11:32 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 9966  | 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III có trụ sở tại   34 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, Ba Đình , Hà Nội.

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có chức năng  trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc đặt tại Thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân:

 a) Tài liệu của cơ quan, tổ chức trung ương và các cơ quan, tổ chức chấp liên khu, khu, đặc khu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa;

 b) Tài liệu của cơ quan, tổ chức trung ương của Nhà nước Cộng hõa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ tỉnh Quảng Bình ra phía Bắc;

 c) Hồ sơ địa giới hành chính các cấp;

 d) Các tài liệu khác được giao quản lý.

 2. Thực hiện hoạt động lưu trữ:

 a) Thu thập, sưu tầm, bổ sung tài liệu lưu trữ đối với các phông, sưu tập thuộc phạm vi trực tiếp quản lý của Trung tâm;

 b) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ;

 c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ: sắp xếp, vệ sinh tài liệu trong kho; khử trùng, khử axit, tu bổ, phục chế, số hóa tài liệu và các biện pháp khác;

d) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu lưu trữ;

đ) Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm;

3.Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Trung tâm.

4. Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

5. Thực hiện các dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật và quy định của Cục trưởng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức 

1. Phòng Thu thập và Sưu tầm tài liệu.

2. Phòng Chỉnh lý tài liệu.

3. Phòng Bảo quản tài liệu.

4. Phòng Công bố và Giới thiệu tài liệu.

5. Phòng Tin học và công cụ tra cứu.

6. Phòng Đọc.

7. Phòng Tài liệu nghe nhìn.

8. Phòng Hành chính - Tổ chức.

9. Phòng kế toán.

10. Phòng Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy.  

IV. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Trung tâm.

3. Các Phó Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Số lượng và thành phần cơ bản của tài liệu lưu trữ tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia lớn nhất của Việt Nam trực thuộc Cục  Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Thành lập ngày 10/6/1995, Trung tâm có chức năng thu thập, bổ sung, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ có ý nghĩa toàn quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.
Toàn bộ tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan thuộc bộ máy Nhà nước Trung ương, các Bộ, ngành, các đoàn thể xã hội và các liên khu được thành lập từ những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho tới nay. Những tài liệu này là những chứng cứ lịch sử phản ánh chân thực, khách quan và toàn diện cả một quá trình thành lập, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam độc lập suốt mấy chục năm qua.

Tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III bao gồm 4 loại hình chủ yếu sau:

1. Tài liệu Hành chính
2. Tài liệu Khoa học kỹ thuật
3. Tài liệu phim ảnh ghi âm
4. Tài liệu xuất xứ cá nhân

I - Tài liệu Hành chính:

Với số lượng hơn 5000 mét giá của 246 phông, trong đó khối tài liệu hành chính chiếm một vị trí lớn nhất trong kho lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Đây là những tài liệu gốc, chính bản, trong đó có nhiều bản viết tay hay có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo Nhà nước khác.

Một trong những khối tài liệu quan trọng nhất là phông Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam. Ở đây bao gồm những hồ sơ, tài liệu về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên ngày 06/01/1946, hồ sơ về các kỳ họp của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có hồ sơ về kỳ họp đầu tiên Khoá thứ nhất của Quốc hội, và hồ sơ về Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh năm 1975. Nói chung, tài liệu phông Quốc hội là những chứng cứ lịch sử phản ánh các hoạt động lập pháp của Nhà nước Việt Nam như quá trình xây dựng các đạo luật cơ bản từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến các Hiến pháp sau này; quá trình soạn thảo và ban hành các Đạo luật, Pháp lệnh, Nghị quyết quan trọng của Nhà nước.

Chiếm một số lượng lớn và có một vị trí đặc biệt quan trọng là khối tài liệu hình thành trong hoạt động của Phủ Thủ tướng từ sau năm 1945 đến nay.
Với sự đa dạng về thành phần, phong phú về nội dung, khối tài liệu này bao quát mọi lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước đến các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tiến tới thống nhất nước và xây dựng XHCN ngày nay.

