03:35 PM 07/02/2020  |   Lượt xem: 583  | 

       I. Vị trí và chức năng

       Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học là đơn vị chức năng thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

       II. Nhiệm vụ và quyền hạn

       Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học tham mưu giúp Cục trưởng:

       1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn về hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

       2. Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại của Cục về văn thư, lưu trữ: đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế, đón tiếp khách quốc tế; các chương trình, đề án, dự án do nước ngoài tài trợ; các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có yếu tố nước ngoài.

       3. Giao dịch, trao đổi thông tin về văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước với các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

       4. Tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế về văn thư, lưu trữ.

       5. Thực hiện các hoạt động hợp tác song phương, đa phương với các cơ quan và tổ chức lưu trữ quốc tế mà Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là thành viên.

       6. Quản lý hộ chiếu công vụ của công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       7. Quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

       8. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       9. Tổng hợp, tham mưu trình Cục trưởng quyết định công nhận sáng kiến cấp Cục; tổng hợp, đề xuất trình Bộ Nội vụ xem xét công nhận sáng kiến cấp Bộ.

       10. Tổng kết, đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

       III. Lãnh đạo Phòng

       1. Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học có Trưởng phòng và không quá 01 Phó Trưởng phòng.

       2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.