03:15 PM 10/02/2020  |   Lượt xem: 6707  | 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có trụ sở tại địa chỉ: Số 5 Vũ Phạm Hàm - phường Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.

          I. Vị trí và chức năng

          1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ và thực hiện hoạt động lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

           2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.

          II. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Đề xuất, trình Cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án về bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên đối với tài liệu được giao quản lý.

          2. Đề xuất, trình Cục trưởng phê duyệt, ban hành kế hoạch thực hiện các hoạt động lưu trữ đối với tài liệu được giao quản lý.

          3. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Cục trưởng

           a) Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân:

          - Thời kỳ phong kiến.

           - Thời kỳ Pháp thuộc xứ Bắc kỳ và chính quyền cấp Đông Dương.

           - Chính quyền thân Pháp ở trong vùng tạm bị chiếm từ năm 1946 đến năm 1954 tại khu vực Bắc Kỳ.

           - Tài liệu được sưu tầm, hiến tặng, ký gửi từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu.

          -  Các tài liệu khác được giao quản lý;

           b) Thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ được giao trực tiếp quản lý:

          - Sưu tầm, bổ sung tài liệu đối với các phông, sưu tập tài liệu.

           - Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

          - Thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ: Sắp xếp, vệ sinh tài liệu trong kho; khử trùng, khử a-xit, tu bổ, phục chế, số hóa tài liệu và các biện pháp khác.

           - Xây dựng và quản lý an toàn, bảo mật toàn bộ cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu.

           - Tổ chức khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

           c) Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Trung tâm;

          d) Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

          đ) Thực hiện các dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật và quy định của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, gồm:

          - Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

          - Số hóa tài liệu, xây dựng và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

          - Nghiên cứu, khai thác, tổ chức triển lãm và dịch thuật tài liệu lưu trữ.

          - Cung cấp dịch vụ bảo quản: Khử trùng, khử axit, tu bổ, phục chế và các biện pháp khác.

          - Tư vấn, trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ lưu trữ; cung cấp phần mềm chuyên dụng về quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ.

          - Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

          e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giao.

          III. Cơ cấu tổ chức

          1. Phòng Xử lý Nghiệp vụ.

          2. Phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

         3. Phòng Hành chính – Tổng hợp.

          IV. Lãnh đạo Trung tâm

          a) Trung tâm Lưu trữ quốc gia I có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

          b) Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

          c) Các Phó Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

          Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I có một phòng đọc để phục vụ nhu cầu nghiên cứu tài liệu lưu trữ của độc giả. Phòng đọc của Trung tâm mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ buổi chiều thứ sáu, các ngày thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ). Giờ mở cửa hàng ngày như sau: Sáng từ 8h đến 11h30'; Chiều từ 13h30' đến 16h30'.

           Trong thời gian nghiên cứu tại trung tâm, các độc giả cần chấp hành nghiêm túc các điều khoản trong Nội quy sử dụng tài liệu lưu trữ tại Phòng đọc của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

          Số lượng và thành phần cơ bản của tài liệu lưu trữ tại Trung tâm:

          Trung tâm Lưu trữ quốc gia I hiện đang bảo quản một khối lượng tài liệu và tư liệu lớn gồm:

          - Khối tài liệu lưu trữ Hán-Nôm (thời kỳ Phong kiến).

          - Khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp (thời kỳ thuộc địa).

          - Khối tư liệu (ấn phẩm, báo chí ... tiếng Pháp, Việt, Anh, Hán - Nôm).

          Sau đây là số lượng và thành phần của các khối tài liệu:

          1. Khối tài liệu Hán-Nôm:

           Đây là khối tài liệu được hình thành trong các cơ quan thuộc các triều đại phong kiến ở Việt nam, chủ yếu là triều đại nhà Nguyễn (từ Gia Long năm 1802 đến Bảo Đại năm 1945). Cụ thể như sau:

          - Tài liệu Châu bản triều Nguyễn từ Gia Long (1802) đến Bảo Đại (1945);

          - Tài liệu Địa bộ: gồm trên 10.000 tập về các loại đất đai, kích thước, vị trí, chủ sở hữu v.v... các làng xã từ Miền Bắc đến Miền Nam được lập trong hơn 30 năm đầu của triều Minh Mạng (1806-1837);

          - Tài liệu Nha huyện Thọ Xương: là tài liệu thuộc thành nội Hà nội;

          - Tài liệu Phông Nha Kinh Lược Bắc Kỳ: là tài liệu của cơ quan đại diện của triều đình nhà Nguyễn ở Bắc Kỳ trong những năm cuối thế kỷ XIX;

          - Sưu tập Tài liệu Hương Khê: từ Hậu Lê (1619) đến Tự Đức;

          - Khối Sách Hán- Nôm: gồm chục ngàn cuốn;

          - Sách Kinh Phật.

          2. Khối tài liệu tiếng Pháp:

          Là khối tài liệu được hình thành trong các cơ quan chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương trước đây (gồm Việt Nam - Lào và Cămpuchia) và các sở chuyên môn của chính quyền thuộc địa Pháp ở Bắc Kỳ. Cụ thể các phông tài liệu như sau:

          • Khối tài liệu hành chính:

          - Phông Đô đốc và Thống đốc (Fonds des Amiraux et des Gouverneurs).

