11:35 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 3369  | 

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu cho Cục trưởng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước; giúp Cục trưởng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin của Cục.

 2. Trung tâm Tin học có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc đặt tại Thành phố Hà Nội.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và tổ chức thực hiện khi được giao.

2. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, kiểm tra việc thực hiện các văn bản hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

3. Tổ chức xây dựng và quản lý các phần mềm ứng dụng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục.

4. Tham mưu, giúp Cục thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị, tổ chức thuộc Cục.

5. Xây dựng và triển khai công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, quản trị, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Cục.

6. Tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin cấp 2 của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

7. Giới thiệu tài liệu lưu trữ quốc gia trên mạng diện rộng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8.  Xây dựng, biên tập, cập nhật thông tin, quản lý kỹ thuật, điều hành và duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử của Cục.

9.  Quản lý hệ thống thư điện tử của Cục.

10. Tổ chức thực hiện lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước.

11. Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào công tác phát triển của Trung tâm.

12. Thực hiện các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Cục trưởng.

13. Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Phòng Quản trị hệ thống và Cơ sở dữ liệu.

3. Phòng Quản lý Trang Thông tin điện tử.

4. Phòng Hành chính - Tổ chức.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Trung tâm do Cục trưởng quyết định.

IV. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Tin học có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm  do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các tổ chức thuộc Trung tâm.

3. Các Phó Giám đốc do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.