp những năm 1940

06/08/2020

Tuyết Minh - Hoàng Hằng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/sa-pa-trong-do-an-quy-hoach-cua-nguoi-phap-nhung-nam-1940.htm

101.

Có bao nhiêu anh hùng Liên bang Xô Viết một năm sau ngày Chiến thắng phát xít

10/08/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/luu-tru-cac-nuoc/co-bao-nhieu-anh-hung-lien-bang-xo-viet-mot-nam-sau-ngay-chien-thang-phat-xit.htm

102.

Ô Cấp - Tiền cảng của Sài Gòn

11/08/2020

Nguyễn Thị Sinh – Hoàng Hằng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/o-cap-tien-cang-cua-sai-gon.htm

103.

Hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh ngày 14 tháng 8 năm 1945

12/08/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/hieu-trieu-cua-tong-bo-viet-minh-ngay-14-thang-8-nam-1945.htm

104.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với công tác lưu trữ

12/08/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/tong-bi-thu-le-kha-phieu-voi-cong-tac-luu-tru.htm

105.

Những văn bản đầu tiên về tổ chức Bộ Nội vụ giai đoạn 1945 – 1946

13/08/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-van-ban-dau-tien-ve-to-chuc-bo-noi-vu-giai-doan-1945-%E2%80%93-1946.htm

106.

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Chính phủ Lâm thời qua một số tư liệu, tài liệu lưu trữ

13/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cach-mang-thang-tam-va-su-ra-doi-cua-chinh-phu-lam-thoi-qua-mot-so-tu-lieu-tai-lieu-luu-tru.htm

107.

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Chính phủ Lâm thời qua một số tư liệu, tài liệu lưu trữ (tiếp theo)

17/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/cach-mang-thang-tam-va-su-ra-doi-cua-chinh-phu-lam-thoi-qua-mot-so-tu-lieu-tai-lieu-luu-tru-tiep-theo.htm

108.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Khả qua tài liệu Châu bản triều Nguyễn

17/08/2020

Lê Thị Thông (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nghe-nhan-nguyen-van-kha-qua-tai-lieu-chau-ban-trieu-nguyen.htm

109.

Nhạc sĩ Văn Cao và sự ra đời bài “Tiến quân ca”

18/08/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhac-si-van-cao-va-su-ra-doi-bai-%E2%80%9Ctien-quan-ca%E2%80%9D.htm

110.

Xử lý luồng văn bản “Xin ý kiến” trên "Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước"

18/08/2020

Lê Thị Thu Huyền (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/xu-ly-luong-van-ban-%E2%80%9Cxin-y-kien%E2%80%9D-tren-he-thong-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

111.

Lịch sử hiến pháp của Liên bang Nga qua tài liệu lưu trữ và xuất bản phẩm

20/08/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/luu-tru-cac-nuoc/lich-su-hien-phap-cua-lien-bang-nga-qua-tai-lieu-luu-tru-va-xuat-ban-pham.htm

112.

Lịch sử hiến pháp của Liên bang Nga qua tài liệu lưu trữ và xuất bản phẩm

20/08/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/luu-tru-cac-nuoc/lich-su-hien-phap-cua-lien-bang-nga-qua-tai-lieu-luu-tru-va-xuat-ban-pham.htm

113.

Triển lãm gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

24/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/trien-lam-gan-200-tai-lieu-luu-tru-ve-su-ra-doi-cua-quoc-huy-viet-nam.htm

114.

Khởi nguồn của những bản Họa mẫu Quốc huy Việt Nam

25/08/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/khoi-nguon-cua-nhung-ban-hoa-mau-quoc-huy-viet-nam.htm

115.

Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh

25/08/2020

Dương Thành Trung (Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Nam Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-cac-phong-luu-tru-dang-bao-quan-tai-luu-tru-lich-su-tinh-bac-ninh.htm

116.

Bảo quản di sản tư liệu thế giới trong đại dịch COVID -19: Biến hiểm nguy thành cơ hội

25/08/2020

Nguyễn Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/bao-quan-di-san-tu-lieu-the-gioi-trong-dai-dich-covid-19-bien-hiem-nguy-thanh-co-hoi.htm

117.

Bảo quản di sản tư liệu thế giới trong đại dịch COVID -19: Biến hiểm nguy thành cơ hội

25/08/2020

Nguyễn Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/bao-quan-di-san-tu-lieu-the-gioi-trong-dai-dich-covid-19-bien-hiem-nguy-thanh-co-hoi.htm

118.

