11:00 AM 30/11/2016  |   Lượt xem: 689  | 

Bài viết giới thiệu tổng quan về nhiệm vụ của Lưu trữ Liên bang Đức.

Chức năng

Lưu trữ Liên bang có trách nhiệm pháp lý trong việc bảo quản vĩnh viễn các tài liệu lưu trữ liên bang  và đưa tài liệu này ra khai thác sử dụng. Bao gồm cả các tài liệu lưu trữ (hồ sơ, giấy tờ, tài liệu lưu trữ bản đồ, ảnh, áp phích, phim, bản ghi âm và dữ liệu đọc máy), tài liệu từ các cơ quan trung ương của Thánh chế La Mã (Holy Roman Empire (1495-1949)), Liên minh các quốc gia Đức (German Confederation (1815-1866)), Đế Quốc Đức (German Reich 91867/71-1945)), các khu vực bị chiếm giữ (1945-1949), Cộng hòa Dân chủ Đức (1949-1990) và Cộng hòa Liên bang Đức ( từ năm 1949). Lưu trữ Liên bang quyết định tài liệu nào được xem là có giá trị vĩnh viễn cho nghiên cứu, hoặc nhận thức được tầm quan trọng, lịch sử Đức, bảo đảm lợi ích hợp pháp của công dân hoặc cung cấp thông tin về pháp luật, chính quyền và quyền tài phán.

Tổ chức Lưu trữ của các Đảng và Tổ chức Quần chúng của GDR (Cộng hòa dân chủ Đức cũ) trong Lưu trữ Liên bang giữ tài liệu lưu trữ của các cơ quan hàng đầu ở trung ương của các đảng, Liên đoàn và tổ chức của GDR. Cơ quan này cũng quản lý Thư viện Lưu trữ Liên bang, với nòng cốt được tạo lập từ thư viện của Viện Maxit-Leninnis và các thư viện của tổ chức và cơ quan khác của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ.

Lưu trữ Liên bang cũng thu thập các giấy tờ cá nhân của các nhân vật quan trọng, tài liệu của các đảng phái, tổ chức và tổ chức xã hội quan trọng trong khu vực, các nguồn xuất bản phẩm. Các tài liệu phi nhà nước được bổ sung cho Lưu trữ Liên bang thông qua chính sách chuyển giao và bổ sung tích cực. Hồ sơ sưu tập rõ ràng giúp xác định các bộ sưu tập và giấy tờ cá nhân, các giấy tờ của các hiệp hội và các đảng phái nào là nguồn bổ sung có ý nghĩa cho lưu trữ nhà nước.

Đồng thời, Lưu trữ Liên bang chịu trách nhiệm quản lý Lưu trữ Phim trung ương Đức.

Lưu trữ Liên bang cho phép truy cập trực tuyến tài liệu lưu trữ đối với các phông tài liệu và mục lục thống kê bao gồm các dữ liệu số hóa, cơ sở dữ liệu ảnh và tài liệu công bố trên internet. Việc khai thác có thể thực hiện bất kỳ lúc nào trong giờ mở cửa hoặc theo các quy định trong Luật Lưu trữ Liên bang.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa của Lưu trữ Liên bang là bảo vệ tài liệu khỏi bất cứ nguy cơ nguy hiểm nào, tu bổ và bảo tồn tài liệu hoặc nếu bản gốc không thể duy trì hoặc việc duy trì này không có hiệu quả kinh tế, thì có thể chuyển giao thông tin để làm mới, bền vững hơn, sang loại vật liệu bền hơn. Tài liệu lưu trữ cũng có thể được sử dụng trong triển lãm và xuất bản nguồn khoa học.

Nhiệm vụ chung của Lưu trữ Liên bang

 Cung cấp kiến thức, nghiên cứu các nguồn tin, khuyến khích tìm hiểu về lịch sử.

Lưu trữ Liên bang là nhà cung cấp các dịch vụ cho công chúng cũng như các cơ quan hành chính và nghiên cứu. Lưu trữ Liên bang cung cấp tư liệu và lưu giữ tài liệu lưu trữ, lời khai, và bằng chứng của, lịch sử nước Đức hiện đại và đương đại và cung cấp thông tin này cho mọi người.

Trách nhiệm

Lưu trữ Liên bang gìn giữ tài liệu lưu trữ quân đội và dân sự của Cộng hòa Liên bang Đức và các thể chế trước đó, Liên minh nước đức, Đế chế Đức và và Cộng hòa Dân chủ Đức (GDR), trên cơ sở Luật Lưu trữ Liên bang, và bổ sung nguồn tài liệu từ tài liệu lưu trữ xuất xứ cá nhân.

