11:12 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 2351  | 

   I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng lập bảo sao bảo hiểm và bảo quản bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

2. Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện các nội dung đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Lập bảo sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

3. Bảo quản bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

4. Nghiên cứu, đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ bảo hiểm tài liệu lưu trữ.

5. Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

6. Thực hiện các dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật và quy định của Cục trưởng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Lập bản sao bảo hiểm.

2. Phòng Bảo quản.

3. Phòng Hành chính - Tổ chức.

4. Phòng Kế toán.

5. Phòng Bảo vệ - Phòng cháy chữa cháy.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Trung tâm do Cục trưởng quyết định.

IV. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Trung tâm.

3. Các Phó Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.