Nhớ về bác Vũ Dương Hoan - Người Cục trưởng đáng kính

27/08/2020

Đinh Hữu Phượng

https://luutru.gov.vn/nho-ve-bac-vu-duong-hoan-nguoi-cuc-truong-dang-kinh.htm

119.

Con dấu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

28/08/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/con-dau-cua-nha-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-va-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam.htm

120.

Trách nhiệm của công chức, viên chức trong bối cảnh xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử

28/08/2020

TS. Nguyễn Thị Chinh - Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

https://luutru.gov.vn/trach-nhiem-cua-cong-chuc-vien-chuc-trong-boi-canh-xay-dung-va-thuc-hien-chinh-phu-dien-tu.htm

121.

Chuyên khảo về tỉnh Biên Hòa những năm 1920

 

31/08/2020

Minh Phúc - Hoàng Hằng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/chuyen-khao-ve-tinh-bien-hoa-nhung-nam-1920.htm

122.

Chùa Linh Hựu xưa qua tài liệu Châu bản triều Nguyễn

31/08/2020

Lê Thị Thông (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/chua-linh-huu-xua-qua-tai-lieu-chau-ban-trieu-nguyen.htm

123.

Công việc Nội vụ thời phong kiến ở Việt Nam trước năm 1945

31/08/2020

Nguyễn Thu Hoài  (Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-viec-noi-vu-thoi-phong-kien-o-viet-nam-truoc-nam-1945.htm

124.

Triển khai Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại các Lưu trữ lịch sử”

31/08/2020

Nguyễn Thùy Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/trien-khai-du-an-%E2%80%9Cdieu-tra-khao-sat-thuc-trang-va-du-bao-nhu-cau-khai-thac-su-dung-tai-lieu-luu-tru-cua-doc-gia-tai-cac-luu-tru-lich-su%E2%80%9D.htm

Tháng 9

125.

Quỹ Độc lập

03/09/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/quy-doc-lap.htm

 

126.

Lá cờ đỏ ngôi sao vàng 5 cánh - Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

03/09/2020

Đỗ Thị Thanh Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/la-co-do-ngoi-sao-vang-5-canh-niem-tu-hao-cua-dan-toc-viet-nam.htm

127.

 Giới thiệu sách “Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước)”

03/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-sach-%E2%80%9Ccach-mang-thang-tam-xay-dung-va-cung-co-chinh-quyen-1945-1946-van-kien-dang-va-nha-nuoc-%E2%80%9D.htm

128.

Phân tích, đề xuất lựa chọn giải pháp công nghệ trong việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quản lý tài liệu điện tử Phông lưu trữ nhà nước

03/09/2020

Ths. Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm LTQG tài liệu điện tử

https://luutru.gov.vn/phan-tich-de-xuat-lua-chon-giai-phap-cong-nghe-trong-viec-xay-dung-trung-tam-du-lieu-quan-ly-tai-lieu-dien-tu-phong-luu-tru-nha-nuoc.htm

129.

Cục Trợ giúp pháp lý được thành lập từ khi nào?

04/09/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/cuc-tro-giup-phap-ly-duoc-thanh-lap-tu-khi-nao.htm

130.

Tỉnh Thủ Dầu Một những năm đầu thế kỷ XX

08/09/2020

Minh Phúc - Hoàng Hằng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/tinh-thu-dau-mot-nhung-nam-dau-the-ky-xx.htm

 

131.

Giới thiệu một số Phông lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc

10/09/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/gioi-thieu-mot-so-phong-luu-tru-tai-chi-cuc-van-thu-luu-tru-tinh-vinh-phuc.htm

132.

Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

11/09/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/yeu-cau-ky-thuat-doi-voi-phan-mem-ky-so-phan-mem-kiem-tra-chu-ky-so.htm

133.

Khánh Hòa trao quyết định công nhận tài liệu quý và kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu quý năm 2020

14/09/2020

Hồng Vân (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khanh-hoa-trao-quyet-dinh-cong-nhan-tai-lieu-quy-va-kinh-phi-ho-tro-bao-quan-tai-lieu-quy-nam-2020.htm

134.

