09:42 AM 10/02/2020  |   Lượt xem: 1137  | 

       I. Vị trí và chức năng

       Phòng Tổ chức - Cán bộ là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

       II. Nhiệm vụ và quyền hạn

       Giúp Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thực hiện các nhiệm vụ:

       1. Quản lý tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức ngành lưu trữ.

       a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và đề án, dự án về tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức ngành văn thư, lưu trữ;

       b) Hướng dẫn chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động ngành văn thư, lưu trữ.

       2. Tổ chức bộ máy và biên chế của Cục

       a) Xây dựng trình Cục trưởng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các đơn vị chức năng và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục (sau đây gọi chung là đơn vị thuộc Cục);

       b) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng dự thảo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; thẩm định và trình Cục trưởng ban hành hoặc trình Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền;

       c) Thực hiện việc thẩm định trước khi trình Cục trưởng quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Cục;

       d) Trình Cục trưởng quyết định việc thành lập các tổ chức hoạt động có thời hạn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền của Cục trưởng;

       đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý vị trí việc làm đối với các đơn vị thuộc Cục;

       e) Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, người làm việc tại các đơn vị thuộc Cục trình cấp có thẩm quyền quyết định.

       g) Trình Cục trưởng quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các đơn vị thuộc Cục.

       h) Trình Cục trưởng phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc Cục;

       i) Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị thuộc Cục.

       3. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Cục

       a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

       b) Trình Cục trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng công chức; tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Cục;

       c) Trình Cục trưởng quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Nội vụ;

       d) Trình Cục trưởng quyết định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng;

       đ) Trình Cục trưởng quyết định kế hoạch tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng quản lý của Cục;

       e) Trình Cục trưởng quyết định cho đi nước ngoài về việc riêng của công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ Nội vụ;

       g) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục trong việc sử dụng thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc và giải quyết các chế độ chính sách khác đối với viên chức thuộc đối tượng quản lý được phân cấp;

       i) Quản lý hồ sơ công chức đối với các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng, lưu trữ hồ sơ viên chức theo quy định của pháp luật và của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về công chức, viên chức của Cục.

       4. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

       a) Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức dài hạn và hàng năm; chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện khi được phê duyệt;

       b) Thẩm định và trình Cục trưởng Quyết định việc cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức, viên chức.

       5. Trình Cục trưởng việc ký hợp đồng lao động đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng; quản lý người lao động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Nội vụ.

       6. Thực hiện công tác nữ và bình đẳng giới của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; công tác cải cách hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng của Cục; công tác quốc phòng an ninh;

       7. Tham mưu giúp Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai công tác về tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh niên của Cục;

       8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc; phòng, chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực trong công tác của công chức, viên chức của Cục;

       9. Tham mưu cho Cục trưởng thực hiện công tác đánh giá, phân loại tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định của pháp luật và Bộ Nội vụ.

       10. Tổ chức công tác thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       11. Theo dõi, đánh giá việc chấp hành chế độ báo cáo của các tổ chức, cá nhân tham gia các đoàn công tác, học tập, nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm ở nước ngoài.

       12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

       III. Lãnh đạo Phòng

       1. Phòng Tổ chức - Cán bộ có Trưởng phòng và không quá 01 Phó Trưởng phòng.

       2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.