03:45 PM 07/02/2020  |   Lượt xem: 773  | 

       I. Vị trí và chức năng

       Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu cho Cục trưởng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ quốc gia tại các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

       II. Nhiệm vụ và quyền hạn

       Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

       1. Xây dựng các văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình, đề án, dự án về tài liệu lưu trữ quốc gia tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục; tổ chức thực hiện các văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình, đề án, dự án về tài liệu lưu trữ quốc gia tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục.

       2. Chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra các hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ quốc gia tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục, bao gồm: sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; thống kê, bảo quản, bảo hiểm tài liệu lưu trữ; số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu; công bố, giới thiệu, triển lãm, trưng bày và phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ; tổ chức giải mật tài liệu lưu trữ.

       3. Thẩm định tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

       4. Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về tài liệu lưu trữ quốc gia

       5. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính về lĩnh vực lưu trữ.

       6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

       III. Lãnh đạo Phòng

       1. Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước có Trưởng phòng và không quá 01 Phó Trưởng phòng.

       2. Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

       3. Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.