Khánh Hòa trao quyết định công nhận tài liệu quý và kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu quý năm 2020

14/09/2020

Hồng Vân (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/khanh-hoa-trao-quyet-dinh-cong-nhan-tai-lieu-quy-va-kinh-phi-ho-tro-bao-quan-tai-lieu-quy-nam-2020.htm

135.

Giới thiệu các Phông Lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau

16/09/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) và Phan Tố Em (Trung tâm LTLS tỉnh Cà Mau)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-cac-phong-luu-tru-dang-bao-quan-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-tinh-ca-mau.htm

 

136.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950

16/09/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/chu-tich-ho-chi-minh-voi-chien-dich-bien-gioi-thu-dong-1950.htm

137.

Thị xã Hồng Lĩnh: Tập huấn hướng dẫn ký số điện tử và thực hiện mô hình Văn phòng không giấy

17/09/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/thi-xa-hong-linh-tap-huan-huong-dan-ky-so-dien-tu-va-thuc-hien-mo-hinh-van-phong-khong-giay.htm

138.

Chức năng tạo “Sổ văn bản” tài khoản văn thư trên phần mềm quản lý văn bản điện tử

18/09/2020

Lê Thị Thu Huyền (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/chuc-nang-tao-%E2%80%9Cso-van-ban%E2%80%9D-tai-khoan-van-thu-tren-phan-mem-quan-ly-van-ban-dien-tu.htm

139.

Chức năng tạo “Sổ văn bản” tài khoản văn thư trên phần mềm quản lý văn bản điện tử (Phần 2)

28/09/2020

Lê Thị Thu Huyền (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/chuc-nang-tao-%E2%80%9Cso-van-ban%E2%80%9D-tai-khoan-van-thu-tren-phan-mem-quan-ly-van-ban-dien-tu-phan-2.htm

140.

Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”

29/09/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-tuc-nganh/hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cluu-tru-so-va-trach-nhiem-cua-cac-co-quan-to-chuc-va-ca-nhan%E2%80%9D.htm

Tháng 10

141.

Một số tác động của việc sử dụng giấy, mực bền lâu in văn bản, tài liệu trong cơ quan nhà nước

01/10/2020

Nguyễn Thị Kim Thu (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/mot-so-tac-dong-cua-viec-su-dung-giay-muc-ben-lau-in-van-ban-tai-lieu-trong-co-quan-nha-nuoc.htm

142.

Sắc lệnh về bãi bỏ tất cả các công sở, các cơ quan trước thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương

02/10/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/sac-lenh-ve-bai-bo-tat-ca-cac-cong-so-cac-co-quan-truoc-thuoc-phu-toan-quyen-dong-duong.htm

143.

Giới thiệu phông lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

06/10/2020

Nguyễn Thị Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) – Đào Viễn Trinh (TTLTLS tỉnh Tiền Giang)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-phong-luu-tru-dang-bao-quan-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-tinh-tien-giang.htm

144.

“Ký số USB token cá nhân” trên phần mềm Quản lý văn bản điện tử

08/10/2020

Lê Thị Thu Huyền (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/%E2%80%9Cky-so-usb-token-ca-nhan%E2%80%9D-tren-phan-mem-quan-ly-van-ban-dien-tu.htm

145.

Thông báo Danh sách các giải pháp đăng ký sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2020

13/10/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-danh-sach-cac-giai-phap-dang-ky-sang-kien-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-nam-2020.htm

146.

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử (Phần 2)

14/10/2020

Ths. Lê Văn Năng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/qua-trinh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-van-thu-luu-tru-va-de-xuat-noi-dung-xay-dung-kho-luu-tru-tai-lieu-dien-tu-phan-2.htm

147.

Giới thiệu Phông Lưu trữ hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ

15/10/2020

Nguyễn Nam Thái, (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) và Trần Thị Tuyết Vân (Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-phong-luu-tru-hien-dang-bao-quan-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-can-tho.htm

148.

Sắc lệnh ấn định Thể lệ cuộc Tổng tuyển cử

15/10/2020

Phạm Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/sac-lenh-an-dinh-the-le-cuoc-tong-tuyen-cu.htm

149.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định

16/10/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nu-tuong-nguyen-thi-dinh.htm

150.

Công bố trực tuyến ấn phẩm đặc biệt “Liên hợp-37”

 

21/10/2020

Nguyễn Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-truc-tuyen-an-pham-dac-biet-%E2%80%9Clien-hop-37%E2%80%9D.htm

151.

