09:32 AM 10/02/2020  |   Lượt xem: 915  | 

       I. Vị trí và chức năng

       Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tài sản, đầu tư công, thống kê văn thư, lưu trữ và định mức kinh tế - kỹ thuật về văn thư, lưu trữ theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

       II. Nhiệm vụ và quyền hạn

       Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Cục trưởng:

       1. Về quy hoạch, kế hoạch và thống kê:

       a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch về văn thư, lưu trữ;

       b) Tổng hợp, đăng ký, điều chỉnh, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch công tác Cục đưa vào chương trình công tác Bộ Nội vụ;

       c) Hướng dẫn lập, tổng hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm của của các đơn vị thuộc Cục; tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển ngành văn thư, lưu trữ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

       d) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về các hoạt động văn thư, lưu trữ;

       đ) Thống kê và quản lý số liệu thống kê về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; cung cấp số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;

       e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và thống kê tại các đơn vị thuộc Cục.

       2. Về quản lý tài chính, tài sản

       a) Hướng dẫn, kiểm tra Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục:

       - Lập dự toán thu, chi ngân sách trung hạn, hàng năm.

       - Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

       - Quản lý, sử dụng tài sản công.

       b) Tổng hợp và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách trung hạn, hàng năm của Cục;

       c) Thực hiện chế độ báo cáo tài sản công của Cục theo quy định;

       d) Kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách của Văn phòng Cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục; tổng hợp trình Bộ Nội vụ báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách, báo cáo tài chính của Cục. Thông báo duyệt quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm cho Văn phòng Cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

       3. Về quản lý đầu tư công

       a) Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Cục; tham gia thẩm định dự án, chương trình đầu tư, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định;

       b) Lập, trình phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Cục;

       c) Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định; quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công; theo dõi kiểm tra và đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Cục;

       d) Quản lý về đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật.

       4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc thẩm quyền của Cục.

       5. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã được giao xây dựng.

       6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

       III. Lãnh đạo Phòng

       1. Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và không quá 01 Phó Trưởng phòng.

       2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.