11:33 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 6081  | 

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân:

a) Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn;

b) Tài liệu thời kỳ Pháp thuộc xứ Trung kỳ;

c) Tài liệu của  chính quyền thân Pháp có trụ sở trên địa bàn Trung Việt (Trung phần), Cao nguyên Trung phần từ năm 1946 đến năm 1954;

d) Tài liệu cơ quan, tổ chức của chế độ Việt Nam Cộng hòa tại các tỉnh Trung nguyên Trung phần (từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Bình Thuận) và các tỉnh Cao nguyên Trung phần từ năm 1954 đến năm 1975;

đ) Tài liệu cơ quan, tổ chức trung ương của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên;

e) Các tài liệu khác được giao quản lý.

2. Thực hiện hoạt động lưu trữ

a) Thu thập, sưu tầm, bổ sung tài liệu lưu trữ đối với các phông, sưu tập thuộc phạm vi trực tiếp quản lý của Trung tâm;

b) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ: sắp xếp, vệ sinh tài liệu trong kho; khử trùng, khử axit, tu bổ, phục chế số hóa tài liệu và các biện pháp khác;

d) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu lưu trữ;

đ) Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm.

3. Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Trung tâm.

4. Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

5. Thực hiện các dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật và quy định của Cục trưởng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Thu thập - Chỉnh lý tài liệu.

2. Phòng Bảo quản tài liệu.

3. Phòng Tổ chức Sử dụng tài liệu.

4. Phòng Tin học và Công cụ tra cứu.

5. Phòng Hành chính - Tổ chức.

6. Phòng Kế toán.

7. Phòng Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Trung tâm do Cục trưởng quyết định.

IV. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trung tâm.

3. Các Phó Giám đốc do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc, chịu trach nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Về khối tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV:

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đang quản lý khoảng trên 2 km giá tài liệu của các cơ quan Nhà nước và đoàn thể trung ương và các nhân vật tiêu biểu, bao gồm  khối tài liệu chính sau:

- Sưu tập tài liệu Mộc bản triều Nguyễn: Chủ yếu gồm những bộ ván khắc các tác phẩm chính văn, chính sử của triều đình nhà Nguyễn; các tác phẩm văn thơ tiêu biểu trong lịch sử và của các Vua triều Nguyễn…từ năm 1820 đến năm 1945.

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn hiện đang bảo quản tại Trung tâm gồm: Bản gốc: 2.087 mét (34.618 tấm); bản dập: 40 mét (55.318 tờ); CD cơ sở dữ liệu: 369 đĩa.

- Khối tài liệu hành chính, gồm: 382,3 mét giá tài liệu với tài liệu của cá phông Tòa Khâm sứ Trung Kỳ (1878-1945); phông Phủ Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam; phông Phủ Thủ hiến Trung Việt (1946-1954); phông Tòa Đại biểu Chính phủ tại Trung nguyên Trung phần (1954-1959); phông tòa Hành chánh Thừa Thiên.

- Khối tài liệu bản đồ, gồm: 14.116 tấm bản đồ với nhiều loại hình bản đồ khác nhau, phản ánh về địa dư các khu vực trên toàn Đông Dương và Việt Nam từ thời kỳ thuộc địa đến thời kỳ Việt Nam cộng hòa giai đoạn 1881-1969.

- Khối tư liệu, gồm: sưu tập công báo Trung kỳ; các sách tham khảo bổ trợ tài liệu lưu trữ; các loại tạp chí từ năm 1881 đến nay.

Có thể nói rằng, hiện nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã trở thành địa chỉ không thể bỏ qua của du khách trong nước và quốc tế khi đặt chân lên thành phố hoa Đà Lạt.