Xây dựng Chính quyền điện tử - Thực trạng và đề xuất một số giải pháp

21/10/2020

Ths. Lê Văn Năng (Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-thuc-trang-va-de-xuat-mot-so-giai-phap.htm

152.

Công bố trực tuyến ấn phẩm đặc biệt “Liên hợp-37”

21/10/2020

Nguyễn Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-truc-tuyen-an-pham-dac-biet-%E2%80%9Clien-hop-37%E2%80%9D.htm

153.

Đôi nét về Bộ luật Dân sự năm 1995

26/10/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/doi-net-ve-bo-luat-dan-su-nam-1995.htm

154.

Thông báo kết quả xét Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2020

26/10/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-ket-qua-xet-don-yeu-cau-cong-nhan-sang-kien-nam-2020.htm

155.

Quá trình chuẩn bị lễ khai giảng đại học đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

27/10/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/qua-trinh-chuan-bi-le-khai-giang-dai-hoc-dau-tien-cua-nha-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa.htm

156.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai

27/10/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/chu-tich-ho-chi-minh-voi-cong-tac-phong-chong-thien-tai.htm

157.

Sắc lệnh ấn định những điều kiện cho công chức nghỉ hưu

28/10/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/sac-lenh-an-dinh-nhung-dieu-kien-cho-cong-chuc-nghi-huu.htm

158.

Cục Lưu trữ với quá trình xây dựng, ban hành Pháp lệnh Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia

28/10/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cuc-luu-tru-voi-qua-trinh-xay-dung-ban-hanh-phap-lenh-bao-ve-tai-lieu-luu-tru-quoc-gia.htm

159.

Về khối tài liệu lưu trữ của Nhạc sĩ Văn Ký

29/10/2020

Thiên Lý – Nguyễn Thái (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/ve-khoi-tai-lieu-luu-tru-cua-nhac-si-van-ky.htm

160.

Diện mạo Hà Nội giai đoạn 1873-1888

29/10/2020

Nguyễn Trang (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV) – Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/dien-mao-ha-noi-giai-doan-1873-1888.htm

161.

Dấu ấn Kỳ họp thứ hai của Quốc hội Khóa I

29/10/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/dau-an-ky-hop-thu-hai-cua-quoc-hoi-khoa-i.htm

162.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I với việc thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

30/10/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-i-voi-viec-thong-qua-ban-hien-phap-dau-tien-cua-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa.htm

163.

Sáng kiến cơ sở được công nhận năm 2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

30/10/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/sang-kien-co-so-duoc-cong-nhan-nam-2020-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

Tháng 11

164.

Giới thiệu phông lưu trữ đang bảo quản tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu

02/11/2020

Nguyễn Tuyết (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) và Quách Thanh Đoàn (Chi cục VTLT tỉnh Bạc Liêu)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-phong-luu-tru-dang-bao-quan-tai-chi-cuc-van-thu-%E2%80%93-luu-tru-tinh-bac-lieu.htm

165.

Tài liệu lưu trữ về Vua Hàm Nghi lên ngôi

02/11/2020

Đinh Hữu Phượng

https://luutru.gov.vn/tai-lieu-luu-tru-ve-vua-ham-nghi-len-ngoi.htm

166. Sắc lệnh cấm sản xuất, tàng trữ, tiêu thụ và mua bán rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc 02/11/2020 Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-xua-va-nay/sac-lenh-cam-san-xuat-tang-tru-tieu-thu-va-mua-ban-ruou-ta-che-tao-bang-ngu-coc.htm

167.

Sắc lệnh số 126-SL quy định nghĩa vụ quân sự đối với nam công dân Việt Nam

03/11/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/sac-lenh-so-126-sl-quy-dinh-nghia-vu-quan-su-doi-voi-nam-cong-dan-viet-nam.htm

168. Vài nét về 20 năm phát triển giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa* 04/11/2020 Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III) https://luutru.gov.vn/vai-net-ve-20-nam-phat-trien-giao-duc-cua-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa.htm

169.

Tiền thân của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là cơ quan nào?

05/11/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/tien-than-cua-ban-thi-dua-%E2%80%93-khen-thuong-trung-uong-la-co-quan-nao.htm

170.

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với việc tiếp quản Nha Văn khố của chính quyền Việt Nam Cộng hòa

05/11/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/chinh-phu-cach-mang-lam-thoi-cong-hoa-mien-nam-viet-nam-voi-viec-tiep-quan-nha-van-kho-cua-chinh-quyen-viet-nam-cong-hoa.htm

171.

Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam qua tài liệu lưu trữ

06/11/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/quoc-ky-quoc-ca-viet-nam-qua-tai-lieu-luu-tru.htm

172.

Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia”

06/11/2020

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-khoa-hoc-cap-bo-%E2%80%9Cnghien-cuu-de-xuat-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-hiem-tai-lieu-luu-tru-quoc-gia%E2%80%9D.htm

173.

Một số kết quả từ Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân”

06/11/2020

Phòng Nghiên cứu và Thông tin Khoa học kỹ thuật (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/mot-so-ket-qua-tu-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cluu-tru-so-va-trach-nhiem-cua-cac-co-quan-to-chuc-ca-nhan%E2%80%9D.htm

174.

Quốc Tử Giám ở Huế qua Di sản tư liệu thế giới

10/11/2020

Lê Thị Thông (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/quoc-tu-giam-o-hue-qua-di-san-tu-lieu-the-gioi.htm

175.

Giới thiệu một số phông lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

17/11/2020

Nguyễn Tuyết (TT LT quốc gia TL điện tử) và Nguyễn Thị Dung (Chi cục VTLT Đà Nẵng)

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-mot-so-phong-luu-tru-dang-bao-quan-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-thanh-pho-da-nang.htm

176.

Những điều chưa biết về cuộc công hãm căn cứ Ba Đình của quân Pháp năm 1886-1887

18/11/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-dieu-chua-biet-ve-cuoc-cong-ham-can-cu-ba-dinh-cua-quan-phap-nam-1886-1887.htm

177.

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ”

18/11/2020

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-bo-nam-2019-%E2%80%9Cco-so-khoa-hoc-xa-hoi-hoa-hoat-dong-luu-tru%E2%80%9D.htm

178

Một số kết quả Tọa đàm “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện”

18/11/2020

Phòng Nghiên cứu và Thông tin khoa học kỹ thuật (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/tin-nghien-cuu-trao-doi/mot-so-ket-qua-toa-dam-%E2%80%9Cdoi-moi-hoat-dong-thong-tin-thu-vien%E2%80%9D.htm

179.

Quá trình hội nhập quốc tế của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước qua một số tài liệu lưu trữ

20/11/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te-cua-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-qua-mot-so-tai-lieu-luu-tru.htm

180.

Những điều chưa biết về cuộc công hãm căn cứ Ba Đình của quân Pháp năm 1886-1887 (tiếp theo kỳ trước)

20/11/2020

Đào Ngọc Nhàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/nhung-dieu-chua-biet-ve-cuoc-cong-ham-can-cu-ba-dinh-cua-quan-phap-nam-1886-1887-tiep-theo-ky-truoc.htm

181.

Người thầy nổi tiếng đất Thăng Long: Ông nghè Đông Tác Nguyễn Văn Lý

20/11/2020

Nguyễn Thị Thu Hường- Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nguoi-thay-noi-tieng-dat-thang-long-ong-nghe-dong-tac-nguyen-van-ly.htm

182.

Giới thiệu một số Phông lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng

24/11/2020

Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/gioi-thieu-mot-so-phong-luu-tru-tai-trung-tam-luu-tru-lich-su-tinh-lam-dong.htm

183.

Chuyến đi lịch sử Fidel Castro, nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973

25/11/2020

 

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/chuyen-di-lich-su-fidel-castro-nguyen-thu-quoc-gia-dau-tien-tham-vung-giai-phong-mien-nam-viet-nam-nam-1973.htm

184.

Những điều chưa biết về cuộc công hãm căn cứ Ba Đình của quân Pháp năm 1886-1887 (kỳ cuối)

25/11/2020

 

Đào Ngọc Nhàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-dieu-chua-biet-ve-cuoc-cong-ham-can-cu-ba-dinh-cua-quan-phap-nam-1886-1887-ky-cuoi.htm

185.

Những dấu mốc lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Nghệ An qua Di sản Mộc bản Triều Nguyễn

26/11/2020

Cao Thị Quang – Bùi Mai (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nhung-dau-moc-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-tinh-nghe-an-qua-di-san-moc-ban-trieu-nguyen.htm

186.

Nghệ An vùng đất của những bậc hiền tài

27/11/2020

Cao Thị Quang – Bùi Mai (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nghe-an-vung-dat-cua-nhung-bac-hien-tai.htm

187.