Thành phần tài liệu Phông Phủ Thủ tướng đã được phân loại thành các nhóm chính sau:

1. Tài liệu chung: ở đây bao gồm các nhóm tài liệu chính như hồ sơ các cuộc họp Hội đồng Chính phủ và Thường vụ Hội đồng Chính phủ; các loại văn bản pháp quy, Sắc lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước và của Thủ tướng Chính phủ; các loại báo cáo định kỳ, báo cáo về tình hình kháng chiến của Hội đồng Quốc phòng tối cao, của các ngành, các địa phương, các liên khu, về các phong trào thi đua ái quốc.

2. Tài liệu về nội chính phản ánh các vấn đề về tổ chức xây dựng và củng cố chính quyền từ Trung ương đến địa phương; về trật tự trị an, tư pháp, thanh tra; địa giới hành chính; về biên giới, hải đảo; về giảm tô và cải cách ruộng đất; cải tạo công thương nghiệp; về hoạt động của các tổ chức ngụy quyền, phản động; về tôn giáo và ngoại kiều; và các vấn đề xã hội khác...

3. Trong nhóm tài liệu về quân sự có các huấn lệnh, huấn thị, nhật lệnh, kế hoạch, báo cáo về quân sự... Nhóm tài liệu này thể hiện chiến lược, sách lược quân sự trong từng thời kỳ, tình hình động viên, huân luyện lực lượng quân sự; về việc sản xuất quân trang, quân dụng và trang bị quân đội; về sự điều hành chỉ đạo, lãnh đạo của Hội đồng Quốc phòng tối cao trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ; về những tổn thất trong chiến tranh, về chính sách tù binh, hàng binh và dân vận..

4. Tài liệu về ngoại giao có các hồ sơ Hội nghị trù bị Việt - Pháp ở Đà Lạt (1946), Hội nghị Phông-ten-nơ-blô ở Pháp (1946), Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) và Hội nghị Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam; các Hội nghị Quốc tế ủng hộ Việt Nam; các hồ sơ về việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký kết các hiệp ước Hiệp định hợp tác quốc tế; về việc Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác...

5. Nhóm tài liệu về kinh tế tài chính thể hiện chủ trương, chính sách, biện pháp xây dựng và phát triển kinh tế trong từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Trong đó có các hồ sơ Hội nghị Cán bộ Kinh tế Tài chính toàn quốc và của Ban Kinh tế Trung ương, Ban Kinh tế Chính phủ, chương trình, kế hoạch và báo cáo về tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công thương nghiệp, tài chính, giao thông công chính của các ngành và các địa phương... Trong đó có những tài liệu phản ánh những đóng góp của nhân dân cho kháng chiến như "Tuần lễ vàng cho quỹ Độc lập"...

6. Tài liệu về văn xã phản ánh chủ trương, chính sách và hoạt động phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và xã hội của Nhà nước Việt Nam. Trong đó có nhiều tài liệu phản ánh quá trình thành lập và phát triển của nhiều cơ quan văn hóa nghệ thuật; về các phong trào bình dân học vụ, xoá nạn mù chữ; về các chương trình cải cách giáo dục.

7. Nhóm tài liệu kế hoạch - thống kê lưu giữ những số liệu cơ bản về chỉ tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội dài hạn và ngắn hạn của Nhà nước Trung ương, của các ngành và các địa phương; các số liệu thống kê tổng hợp về kinh tế, văn hóa xã hội và dân số qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau.

Ngoài hai nguồn tài liệu chính nêu trên, còn hàng loạt các phông của các Bộ, ngành cơ quan Trung ương, trong đó có nhiều cơ quan đã giải thể và nhiều cơ quan hiện đang hoạt động như các Bộ, ngành: Nội vụ, Lao động - Thương binh - Xã hội, Công nghiệp, Nông lâm, Nông trường, Thủy lợi, Nội thương, Giao thông, Y tế, Văn hóa, Giáo dục, Bưu điện, Dự trữ Quốc gia, Vật tư, Ngân hàng, Thể thao, Dầu khí. Bên cạnh đó, chiếm một vị trí đáng kể là khối tài liệu của các cơ quan hành chính cấp khu, liên khu đã giải thể như: Khu Tự trị Việt Bắc, Tây Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, V, Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ, Trung bộ và các tỉnh miền Nam. Mảng tài liệu này phản ánh xác thực và đầy đủ cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và thắng lợi vẻ vang của nhân dân cả nước ta trong 9 năm kháng chiến chống Thực dân Pháp.