          - Phông Toàn quyền Đông Dương (Fonds du Gouvernement général de l'Indochine).

          - Phông Nha Nông - Lâm - Thương mại Đông Dương (Fonds de la Direction de l'Agriculture, des Forets et du Commerce).

          - Phông Sở Địa dư Đông Dương (Fonds du Service géographique de l'Indochine ).

          - Phông Tổng Thanh tra Công chính Đông Dương (Fonds de I'Inspection générale des Travaux publics de l'Indochine).

          - Phông Sở Tiếp tế và Vận tải biển Đông Dương (Fonds du Service du Ravitaillement et des Transports maritimes de l'Indochine).

          - Phông nha Tài chính Đông Dương (Fonds de la Direction des Finances de l'Indochine).

          - Phông Sở Kiểm tra Tài chính Đông Dương (Fonds du Controle financier de l'Indochine).

          - Phông Nha Thương chính Đông Dương (Fonds de la Direction des Douanes et Régies de l'Indochine).

          - Phông Sở Trước bạ và Tem Đông Dương (Fonds du Service de I'Enregistrement, des Domaines et du Timbre de l'Indochine).

          - Phông Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (Fonds de la Direction des Archives et des Bibliothèques de l'Indochine).

          - Phông Tổng Thanh tra Y tế Đông Dương (Fonds de I'Inspection générale I'Hygiène et de I'Indochine de la Santé publique de I'Indochine ).

          - Phông Tổng hội Viên chức Đông Dương (Fonds de I'Inspection genéral syndicale des Fonctionnaire et Agént de I'Indochine).

          - Phông Hạm đội Đông Dương (Fonds de la Flotte indochinoise).

          - Phông Công ty Đường sắt Đông Dương- Vân Nam (Fonds de la Compagnie franầasie des Chemins de Fer de I'Indochine et du Yunnan).

          - Phông Toà Thượng Thẩm Hà nội (Fonds de la Cour d'Appel de Hà nội).

          - Phông Thống sứ Bắc Kỳ (Fonds de la Residence Supérieure au Tonkin).

          - Phông Sở Nông nghiệp Bắc Kỳ (Fonds du Service de I'Agriculture du Tonkin).

          - Phông Sở Địa chính Bắc Kỳ (Fonds du Service du Cadastre et de la Topographie du Tonkin).

          - Phông Sở Công chính Bắc Kỳ (Fonds des Travaux publics du Tonkin).

          - Phông Sở Học chính Bắc Kỳ (Fonds du Service de I'Enseignement au Tonkin).

          - Phông Sở Y tế Bắc Kỳ (Fonds de la Direction de la Santé du Tonkin).

          - Phông Sở Thú Y Bắc Kỳ (Fonds du Service vétérinaire et des Epizootíe du Tonkin).

          - Phông Công ty Than Hòn Gai (Fonds de la Société franầasie des Charbonnages du Tonkin).

          - Phông Công ty Bông Bắc Kỳ (Fonds de la Société cotonniere du Tonkin).

          - Phông Toà án Hải Phòng (Fonds du Tribunal de Première instance de Hai Phong).

          - Phông Toà án Đà Nẵng (Fonds du Tribunal de Paix de Tourane).

          - Phông Toà Đốc lý Hà Nội (Fonds de la Mairie de Ha noi).

          - Phông Sở Địa chính Hà Nội (Fonds du Service du Cadatre et des Domaines de Ha noi).

          - Phông Toà sứ Bắc Giang (Fonds de la Résidence de Bac Giang).

          - Phông Toà sứ Hà Đông (Fonds de la Résidence de Ha Dong).

          - Phông Toà sứ Hoà Bình (Fonds de la Résidence de Hoa Binh).

          - Phông Toà sứ Lào Cai (Fonds de la Résidence de Lao Cai).

          - Phông Toà sứ Nam Định (Fonds de la Résidence de Nam Dinh).

          - Phông Toà sứ Ninh Bình (Fonds de la Résidence de Ninh Binh).

          - Phông Toà sứ Phú Thọ (Fonds de la Résidence de Phu Tho).

          - Phông Toà sứ Thái Bình (Fonds de la Résidence de Thai Binh).

          - Phông Toà sứ Thanh Hoá (Fonds de la Résidence de Thanh Hoá).

          - Phông Toà sứ Tuyên Quang (Fonds de la Résidence de Tuyên Quang).

          - Phông Toà sứ Yên Bái (Fonds de la Résidence de Yên Bai).

          - Các sở chuyên môn thành phố Hà Nội và Sài Gòn.

          - Khối tài liệu Sổ sách về Ngân sách Đông Dương.

          - Khối tài liệu nhân sự.

          - Sổ Thuế.

          - Tài liệu về điều tra dân số.

          - Sưu tập bản đồ.

          • Khối tài liệu chính quyền thân Pháp:

          - Phông Bảo Đại Hà Nội.

          - Phông Bảo Đại Đà Lạt.

          - Phông Sở Học chính Bắc Việt.

          - Phông Sở Thông tin- Tuyên truyền Bắc Việt

          - Phông Toà Thị chính Hà Nội.

          • Khối tài liệu kỹ thuật:

          - Tài liệu kiến trúc.

          - Tài liệu Giao thông đường bộ.

          - Tài liệu Thuỷ Lợi.

          - Tài liệu Thuỷ Lợi Miền Trung.