11:05 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 1071  | 

I. Vị trí và chức năng

Phòng Nghiệp vụ Văn thư  - Lưu trữ địa phương là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu cho Cục trưởng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương tham mưu giúp Cục trưởng:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, dự án về văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã được giao xây dựng.

2. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. Quản lý và phát hành phôi chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ. Thống kê, tổng hợp tình hình cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong phạm vi cả nước.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Lãnh đạo phòng

1. Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Phó trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.