II - Tài liệu Khoa học kỹ thuật:

Tính đến nay, Trung tâm Lưu trữ qQuốc gia III đang bảo quản gần 1000 mét giá tài liệu Khoa học kỹ thuật của 32 công trình lớn có ý nghĩa quốc gia, trong đó có các công trình như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đường dây 500KV Bắc - Nam, Nhà máy Thủy điện Sông Đà, Nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao, Nhà máy Tàu biển Phà Rừng, mỏ Apatít Lào Cai và mỏ Prít Giáp Lai, các cầu: Thăng Long, Chương Dương, Bến Thủy, Sông Gianh và nhiều công trình xây dựng cơ bản khác.

III - Tài liệu nghe nhìn:

1. Tài liệu phim điện ảnh: bao gồm gần 96 bộ phim (với gần 500 cuộn phim) thời sự phản ánh cuộc sống sinh hoạt, chiến đấu, sản xuất của nhân dân Việt Nam. Trong đó có 20 bộ phim của các hãng phim nước ngoài quay trong thời điểm chiến tranh ở Việt Nam với những hình ảnh tố cáo tội ác chiến tranh của Đế quốc Mỹ đã gây ra ở Việt Nam và phản ánh sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với nhân dân Việt Nam.

2. Tài liệu ảnh: gần 100.000 tấm ảnh dương bản và 52.000 tấm phim (âm bản), 258 cuộn phim điện ảnh, phim thời sự phản ánh các hoạt động của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và đấu tranh bảo vệ đất nước.
Trong đó có khối ảnh về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam tại Pháp năm 1946, ảnh về Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954), Hội nghị Pari và các Hội nghị Quốc tế khác mà Việt Nam tham dự; ảnh về việc các phái đoàn Quốc hội, Chính phủ đi thăm nước ngoài và các phái đoàn nước ngoài đến Việt Nam. Một nhóm lớn tài liệu ảnh thể hiện những ngày lịch sử cách mạng tháng Tám năm 1945, những ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946, tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô; ảnh về những trận đánh, những chiến dịch quân sự lớn trên các chiến trường chống ngoại xâm của nhân dân ta.
Bên cạnh đó còn hàng ngàn tấm ảnh thể hiện tấm lòng của đồng bào cả nước và bạn bè khắp 5 Châu với Bác Hồ khi người từ trần; ảnh về quá trình chuẩn bị và xây dựng công trình Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình...
Ngoài ra còn nhiều ảnh về phong cảnh đất nước, con người Việt Nam, về các đình, chùa, lễ hội truyền thống, tập quán sinh hoạt, sắc phục, về các hoạt động văn hóa thể thao; ảnh về quá trình xây dựng một số công trình lớn...

3. Tài liệu ghi âm bao gồm hơn 4000 cuộn băng với gần 3000 tiếng băng và gần 300 đĩa, băng video với hai loại chủ yếu là ghi âm sự kiện và ghi âm nghệ thuật. Các cuốn băng ghi âm sự kiện ghi lại những mốc lớn, những sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc như các Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Chính trị đặc biệt (1964), các Đại hội Chiến sĩ anh hùng thi đua, các buổi mít tinh kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày lễ, các buổi đón tiếp khách quốc tế... Đáng chú ý là hàng trăm băng ghi âm ghi lại giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945, bài nói chuyện với Việt kiều tại Pari (Pháp) ngày 15/7/1946, lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946 và các bài nói chuyện, phát biểu khác của Người...
Một nhóm lớn đĩa, băng video ghi lại các đợt hội diễn văn nghệ toàn quốc, các bản nhạc, ca khúc dân ca nổi tiếng...

