11:36 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 3612  | 

 I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tu bổ - Phục chế tài liệu lưu trữ là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ quốc gia; in ấn phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Cục và các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

2. Trung tâm Tu bổ - Phục chế tài liệu lưu trữ tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và  trụ sở làm việc đặt tại Thành phố Hà Nội.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện các nội dung đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Khử trùng, khử axit, dán vá, bồi nền tài liệu và các nghiệp vụ tu bổ, phục chế khác.

3. In ấn, đóng sách, đóng quyển phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Cục và các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

4. Bảo quản an toàn tài liệu, tư liệu lưu trữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Nghiên cứu, đề xuất ban hành tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ tu bổ tài liệu lưu trữ và ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ và in ấn theo quy định pháp luật và quy định của Cục trưởng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 III. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nghiệp vụ Tu bổ - Phục chế.

2. Xưởng In.

3. Phòng Hành chính - Tổ chức.

4. Phòng Kế toán

5. Phòng Bảo vệ - Phòng cháy chữa cháy.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Trung tâm do Cục trưởng quyết định.

IV. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Tu bổ - Phục chế tài liệu lưu trữ có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm  do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Trung tâm.

c) Các Phó Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.