11:05 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 1070  | 

 I. Vị trí và chức năng  

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu cho Cục trưởng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trung ương và quản lý hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ quốc gia của các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương tham mưu giúp Cục trưởng:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và đề án, dự án về văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã được giao xây dựng.

2. Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trung ương.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ quốc gia của các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Lãnh đạo Phòng

1. Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Phó trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.