IV - Tài liệu xuất xứ cá nhân:

Ngoài các loại hình tài liệu trên, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III còn bảo quản một khối lớn tài liệu có xuất xứ cá nhân của hơn 50 văn nghệ sĩ và một số nhà hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học xã hội khác. Đó là những tài liệu được hình thành trong quá trình sống và hoạt động sáng tác của các cá nhân như: tài liệu tiểu sử, văn bằng chứng chỉ, thư từ, sổ sách, giấy tờ công vụ, bản thảo các tác phẩm, công trình sáng tác và nghiên cứu khoa học... Đây là những nguồn tài liệu quý hiếm giúp để nghiên cứu về chân dung và cuộc đời của các cá nhân sau này.

Bên cạnh đó, hiện nay ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia III còn lưu giữ hơn 7 vạn hồ sơ cá nhân cùng một số kỷ vật của các cán bộ đi B trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Những hồ sơ, kỷ vật này là những minh chứng quan trọng, không những giúp cho các cán bộ đi B và thân nhân của họ giải quyết các chế độ chính sách mà còn là những kỷ vật về một thời chiến đấu vì cách mạng của các thế hệ tiền bối.

Như vậy, với sự đa dạng về thành phần và phong phú về nội dung như trên, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là nguồn sử liệu phản ánh toàn diện, đầy đủ và xác thực nhất cả quá trình lịch sử xây dựng và đấu tranh bảo vệ đất nước.

Thống kê các phông tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Thống kê các phông tài liệu đang bảo quản tại
Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

I - Tài liệu hành chính:

STT

Tên phông

1

Bộ Kinh tế

2

Bộ Công thương

3

Sở Mậu dịch TW

4

Bộ Công nghiệp

5

Cục Công nghiệp địa phương

6

Cục Công nghệ nhẹ

7

Bộ Công nghiệp nặng

8

Cục Khai khoáng

9

Cục KTCB (Bộ Công nghiệp)