Lưu trữ Liên bang đưa ra các quyết định liên quan đến giá trị vĩnh viễn, mô tả tài liệu lưu trữ, và đưa tài liệu lưu trữ cho tra cứu sau khi xem xét đến các luật bảo vệ. Lưu trữ Liên bang cũng đưa ra các tư vấn và thông tin cho người dùng.

Lưu trữ Liên bang bảo quản tài liệu lưu trữ và quản lý thư viện bằng kho chuyên nghiệp và bảo tồn các tài liệu, nếu cần, sẽ phục chế và ghi phim (microfilming) hoặc số hóa để bảo vệ. Lưu trữ Liên bang gìn giữ, trên cơ sở bền vững, các tài liệu điện tử và tạo điều kiện để đưa ra khai thác.

Lưu trữ Liên bang sưu tập các xuất bản nguồn, giới thiệu tài liệu lưu trữ tại các triển lãm và trên internet và hỗ trợ nghiên cứu lịch sử thông qua các ấn phẩm khoa  học.

Lưu trữ Liên bang giúp giảm áp lực với các Bộ về tài liệu không cần thiết trên cơ sở lưu trữ và cho phép lưu trữ tại các kho lưu trữ trung gian của Lưu trữ Liên bang.

Lưu trữ Liên bang giữ các tài liệu, phim truyện và ảnh, và các tài liệu nghe nhìn khác có tầm quan trọng về mặt lịch sử và văn hóa.

Lưu trữ Liên bang cung cấp thông tin từ hệ thống thư viện, bao gồm cả các thư viện khoa học chuyên ngành, cho bất cứ ai có nhu cầu.

Lưu trữ Liên bang tham gia đào tạo lưu trữ viên và đào tạo khác trong ngành.

Thách thức và mục tiêu

- Cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

- Khuyến khích tra cứu lịch sử nước Đức và bảo đảm kiểm chứng tài liệu của Chính phủ và  chính quyền.

- Cho phép truy cập toàn diện và nhanh chóng vào nguồn tài liệu. Công bố kết quả của biên mục tài liệu lên mạng trực tuyến và in ấn các bản hỗ trợ tìm kiếm.

- Tiếp tục phát triển phương pháp làm việc để đáp ứng nhu cầu của xã hội thông tin.

- Ứng dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế  và góp phần phát triểu các tiêu chuẩn này.

- Quan tâm đến phát triển tổ chức và nhân sự, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và nhân lực để bảo đảm tốt nhất cho các dịch vụ thực hiện ngay cả khi các nguồn lực khan hiếm.

 Hợp tác

- Có trách nhiệm đối với sự hiện hiện của Lưu trữ Liên bang ở trong và ngoài nước và đối với chất lượng của công việc. Đối xử với nhau một cách tôn trọng, cởi mở và trung thực.

- Thực hiện nhiệm vụ và đạt được mục tiêu thông qua các sáng kiến, sự nhiệt tình, làm việc tập thể, trao đổi chuyên gia và giáo dục thực chất hơn nữa. Nhận thức và ghi nhận đóng góp làm tăng động lực cho hoạt động của Lưu trữ Liên bang.

- Việc quản lý của Lưu trữ Liên bang kèm theo trách nhiệm tổng thể, chiến lược quản lý của Lưu  trữ Liên bang là sử dụng các công cụ quản lý hiện đại. Với sự hỗ trợ đáng kể từ các người đứng đầu các phòng, ban và chi nhánh, đã hỗ trợ đáng kể cho kiến thức chuyên môn của các nhân viên.

- Các nhà quản lý của Lưu trữ Liên bang làm việc trên tinh thần hợp tác và theo nhóm dựa trên cơ sở rõ ràng về mục tiêu và các quyết định đưa ra. Các nhà quản lý tận dụng chuyên môn và các nguồn lực xã hội để tạo ra một bầu không khí làm việc cởi mở. Khuyến khích sáng tạo và ý thức cao trong trách nhiệm cá nhân bằng thông tin và ủy quyền  toàn diện

- Lưu trữ Liên bang nhận thức rằng, nhân sự của Lưu trữ Liên bang, là nguồn lực to lớn của cơ quan. Trung thành và giành được mục tiêu đề ra bằng trách nhiệm chuyên môn. Luôn đổi mới. Thái độ đối với mỗi sự việc và của mỗi người trong Lưu trữ Liên bang quyết định bầu không khí làm việc.

Đối tác

-Lưu trữ Liên bang là người cung cấp dịch vụ cho công dân và xã hội Quốc hội, cơ quan và tòa án, khoa học, kinh doanh và thông tin đại chúng.

