11:28 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 10349  | 

Trung tâm lưu trữ quốc gia II có trụ sở tại số 2 Ter - Đường Lê Duẩn, Quận I, TP.HCM.

I. Vị trí và chức năng

1.Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có chức năng trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2.Trung tâm Lưu trữ quốc gia II có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân:
a) Tài liệu Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ;

b) Tài liệu thời kỳ Pháp thuộc xứ Nam Kỳ;

c) Tài liệu của chính quyền thân Pháp có trụ sở trên địa bàn Nam Việt Nam (Nam phần) từ năm 1946 đến năm 1954;

d) Tài liệu thời kỳ Mỹ - Ngụy;

đ) Tài liệu cơ quan, tổ chức trung ương của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các tổ chức trung ương khác thuộc chính quyền cách mạng từ năm 1975 trở về trước;

e) Tài liệu cơ quan, tổ chức trung ương của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ tỉnh Đồng Nai trở vào phía Nam;

g) Các tài liệu khác được giao quản lý.

2. Thực hiện hoạt động lưu trữ:

a) Sưu tầm, bổ sung tài liệu lưu trữ, tư liệu lưu trữ đối với các phông, sưu tập thuộc phạm vi trực tiếp quản lý của Trung tâm;

b) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ: sắp xếp, vệ sinh tài liệu trong kho; khử trùng, khử axit, tu bổ, phục chế, số hóa tài liệu và các biện pháp khác;

d) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu lưu trữ;

đ) Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm;

3. Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Trung tâm.

4. Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

5. Thực hiện các dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật và quy định của Cục trưởng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1.Phòng Thu thập và Sưu tầm tài liệu.

2.Phòng Chỉnh lý tài liệu.

3.Bảo quản tài liệu.

4.Phòng Công bố và Giới thiệu tài liệu.

5.Phòng Tin học và Công cụ tra cứu tài liệu.

6.Phòng Đọc.

7.Phòng Hành chính - Tổ chức.

8.Phòng Kế toán.

9.Phòng Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy.

 IV. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về toàn bộ các mặt hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Trung tâm.

3. Các Phó Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.


 Số lượng và thành phần cơ bản của tài liệu lưu trữ tại Trung tâm: 

Theo số liệu năm 2011, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II đang quản lý khoảng 14 km giá tài liệu và 1.024 mét tư liệu lưu trữ, 4.396 đĩa, 600 cuộn băng ghi âm và hơn 70.000 phim ảnh, có thời gian từ năm 1813 đến nay, bao gồm các khối tài liệu chính như sau:

a. Tài liệu hành chính: Phản ánh đầy đủ các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá... của các thời kỳ phong kiến Pháp thuộc, thời kỳ Mỹ - Nuỵ ở miền Nam, qua một số phông tiêu biểu như:

- Thống đốc Nam kỳ;

- Toà đại biểu Chính phủ Việt nam;

- Phủ Thủ tướng Nguỵ quyền miền Nam;

- Phủ Tổng thống đệ nhất Cộng hoà miền Nam;

- Phủ Tổng thống đệ nhị Cộng hoà miền Nam.

 b. Tài liệu khoa học kỹ thuật:

Chủ yếu là sưu tập bản đồ các loại qua các thời kỳ từ 1862-1975 gồm: Bản đồ hành chính, quân sự, giao thông, nông ngư nghiệp và bản đồ địa lý các nước Đông dương và thế giới.

c. Tài liệu nghe nhìn:

Chủ yếu là phim, ảnh thời sự, ghi lại các cuộc tiếp xúc của các quan chức, tướng lãnh các nước với quan chức Nguỵ quyền Sài Gòn. Các cuộc hội thảo, kinh lý của các quan chức cao cấp nguỵ quyền miền Nam trước năm 1975...

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề giới thiệu tài liệu lưu trữ trên truyền hình và phối hợp với các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí trong việc xuất bản các ấn phẩm lưu trữ./.