10

Cục KTCB - Bộ Công nghiệp nặng

11

Cục KTCB - Bộ Công nghiệp nhẹ

12

Cục Lắp máy

13

Cục Xây lắp

14

Viện Thiết kế Tổng hợp

15

Bộ Công nghiệp nhẹ

16

Cục Dệt và Vật dụng

17

Cục Muối

18

Cục Thực phẩm

19

Liên hiệp HTX TCN Việt Nam

20

Bộ Nông trường

Cục Nông trường Quân đội

Cục Quản lý Nông trường Quốc doanh

Bộ Giao thông công chính

Nha Công chính hỏa xa

Nha Công chính

Nha Bưu điện - VTĐ

Tổng cục Bưu điện

Kho Bưu điện Trung ương

Bộ Giao thông và Bưu điện

Bộ Thủy lợi Kiến trúc

Bộ Thủy lợi Điện lực

Nha Thủy lợi

Bộ Thủy lợi

Cục Vận tải đường thủy

Cục Vận tải thủy bộ

Tổng cục Giao thông thủy bộ

Cục Vận tải đường bộ

Bộ Thương nghiệp

Sở Muối

Bộ Nội thương

Tổng cục Lương thực

Bộ Lương thực - Thực phẩm

Cục Dự trữ Vật tư Nhà nước

Bộ Tài chính

Sở Thuế TW

Sở Kho thóc - Bộ Tài chính

Sở Rượu - Bộ Tài chính

Ngân hàng Kiến thiết - Bộ Tài chính

Đài Tiếng nói Việt Nam

UBLLVH với nước ngoài

UBLLVH với Lào và Campuchia

Vụ Trao đổi VH với nước ngoài

Khu học xá TW

Trường Thiếu nhi Việt Nam

Trường Đại học KTTC

Trường Đại học Sư phạm

Trường Bổ túc Công nông TW

Trường Bổ túc Ngoại ngữ

Trường Trung cấp Ngoại ngữ

Trường Nhạc - Họa TW

Bộ Thương binh

Ban TDTT Trung ương

Uỷ ban Thống nhất Chính phủ

Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh của Đế quốc Mỹ

Uỷ ban Tố cáo tội ác chiến tranh của Đế quốc Mỹ

Đảng Xã hội Việt Nam

Đảng Dân chủ Việt Nam

Đoàn Thanh niên xung phong

Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em Việt Nam

Uỷ ban Thanh niên Việt Nam

Tổng cục Dầu khí Việt Nam

Cục Lưu trữ Nhà nước

Bộ Công nghiệp Thực phẩm

Bộ Lương thực

Uỷ ban Nông nghiệp TW

Bộ Nông nghiệp

Nha Khí tượng

Cục Thuỷ văn

Tổng cục Thể dục Thể thao

Tổng cục Hóa chất

Tổng cục Địa chất

Cục Địa chất

Khu Lao động Việt Bắc

Khu Công thương Việt Bắc

Khu Công nghiệp Việt Bắc

Khu ủy Liên khu Việt Bắc và các tổ chức quần chúng

Sở Nông lâm Việt Bắc

Sở Nông nghiệp Việt Bắc

Sở Lâm nghiệp Việt Bắc

Sở Thủy lợi Việt Bắc

Sở Kiến trúc Việt Bắc

Sở Thủy lợi và Kiến trúc Việt Bắc

Sở Giao thông Việt Bắc

Sở Bưu điện Việt Bắc

Sở Tài chính Việt Bắc

Sở Ngoại thương Việt Bắc

Sở Thương nghiệp Việt Bắc

Sở Văn hóa Việt Bắc

Sở Giáo dục Việt Bắc

Sở Y tế Việt Bắc

Sở Thể dục Thể thao

Chi hội Văn nghệ Việt Bắc

Viện Điều dưỡng Việt Bắc

UBHC Khu tự trị Việt Bắc

UBHC Khu tự trị Tây Bắc

Uỷ ban Kế hoạch Tây Bắc

Sở Công nghiệp Tây Bắc

Sở Nông lâm Tây Bắc

Sở Lương thực Tây Bắc

Sở Kiến trúc Tây Bắc

Sở Bưu điện Tây Bắc

Sở Thương nghiệp Tây Bắc

Sở Tài chính Tây Bắc

Ngân hàng Tây Bắc

Sở Văn hóa Tây Bắc

Sở Giáo dục Tây Bắc

Sở Y tế Tây Bắc

Viện Kiểm sát Nhân dân Tây Bắc

UB KCHC Sơn La - Lai Châu

UB KCHC khu Tả Ngạn

Khu Lao động Tả Ngạn

Khu Giao thông Tả Ngạn

Khu Bưu điện Tả Ngạn

Khu Tài chính Tả Ngạn

Phân sở Thuế Tả Ngạn

Khu Y tế Tả Ngạn

UBHC Liên khu 3

UB Kế hoạch Thống kê Liên khu 3

Khu Lao động Liên khu 3

Khu Công thương Liên khu 3

Khu Nông lâm Liên khu 3

Khu Thủy lợi Liên khu 3

Khu Công chính Liên khu 3

Khu Giao thông Liên khu 3

Khu Bưu điện Liên khu 3

Khu Tài chính Liên khu 3

Phân sở Thuế Liên khu 3

Khu Y tế Liên khu 3

UBHC Liên khu 4

Khu Công thương Liên khu 4

Khu Giao thông Liên khu 4

Khu Tài chính Liên khu 4