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật lưu trữ

30/11/2020

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

https://luutru.gov.vn/nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-bo-nam-2018-%E2%80%9Cco-so-khoa-hoc-sua-doi-bo-sung-luat-luu-tru%E2%80%9D.htm

Tháng 12

188.

Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 29/11/1917 về công tác Lưu trữ và Thư viện công của Đông Dương (1)

07/12/2020

Đinh Hữu Phượng

https://luutru.gov.vn/nghi-dinh-cua-toan-quyen-dong-duong-ngay-29-11-1917-ve-cong-tac-luu-tru-va-thu-vien-cong-cua-dong-duong-1.htm

189.

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Thi đua yêu nước đầu tiên

10/12/2020

Lê Thị Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/vai-tro-cua-chu-tich-ho-chi-minh-tai-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-dau-tien.htm

190.

Triển lãm tốt hơn là lưu trữ

10/12/2020

Đoàn Thị Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/trien-lam-tot-hon-la-luu-tru.htm

191.

Công tác công bố ấn phẩm lưu trữ của Lưu trữ Nhà nước Bỉ

10/12/2020

Nguyễn Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

https://luutru.gov.vn/luu-tru-cac-nuoc/cong-tac-cong-bo-an-pham-luu-tru-cua-luu-tru-nha-nuoc-bi.htm

192.

Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta với việc xây dựng Nhà nước hợp hiến đại diện cho Nhân dân giải quyết các vấn đề cấp bách của dân tộc

15/12/2020

Trịnh Việt Dũng (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)

https://luutru.gov.vn/tong-tuyen-cu-dau-tien-cua-nuoc-ta-voi-viec-xay-dung-nha-nuoc-hop-hien-dai-dien-cho-nhan-dan-giai-quyet-cac-van-de-cap-bach-cua-dan-toc.htm

193.

Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết năm 1945

18/12/2020

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/uy-ban-nghien-cuu-ke-hoach-kien-thiet-nam-1945.htm

194.

Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 26/12/1918 về công tác Lưu trữ của Đông Dương

22/12/2020

Đinh Hữu Phượng

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/nghi-dinh-cua-toan-quyen-dong-duong-ngay-26-12-1918-ve-cong-tac-luu-tru-cua-dong-duong.htm

195.

Giới thiệu Phông Trung tâm Lưu trữ quốc gia I – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

23/12/2020

 Thái Nguyễn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử) - Nguyễn Hồng Nhung (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

https://luutru.gov.vn/gioi-thieu-phong-trung-tam-luu-tru-quoc-gia-i-%E2%80%93-cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc.htm

196.

Kết quả nghiên cứu chuyên đề phân quyền quản lý và truy cập tài liệu điện tử trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử

24/12/2020

ThS. Đỗ Thị Huyền (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/ket-qua-nghien-cuu-chuyen-de-phan-quyen-quan-ly-va-truy-cap-tai-lieu-dien-tu-trong-he-thong-quan-ly-tai-lieu-dien-tu.htm

197.

Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu Phông Lưu trữ Quốc hội – Thực trạng và giải pháp”

25/12/2020

Vũ Thị Thanh Thủy (Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ)

https://luutru.gov.vn/nghiem-thu-de-tai-%E2%80%9Cxay-dung-bang-thoi-han-bao-quan-tai-lieu-phong-luu-tru-quoc-hoi-%E2%80%93-thuc-trang-va-giai-phap%E2%80%9D.htm

198.

Những cơ hội bị bỏ lỡ trong quan hệ Việt - Mỹ dưới triều Nguyễn

29/12/2020

 

Nguyễn Thị Hường (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

https://luutru.gov.vn/nhung-co-hoi-bi-bo-lo-trong-quan-he-viet-my-duoi-trieu-nguyen.htm

199.

 

Công tác văn thư, lưu trữ thời kỳ 1945-1975 qua một số vật liệu “đặc biệt”

29/12/2020

 

Lê Thị Lý – Thu Giang (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

https://luutru.gov.vn/cong-bo-gioi-thieu-tai-lieu/cong-tac-van-thu-luu-tru-thoi-ky-1945-1975-qua-mot-so-vat-lieu-%E2%80%9Cdac-biet%E2%80%9D.htm

Minh Châu - Trần Ngọc tổng hợp