10:51 AM 11/02/2020  |   Lượt xem: 3570  | 

       I. Vị trí và chức năng

       1. Trung tâm Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng lập, bảo quản bản sao bảo hiểm và cơ sở dữ liệu bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

       2. Trung tâm Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.

       II. Nhiệm vụ và quyền hạn

       1. Đề xuất, trình Cục trưởng ban hành hoặc trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án về bảo hiểm tài liệu lưu trữ và kinh phí thực hện các nhiệm vụ không thường xuyên đối với tài liệu bảo hiểm.

       2. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Cục trưởng

       a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, dự án bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

       b) Tổ chức thực hiện lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia;

       c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện số hóa tài liệu của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia để lập bản sao bảo hiểm;

       d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn cơ sở dữ liệu và bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia: Sắp xếp khoa học, vệ sinh kho, vệ sinh tài liệu, kiểm kê, kiểm tra chất lượng bản sao định kỳ và các biện pháp nghiệp vụ khác;

       đ) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, hiện đại hóa công tác lập bản sao bảo hiểm và bảo quản bản sao, cơ sở dữ liệu bảo hiểm;

       e) Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

       g) Thực hiện các dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm:

       - Thực hiện số hóa các loại hình tài liệu.

       - Thực hiện dịch vụ bảo quản bản sao bảo hiểm.

       - Tư vấn quy trình, kỹ thuật lập bản sao bảo hiểm tài liệu.

       - Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

       h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giao.

       III. Cơ cấu tổ chức

       1. Phòng Lập bản sao bảo hiểm.

       2. Phòng bảo quản.

       3. Phòng Hành chính – Tổng hợp.

       IV. Lãnh đạo Trung tâm

       1. Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

       2. Giám đốc do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

       3. Phó giám đốc do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.