- Tư vấn cho người dùng kiến thức thông và trong bầu không khí thân thiện, mở cửa cho phép khai thác các nguồn tài liệu.

- Đối với quản lý tài liệu lưu trữ hiện hành, Lưu trữ Liên bang làm việc hết khả năng và đáng tin cậy với cả Chính phủ Liên bang và các cơ quan hành chính.

- Hoạt động tích cực và trên tinh thần hợp tác với quốc gia và quốc tế bằng việc duy trì nhiều mối quan hệ với các tổ chức khoa học và các cơ quan lưu trữ khác.

- Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức của nhà nước và cá nhân giúp Lưu trữ Liên bang trong thực hiện nhiệm vụ.

 

CƠ CẤU CỦA LƯU TRỮ LIÊN BANG ĐỨC

Phòng Hành chính trung ương (Phòng Z - Departmet Z)

Phòng Z chịu trách nhiệm về quản lý hành chính trung ương của Lưu trữ Liên bang Đức.  Phòng này chịu trách nhiệm về nhân sự, tổ chức, kỹ thuật và tài chính để thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ chuyên biệt trong từng phòng của Lưu trữ Liên bang.

Có 8 lĩnh vực do Phòng quản lý gồm:

-  Các vấn đề nhân sự; phát triển nhân sự, đào tạo bổ sung.

-  Các vấn đề về tổ chức; các yếu tố kiểm soát mới.

- Bộ phận pháp lý; kiểm toán nội bộ.

- Cơ sở vật chất và xây dựng; an toàn lao động; dịch vụ nội bộ.

- Ngân sách; mua sắm.

- Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; công nghệ hệ thống; các dịch vụ người dùng công nghệ thông tin và sao lưu dữ liệu (không bao gồm khu vực đô thị Berlin).

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin toàn Lưu trữ Liên bang; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; công nghệ hệ thống; dịch vụ người dùng công nghệ thông tin và sao lưu dữ liệu tại khu vực đô thị Berlin; quản lý hành chính cơ sở dữ liệu; phát triển các phần mềm ứng dụng chuyên dụng.

- Quản lý hành chính khu vực đô thị Berlin.

Trụ sở của Phòng Z đặt tại Koblenz.

Phòng Công nghệ lưu trữ, nghiên cứu và lưu trữ chung  (Phòng GW và AT- Dep. GW and AT)

Phòng GW chịu trách nhiệm về các vấn đề nghiên cứu và lưu trữ chung. Trụ sở đặt tại Koblenz. Tại phòng này, các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của phòng là phân loại các phông tài liệu, quan hệ công chúng, giáo dục và đào tạo, quan hệ quốc tế và pháp luật về lưu trữ. Phòng cũng hỗ trợ quản lý trong các vấn đề liên quan đến hoạch định chiến lược.

Phòng GW còn chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực của Lưu trữ Liên bang như xuất bản phẩm, giáo dục và nghiên cứu lịch sử. Khu Tưởng niệm Những phong trào tự do trong lịch sử Đức (Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte) đặt tại Quảng trường Rastatt, cũng thuộc quyền quản lý của Phòng GW.

Ban GW 1 và GW 2, đặt chủ yếu tại Koblenz nhưng cũng có đại diện tại Berlin, chịu sự quản lý trực tiếp của Phó Chủ tịch Lưu trữ Liên bang Đức. Những lĩnh vực mà hai ban này chịu trách nhiệm gồm (ngoài một số nhiệm vụ khác):

- Các vấn đề lưu trữ chung; quan hệ công chúng; hoạch định chiến lược; quan hệ lưu trữ quốc gia và quốc tế; thống kê lưu trữ.

- Pháp luật về lưu trữ; luật và phí; lập phông tài liệu lưu trữ; biên mục; đào tạo và đào tạo bổ sung về lưu trữ; đào tạo thực hành.

Ban GW 3, GW 4 và GW 5 chịu trách nhiệm đặc biệt về:

- Ấn phẩm "Dokumente zur Deutschlandpolitik"; các công bố và nghiên cứu lịch sử.

- Ấn phẩm "Kabinettsprotokolle der Bundesregierung”.

- Công việc giáo dục lịch sử; triển lãm và các sự kiện công cộng ở Koblenz; văn phòng chi nhánh Rastatt.

Khởi điểm từ Phòng G cũ, Phòng AT mới (công nghệ lưu trữ) được thành lập tháng 3 năm 2015. Phòng này có đại diện ở cả Koblenz và Berlin và gồm 4 ban với các nhiệm vụ chính sau:

- Các vấn đề chung về bảo quản (bảo quản thông thường và số); hội thảo và các kho lưu trữ ở Koblenz và Berlin; các vấn đề liên quan đến xây dựng  ở khu vực đô thị Berlin.