Khu Lao động Liên khu 4

Khu Y tế Liên khu 4

UB KCHC Liên khu 5

Liên hiệp Cung ứng Vật tư khu vực 5

Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

Công ty Hóa chất Vật liệu điện Đà Nẵng

Công ty Kim phí phế liệu Đà Nẵng

Công ty Tiếp nhận Vật tư Đà Nẵng

Trạm Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng

Tổng kho Vật tư Đà Nẵng

Ban Cán sự Lao Hà Tiên và các đơn vị trực thuộc

Ngân hàng các tỉnh Liên khu 5

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

UB KCHC Nam Bộ

UB KCHC các tỉnh Nam Bộ

UB KCHC miền Nam Trung Bộ

Cục Chuyên gia

Tài liệu cải cách ruộng đất của Liên khu Việt Bắc

Quốc hội

Phủ Thủ tướng

UB Kế hoạch Nhà nước

Tổng cục Thống kê

Cục Thống kê TW

Nha Thống kê TW

UB Thanh tra Nhà nước

Bộ Lao động

Bộ Văn hóa

Bộ Giáo dục

Bộ Y tế

Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch

Bộ Nội vụ

Bộ Cứu tế Xã hội

Khu Kiều lộ

Bộ Ngoại giao

Bộ Cơ khí luyện kim

Bộ Điện và Than

Bộ Mỏ và Than

Bộ Điện lực

Nha Giao thông

Tổng cục Lâm nghiệp

Bộ Nông lâm

Bộ Lâm nghiệp

Sở Quốc doanh Nông nghiệp

Học viện Nông lâm

Cục Lâm nghiệp

Cục Thuế nông nghiệp (thuộc Bộ Tài chính)

Cục Thu quốc doanh

Cục Thuế công thương nghiệp

Tổng cục Thuế

Ban Tiếp nhận viện trợ

Bộ Vật tư

Cục Kiến thiết cơ bản

Tổng Công ty Kim khí

Tổng Công ty Thiết bị - Phụ tùng

Tổng Công ty Hóa chất Vật liệu điện

Liên hiệp Cung ứng Vật tư Khu vực I

Liên hiệp Cung ứng Vật tư Khu vực III

Liên hiệp Cung ứng Vật tư Khu vực IV

Liên hiệp XNK Vật tư

Ban Tiếp chuyển Vật tư B

 

 

II - Tài liệu Khoa học kỹ thuật:

Tên phông

Nhà máy Lọc hóa dầu

Tổng cục Bưu điện

Uỷ ban XDCB Nhà nước

Lăng Hồ Chủ tịch

Cục Đê điều

Đê điều Tả Ngạn

Đê điều Liên khu III

Đê điều Liên khu IV

Mỏ A-pa-tít Lào Cai

Công trình cải tạo mỏ Py-rít Giáp Lai

Công trình Supe Lâm Thao mở rộng

Sân bay Thủ đô

Bệnh viện 500 giường Vinh

Sưu tập thiết kế các trường đại học y, dược

Khối các bệnh viện

Cầu Bến Thủy

Cầu Chương Dương

Cầu Thăng Long

Trụ sở HĐND và UBND TP. Hà Nội

Công trình Thủy điện sông Đà

Công trình đường Bắc Thăng Long - Nội Bài

Cầu Việt Trì

Phà Rừng

Công ty Khoáng sản Lâm Đồng

Hồ sơ xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại

Đường dây 500KV Bắc - Nam

Cầu Đò Quan

Cầu Bình

Đường đầu cầu Việt Trì

Đường Nam Thăng Long

Cầu sông Gianh

Đường Cao tốc Láng - Hòa Lạc

Tài liệu địa giới hành chính của 60 tỉnh, thành phố

 III - Tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ:

Tên phông

Đào Duy Anh

Nguyễn Văn Bổng

Tạ Quang Bửu

Văn Cao

Đào Hồng Cẩm

Cù Huy Cận

Đặng Việt Châu

Nguyễn Minh Châu

Lộng Chương

Xuân Diệu

Hàn Thế Du

Phan Cự Đệ

Trần Văn Giáp

Chu Hà

Nam Hà

Tế Hanh

Bùi Hiển

Tô Hoài

Nguyễn Xuân Khoát

Văn Ký

Lưu Trọng Lư

Lê Lựu

Đặng Thai Mai

Nguyễn Đức Mậu

Nguyên Ngọc

Phan Đăng Nhật

Hoàng Ngọc Phách

Vũ Ngọc Phan

Tôn Quang Phiệt

Nguyễn Đình Phúc

Hồ Phương

Nguyễn Xuân Sanh

Minh Tâm

Văn Tân

Hoài Thanh

Nguyễn Thị Cẩm Thạch

Nguyễn Vũ Thao

Xuân Thiều

Nguyễn Đình Thông

Phạm Huy Thông

Đức Thục

Khuất Quang Thụy

Lê Thước

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Sơn Tùng

Nguyễn Khắc Trường

Nguyễn Khắc Viện

Hội Nhà văn Việt Nam

Cục Biểu diễn nghệ thuật

Gia phả họ Đỗ

Gia phả họ Đường