09:36 AM 29/03/2021  |   Lượt xem: 75  | 

Sắc lệnh thành lập Ban Trung ương vận động đời sống năm 1946 là biện pháp hiệu quả nhằm xây dựng đời sống mới cho nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.

   Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng tới công tác vận động nhân dân xây dựng đời sống mới nhằm xoá bỏ những tàn dư lạc hậu do chế độ cũ để lại. Đó cũng là biện pháp từng bước giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức được tính ưu việt của chế độ mới và trách nhiệm của mình đối với xã hội, nhận thức được quyền làm chủ đất nước của nhân dân do cách mạng mang lại [1].

    Ngày 3/4/1946, Ban Trung ương vận động đời sống mới được thành lập theo Sắc lệnh số 44 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhằm đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng đời sống mới trong toàn quân và toàn dân ta. Sắc lệnh gồm 4 điều ngắn gọn, quy định về nhân sự, tổ chức bộ máy và tài chính của Ban Trung ương vận động đời sống mới.

   Điều 1, Sắc lệnh số 44 ấn định nhân sự của Ban Trung ương vận động đời sống mới gồm 09 vị là “Bà Đoàn Tâm Đan, các ông Nguyễn Quang Oánh, Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Đức Dục, Phạm Biểu Tâm” [2].

   Tổ chức bộ máy của Ban Trung ương vận động đời sống mới cũng được quy định rõ với các chức năng nhất định ở trung ương và địa phương: “Ban Trung ương vận động đời sống mới sẽ lập những tiểu ban vận động ở các địa phương, đặt dưới quyền kiểm soát của ban Trung ương. Ban Trung ương được phép trực tiếp liên lạc với các Bộ cùng các cơ quan hành chính để được giúp đỡ về mọi phương tiện thực hành”[3] và trước khi thi hành chương trình hành động, Ban Trung ương phải được Hội đồng Chính phủ duyệt y và hàng tháng phải báo cáo công việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

   Về tài chính, Ban Trung ương được phép lập một cái quỹ riêng để nhận những món tiền trợ cấp của Chính phủ hay những món tiền do các tư nhân, đoàn thể tự động quyên cho.

Sắc lệnh số 44 ngày 3/4/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hoà quy định về tổ chức của “Ban Trung ương vận động đời sống mới”.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 02, tờ 96.

 

   Trong Báo cáo về hoạt động của Chính phủ do ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hoè trình bày trong Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá I ngày 30/10/1946 có nêu: Vận động đời sống mới. Đời sống của dân tộc được tổ chức theo một tinh thần mới. Cho nên sắc lệnh ngày 3 tháng 4 năm 1946 lập ra Ủy Ban Vận động đời sống mới mục đích là bài trừ hủ tục, chống lại các nạn nghiện rượu, thuốc phiện cũng là truyền bá vệ sinh thông thường trong quần chúng. Khắp nơi từ các thành phố đến các tỉnh, các huyện các xã, các công sở, các đoàn thể đều có Ủy Ban đời sống mới. Ủy Ban đời sống mới hiện còn hoạt động ráo riết để xây dựng cho dân tộc một đời sống thích hợp, kịp theo sự tiến bộ của nhân loại [4].

   Như vậy, Sắc lệnh số 44 là biện pháp hiệu quả nhằm xây dựng đời sống mới cho nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong hoàn cảnh đất nước đang gặp khó khăn thử thách với thù trong giặc ngoài, ngân khố cạn kiệt, nạn đói, nạn dốt. Bản gốc của Sắc lệnh đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 02, tờ 96. Sắc lệnh có chữ ký của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Huỳnh Thúc Kháng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến tiếp ký.

Chú thích:

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4 (1945-1946), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 553.

2, 3. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 02, tờ 96.

4. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội (1945-1992), hồ sơ 05.

Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)