- Phát triển, sắp xếp và quản lý hành chính các ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ.

- Lưu trữ thông tin số (tích hợp, bảo quản, số hóa, giới thiệu); lưu trữ số trung gian.

Phòng Lưu trữ Cộng hòa Liên bang Đức (Phòng B –Department B)

Phòng có trụ sở đặt tại các văn phòng ở Koblenz và chịu trách nhiệm về các tài liệu lưu trữ của các cơ quan công quyền trung ương của Cộng hòa Liên bang Đức (từ năm 1949), bao gồm cả các khu vực bị chiếm ở phía Tây (1945-1949), và có một ban đặt ở  Berlin để hỗ trợ các bộ có trụ sở tại đây. Phòng B chịu trách nhiệm lưu trữ trung gian ở Sank Augustin-Hangelar và ở Hoppgarten.  Lastenausgleichsarchiv (kho các tài liệu lưu trữ bồi thường chiến tranh) tại Bayreuth, các hồ sơ của Văn phòng Trung ương của Cơ quan tòa án nhà nước về điều tra tội phạm Quốc xã ở Ludwigsburg thuộc Phòng D quản lý.

Phòng B tư vấn cho Cơ quan hành chính Liên bang về tổ chức của quản lý tài liệu lưu trữ, chấp nhận và xác định giá trị tài liệu không còn giá trị, biên mục và đưa các tài liệu này ra phục vụ cho yêu cầu sử dụng chung.

Chẳng hạn, đối với các tài liệu trong thời gian bị chiếm đóng, các hồ sơ của Ủy ban nhà nước khu vực do Mỹ chiếm (Länderrat des amerikanischen Besatzungsgebietes), Ủy ban Cố vấn vùng do Anh chiếm đóng (Zonenbeirat der britischen Besatzungszone), Ủy ban Kinh tế lưỡng vùng Anh - Mỹ  (Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes),  Văn phòng Tổng thống khu vực chiếm đóng của Mỹ, Anh, Pháp (Büro der Ministerpräsidenten des amerikanischen, britischen und französischen Besatzungsgebietes), Hội đồng lập pháp (Parlamentarischer Rat) có trong Lưu trữ liên bang Đức.

Giai đoạn từ năm 1949 trở đi, lưu trữ cơ quan, chính quyền và các tòa án liên bang, các cơ quan Liên bang, các tổ chức và cơ sở nhà nước và các văn phòng Liên bang khác đã được công bố cho sử dụng theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Những tài liệu này bao gồm các tài liệu lưu trữ của Văn phòng Tổng thống và Thủ tướng Liên bang Đức, các tài liệu của các Bộ các cơ quan trực thuộc của nhà nước.

Phòng B hiện đang bảo quản hơn 175.000 mét giá tài liệu. Một bộ sưu tập về các tài liệu lưu trữ in chính thức bổ sung từ các tài liệu hành chính. Các giấy tờ cá nhân của các nhân vật quan trọng và tài liệu của các đảng phái, tổ chức, tổ chức xã hội quan trọng bổ sung vào tài liệu về lịch sử của Cộng hòa Liên bang Đức. Các bức ảnh, bản đồ, áp phích (poster) và tài liệu ghi âm, cả chính thức và cá nhân, cũng được công bố cho sử dụng. Tất cả các tài liệu lưu trữ số được bảo quản, nghiên cứu và đưa ra sử dụng ở Koblenz.

Phòng tài liệu về Đế quốc Đức ( Phòng R- Department R)

Phòng R nắm giữ tài liệu của các cơ quan công quyền Trung ương của Đế quốc Đức (1867/71-1945), được tập hợp lại sau khi bị gián đoạn do Chiến tranh thế giới thứ hai và sự phân chia nước Đức. Các tài liệu liên quan đến cá nhân lưu giữ ở Trung tâm Tài liệu Berlin (BDC), Trung tâm này vốn chịu sự quản lý của Mỹ cho tới năm 1994, được chuyển nhập vào   kho lưu trữ các tài liệu về Đế Quốc Đức tại các cơ sở đặt chủ yếu ở Potsdam và Koblenz. Các phông tài liệu của Kho lưu trữ Đế quốc Đức trước kia ở Frankfurt – “Tài sản không thể rời bỏ” ( "Inseparable Assets") của Tòa án Hoàng gia Đức (Reichskammergericht, 1495-1805), Liên minh các quốc gia Đức (German Confederation)(1815-1866) và Quốc hội Frankurt (Frankfurt National Assembly) (1848/49) cũng được lưu giữ ở Berlin-Lichterfelde.

