11:36 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 5660  | 

  IVị trí và chức năng  

1. Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam là cơ quan báo chí thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và một số lĩnh vực có liên quan theo quy định của Luật Báo chí và của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; là diễn đàn khoa học: nghiên cứu, hướng dẫn, trao đổi lý luận và thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ và một số lĩnh vực có liên quan.

2. Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc chính đặt tại thành phố Hà Nội, có Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

IINhiệm vụ và quyền hạn 

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức xuất bản các số Tạp chí thường kỳ, các số chuyên đề phục vụ yêu cầu công tác văn thư, lưu trữ theo Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của Cục.

3. Tham dự hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện của Cục và của ngành; được lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo chức năng của Tạp chí.

4. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

5. Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào công tác phát triển Tạp chí.

6. Quản lý người làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Tạp chí theo quy định pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

7. Tổ chức, thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực quảng cáo, thông tin chuyên đề và các hoạt động dịch vụ liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ theo quy định pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức  

1. Ban Biên tập.

2. Ban Thư ký - Trị sự.

3. Phòng Hành chính - Tổ chức.

4. Cơ quan đại diện Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Tạp chí do Cục trưởng quyết định.

IV. Lãnh đạo Tạp chí  

1. Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam có Tổng Biên tập và không quá 02 Phó Tổng Biên tập.

2. Tổng Biên tập do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.

a) Tổng Biên tập quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Tạp chí;

b) Tổng Biên tập thành lập các tổ chức tư vấn theo quy định của pháp luật.

3. Các Phó Tổng Biên tập do Cục trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập và theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.