09:24 AM 10/02/2020  |   Lượt xem: 1233  | 

       I. Vị trí và chức năng

       Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu cho Cục trưởng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước.

       II. Nhiệm vụ và quyền hạn

       Giúp Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thực hiện các nhiệm vụ sau:

       1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, dự án về lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

       2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, dự án đã được ký, phê duyệt.

       3. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong ngành.

       4. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ.

       5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

       6. Thực hiện Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ.

       7. Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. Quản lý và phát hành phôi chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ. Thống kê, tổng hợp tình hình cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong phạm vi cả nước.

       8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

       III. Lãnh đạo Phòng

       1. Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

       2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.