Một lượng lớn tài liệu bị mất trong chiến tranh, Lưu trữ Liên bang không có nhiều nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến Liên bang Bắc Đức (North German Confederation), Đế chế Đức,  Cộng hòa Weimar (gọi là Cộng hòa Weimar vì Chính phủ Đức lúc đó họp và viết bản hiến chương tại thành phố Weimar, Chính phủ này kéo dài từ sau cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 đến hết tháng 1 năm 1933 - khi Đảng Quốc xã lên nắm quyền-ND) và thời kỳ Chủ nghĩa quốc xã. Những tài liệu thường được sử dụng, đặc biệt là cho việc nghiên cứu thời kỳ Quốc xã trước kia.

Các phông tài liệu chính bao gồm các phông tài liệu về Các cơ quan tối cao của Đức quốc xã như Văn phòng Thủ tướng (Reichskanzlei, 1878-1945), Văn phòng Ngoại giao (Auswaertige, 1870-1945), Bộ Thuộc địa Đức (Reichskolonialamt, 1907-1919), các Cơ quan và Văn phòng của Bộ Nội vụ (1879-1945), Tài chính (1879-1945), Tòa án (1879-1945), Kinh tế (1917-1945), Nhân sự (1818-1945), Ủy ban An ninh Trung ương Đức Quốc xã ( Reichssicherheitshauptamt, 1939-1945).

Các tài liệu của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (NSDAP), các tổ chức và hiệp hội của Đảng này – ví dụ như Văn phòng trung ương Đảng ( Partei-Kanzlei, 1933-1945), Cơ quan Chỉ huy của lực lượng SS (Persönlicher Stab Reichsführer SS, 1925-1945), Bộ  phận Lưu trữ hồ sơ phả hệ của sĩ quan SS (SS-Personalhauptamt, 1939-1945) và các bộ thẻ tra cứu thành viên của NSDAP, các tài liệu lưu trữ liên quan đến nhân thân từ lưu trữ Đức Quốc xã (NS) của Bộ An ninh Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức cũ cũng đã được đưa ra khai thác.

Lưu trữ Nhà nước nhận được nguồn tài liệu từ các giấy tờ cá nhân, tài liệu lưu trữ giấy của các Đảng phái khác, các tổ chức công quyền trung ương, Cơ quan thuộc địa Đức (Deutsche Kolonialgesellschaft, 1887-1936), Hiệp hội toàn nước Đức (Alldeutscher Verband, 1891-1939), Hiệp hội Đại học Đức (Reichsverband der deutschen Hochschulen, 1920-1935), Đảng Quốc gia Nhân dân Đức (Deutschnationale Volkspartei, 1818-1933), Hội đồng Cộng đồng Đức (Deutscher Gemeindetag, 1933-1945).

Các tài liệu lưu trữ quan trọng, đặc biệt là tài liệu thời kỳ Đức quốc xã, một phần còn ở  Nga và lưu trữ nước ngoài khác. Lưu trữ Quốc gia Mỹ cũng giữ một số lượng đáng kể các tài liệu của Đức, một số khác, đã được đưa ra làm bằng chứng tại các tòa án về Tội ác chiến tranh ở Nuremberg.

Phòng Lưu trữ tài liệu quân sự (Department MA)

Phòng Lưu trữ tài liệu quân sự đặt tại Freiburg im Breisgau chịu trách nhiệm về các tài liệu lưu trữ và tài liệu của Bộ Quốc phòng Liên bang, các lực lượng vũ trang và cơ quan hành chính quốc phòng liên bang. Phòng này quản lý một trung tâm tài liệu quân sự bao gồm các tài liệu liên quan đến Bộ Quốc phòng Liên bang, các cơ quan chỉ huy, các cơ sở và đơn vị vũ trang và các cơ quan hành chính của lực lượng vũ trang, và tư vấn cho các cơ quan này về tổ chức quản lý hành chính tài liệu giấy.

Phòng MA cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài liệu của Quân đội nhân nhân Quốc gia (Nationale Volksarrmee, NVA), bao gồm cả Lực lượng Biên phòng (Grenztrupen), các đơn vị Đức phục vụ quân Đồng minh, Lực lượng vệ quốc (Wehrmacht- tên gọi thống nhất của lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã từ năm 1935 đến năm 1945), Lực lượng vũ trang SS (Waffen SS), Lực lượng phòng vệ Đức (Reichswehr),  Lực lượng thuộc địa (Schutztruppen), Quân đoàn Tự do (Freikorps),  Hải quân Liên bang Bắc Đức (Norddeutsche Bundesmarine), Hải quân Hoàng gia (Kaiserliche Marine) và Quân đội Phổ từ năm 1867 trở đi.

