11:09 AM 03/07/2017  |   Lượt xem: 751  | 

I. Vị trí và chức năng:

Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác quốc tế về văn thư, lưu trữ của Cục với các nước, tổ chức trong khu vực và trên thế giới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo khoa học và tập huấn quốc tế; đón tiếp khách quốc tế, lễ tân ngoại giao của Cục.

3. Giao dịch, trao đổi thông tin về văn thư, lưu trữ của Bộ và Cục với các tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Thực hiện các hoạt động hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ và nghĩa vụ thành viên của Cục với các tổ chức lưu trữ quốc tế.

5. Tổng kết, đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế của Cục.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.