Các tài liệu lưu trữ quân dự cũng bao gồm, cả ở dạng thông thường và dạng số, các bức ảnh, bản đồ, các kế hoạch và bản vẽ kỹ thuật. Các tài liệu lưu trữ chính thức được bổ sung từ  các giấy tờ cá nhân, hồ sơ của các Hiệp hội và sưu tập của người lính. Các tài liệu lưu trữ quân sự phải được xử lý đặc biệt, chẳng hạn như các tài liệu số và phim, được lưu giữ trong các đơn vị được trang bị đặc biệt của Lưu trữ Liên bang vì lý do kỹ thuật.

Các tài liệu lưu trữ cho đến năm 1945 đã bị mất khá nhiều do hậu quả của chiến tranh. Nhiều tài liệu lưu trữ của các đơn vị phục vụ trung ương của các lực lượng vụ trang, chỉ huy quân đội, các tài liệu của các đơn vị dịch vụ và đơn vị dưới cấp sư đoàn, tài liệu của lực lượng không quân, lực lượng Vệ binh SS đã bị mất. Tuy nhiên, Lưu trữ hải quân, và một khối lượng lớn nhật ký hải trình chiến tranh của các cơ quan chỉ huy và đầu não sư đoàn tới năm 1943, còn lại trong chiến tranh. Phần lớn các tài liệu của Quân đội Phổ bị phá hủy trong trận cháy Kho Lưu trữ quân đội ở Potsdam năm 1945.

Ngoài Phòng Lưu trữ Quân sự, các tài liệu nhân sự lực lượng vũ trang do Văn phòng Đức (WASt) lưu giữ để thông báo cho thế hệ tiếp theo của các thành viên Lực lượng phòng vệ Đức bị giết trong chiến  tranh, Trung tâm hồ sơ bệnh (Krankenbuchlager), nhân sự của Lực lượng vệ binh SS, do phòng R của Lưu trữ Liên bang nắm giữ.

Phòng Lưu trữ phim (Phòng FA – Department FA)

Lưu trữ phim Liên bang đặt tại Berlin là một trong những trung tâm Lưu trữ phim lớn nhất thế giới. Trong năm 1990, Lưu trữ phim nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Đức sát nhập vào Ban Lưu trữ phim của Lưu trữ Liên bang.

Lưu trữ phim thu thập phim thời sự, phim tài liệu và phim truyện kể từ năm 1950. Phim do Chính quyền Liên bang và cơ quan tiền nhiệm thuộc sở hữu của Lưu trữ Liên bang theo Luật Lưu trữ  Liên bang. Luật tài trợ phim cấp liên bang và các hướng dẫn yêu cầu thực hiện trích lập dự phòng một bản sao cho Lưu trữ Liên bang đối với các phim nhận được giải thưởng phim của Đức, giải thưởng phim ngắn, tài trợ sản xuất cho phim dài hay phim ngắn hoặc bất kỳ một phim nhận được tài trợ kinh phí cho bản thảo hoặc nhận được kinh phí tài trợ. Quy định này cũng áp dụng đối với các phim do Ủy ban Phim Liên bang (Filmfoerderungsanstalt ) tài trợ. Ngoài ra, các phim âm bản có thể được chuyển giao vào Lưu trữ Liên bang hoặc chủ sở hữu giữ lại.

Ban Quản trị Hãng Phim trẻ Đức (Kuratorium Junger Deutscher Film), tổ chức tài trợ duy nhất được sự hỗ trợ của các Bang ở Đức, dùng Lưu trữ Liên bang để lưu giữ các phim thiếu nhi, phim của các nghệ sĩ trẻ như là vật phẩm văn hóa. Lưu trữ Liên bang được xem là cái tên được lựa chọn lưu trữ nhờ các thỏa thuận tự nguyện với các cơ quan tài trợ phim của các bang ở Đức.

Do vậy Phòng Lưu trữ Phim là một đối tác quan trọng của Đức với Ủy ban châu Âu và Liên minh châu Âu trong nỗ lực bảo đảm giữ gìn di sản phim bằng cách bắt buộc phải lưu trữ như vậy.

Đối với các nhà sản xuất phim khác, Phòng Lưu trữ Phim đề nghị các bộ phim được lưu trữ trên cơ sở tự nguyện. Phòng Lưu trữ phim cũng thu thập các tài liệu về lịch sử phim như mô tả sự phát triển kỹ thuật và nghệ thuật của các bộ phim. Nét độc đáo nữa là việc thu thập các tài liệu lưu trữ về kiểm duyệt và tài liệu chứng nhận, thường là những nhân chứng còn lại của bộ phim. Hơn nữa, rất nhiều thành phần khác trong việc sản xuất một bộ phim như các chương trình, ảnh, poster (áp phích) và kịch bản có thể được nghiên cứu. Các phim cũ và mọi thứ liên quan đến phim có thể có nguy cơ bị hủy hoại. Nhiệm vụ chính của Phòng Lưu trữ Phim là bảo quản phim và bảo tồn bằng việc sao lưu các phim này sang các vật liệu lưu trữ mới có độ bền lâu hơn và có thể xem được.

Phòng Lưu trữ Phim cũng quản lý xưởng về phim có kỹ thuật đặc biệt và các thiết bị lưu trữ tại đó các di sản phim của Đức được bảo tồn, phục chế và bảo quản cho thế hệ mai sau. Trong năm 2005, Phòng FA đã chuyển đến cơ sở mới tại Hoppegarten. Khoảng 70.000 cuộn phim cellulose nitrate được bảo quản ở đây trong các khu sắp xếp chuyên dụng tối tân. Hơn nữa, Phòng FA cũng có các xưởng hiện đại dành cho phục chế và sao lưu tất cả các loại phim lưu trữ vào Lưu trữ Phim.

Các phim được lưu trữ có thể xem và được sử dụng nếu điều kiện cho phép. Nhân sự của Lưu trữ phim sẽ thông báo, tư vấn và hỗ trợ cho công tác nghiên cứu của các nhà sản xuất phim, các nhà khoa học, nhà báo và công dân quan tâm đến. Văn học về đề tài này cũng có sẵn cho người dùng trong các thư viện chuyên biệt.

Phòng Tài liệu lưu trữ Cộng hòa dân chủ Đức (Phòng DDR- Department DDR)

Phòng DDR chịu trách nhiệm về lưu trữ tài liệu của bộ máy nhà nước Trung ương của Cộng hòa dân chủ Đức cũ và các cơ quan tiền nhiệm trong khu vực do Liên Xô chiếm đóng (SBZ).

Các tài liệu về các cơ quan tối cao của nhà nước (bao gồm cả Cơ quan dân biểu (Volkskammer), Hội đồng Nhà nước (Staatsrat), Hội đồng Bộ trưởng (Ministerrat) của Cộng hòa dân chủ Đức cũ), các Phòng Nội vụ và Tư pháp, Nhà thờ, Tài chính, Bưu điện, Giáo dục, Văn hóa, Lao động, Dịch vụ y tế và xã hội, Thanh niên và Thể thao, Thống kê, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, Xây dựng và Giao thông, Nông nghiệp, Môi trường, Thương mại và Kinh tế được bảo quản tại Lưu trữ Liên bang ở Berlin-Lichterfelde và đã được đưa ra cho khai thác sử dụng. Nguồn tài liệu lưu trữ của nhà nước được thu thập bổ sung từ các giấy tờ cá nhân, bản đồ, ảnh hàng không. Khối lượng tài liệu này có khoảng trên 42.000 mét giá.

Các tài liệu số từ các trung tâm máy tính số của các cơ quan của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ (GDR) đã được đưa vào Lưu trữ Liên bang. Nguồn tài liệu này được bảo quản vĩnh viễn, đưa ra công bố và có thể truy cập ở Koblenz. Chẳng hạn, các cơ sở dữ liệu về Hội đồng Bộ trưởng và Nhà nước của GDR (Staats- und Ministerrat der DDR), Cơ quan Thống kê Trung ương (Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik), Bộ Nội vụ, Ngoại  giao và Nội thương, Giáo dục công, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thực phẩm,Viện Công nghệ và Kinh tế vốn của Bộ Lao động và Y tế (Instituts für Technologie und Grundfondsökonomie im Gesundheits- und Sozialwesen) và Bộ Tư lệnh Biên phòng (Kommando der Grenztruppen).

Tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại giao nằm tại Lưu trữ chính trị của Văn phòng Ngoại giao (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts). Các tài liệu của Bộ An ninh Nhà nước (Ministerium fuer Staatssicherheit) và các tổ chức an ninh nhà nước cũ được lưu giữ, theo Luật đặc biệt (the BstuG) của (Hội đồng Bộ trưởng về tài liệu của các Cơ quan An ninh Nhà nước của GDR cũ, BstU - Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) và được sử dụng cho mục đích  thông tin và nghiên cứu. Các tài liệu này cũng được sử dụng cho mục đích điều tra đối với sự tồn tại của cá nhân có liên quan. Các tài liệu lưu trữ của Quân đội nhân dân quốc gia (Nationale Volkarmee) và Lực lượng Biên phòng nằm trong Phòng Lưu trữ Quân đội của Lưu trữ Liên bang ở Freiburg im Breisgau.

Tuy nhiên, có khá nhiều thông tin phân loại tài liệu đã bị mất,  một số bị tiêu hủy trong thời kỳ Cộng hòa Dân chủ Đức cũ (GDR) nhưng một phần lớn bị mất khi chế độ này kết thúc.

Do cơ cấu tập trung nhà nước, nên các tài liệu của các tổ chức trung ương cũng có giá trị giải đáp cho những câu hỏi chi tiết trong hành vi hành chính. Do vai trò hàng đầu của Đảng Xã hội thống nhất Đức (SED), được ghi trong Hiến pháp là Đảng Nhà nước, và vai trò độc tôn của các tổ chức quần chúng, nên một nghiên cứu toàn diện các tài liệu về Tổ chức lưu trữ Đảng và Quần chúng của GDR trong Lưu trữ Liên bang thường được khuyến khích.

Tổ chức Lưu trữ của các Đảng và Tổ chức Quần chúng của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ (GDR) trong Lưu trữ Liên bang (SAPMO)

SAMPO cho phép truy cập tài liệu lưu trữ, được sản sinh của các đảng và các tổ chức quần chúng do nhà nước và xã hội quản lý dưới thời GDR. Phần lớn tài liệu này trước năm 1990 được coi là tối mật và hiện nay đã mở cho tra cứu ngoại trừ một số thông tin cá nhân. Từ năm 2005, chỉ dẫn tài liệu và hỗ trợ tìm kiếm trên mạng tăng lên khi lượng tài liệu công bố có trên ARGUS. Kể từ năm 2008, một lượng lớn tài liệu số hóa đã được tích hợp. Cùng với đó là việc lưu trữ tài liệu của 30 thư viện tiếp quản từ các đảng và các tổ chức của GDR cũ. Các tài liệu này đã được đưa ra khai thác tại những phòng đọc đặc biệt hoặc thông qua việc cho mượn và trao đổi giữa các thư viện.

Lưu trữ

Lưu trữ các tài liệu từ các văn phòng chính trị của SED cũ và các văn phòng hoặc công chức, viên chức chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ đặc biệt. Nguồn lưu trữ này có các tài liệu của Ủy ban Trung ương với các phòng ban và tổ chức giáo dục từ năm 1946 đến năm 1990. Cũng như lưu trữ của Đảng SED, lưu trữ Đảng Cộng sản (KPD), tài liệu thời kỳ thành lập năm 1919 và các tài liệu về các hoạt động bí mật trong Cộng hòa Liên bang cho tới năm 1971 được chuyển giao cho SAPMO. Cơ quan này còn có nhiều tài liệu về  công đoàn công nghiệp và trung ương, các tài liệu liên quan đế bảo hiểm xã hội, dịch vụ nghỉ dưỡng. Rất nhiều tài liệu từ các tổ chức quần chúng như Tổ chức Văn hóa (Kulturbund), Thanh niên tự do Đức (FDJ), tổ chức thiếu nhi (Pionierorganisation “Ernst Thälmann”) và Tổ chức Hữu nghị Xô –Đức (GDSF) cũng có tại SAPMO.

Tài liệu lưu trữ được sản sinh từ các cơ quan đảng ở địa phương và khu vực, các tổ chức quần chúng là một phần trong thành phần tài liệu của lưu trữ nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Đức. Các tài liệu này có thể được tra tìm với sự hỗ trợ tại các điểm truy cập trung tâm hệ thống lưu trữ SED và FDGB (Netzwerk SED-/FDGB-Archivgut).

Thư viện

Thư viện nghiên cứu đồng thời là các thư viện phục vụ cho các phòng ban của Lưu trữ Đức ở Berlin-Lichterfeld (gồm tài liệu của Đế quốc Đức, các cơ quan nhà nước của GDR, SAPMO) và hoạt động như là một trung tâm chuyên ngành của Thư viện Lưu trữ Liên bang. Thư mục lưu trữ trực tuyến tích hợp vào thư mục chung của Hiệp Hội Thư Viện Hợp tác xã (Kooperativer Bibliotheksverbund) của Berlin-Brandenburg.

Tại SAPMO có khoảng 1,7 triệu cuốn sách bảo gồm cả một lượng lớn các tài liệu xám (tài liệu không được xuất bản hoặc phổ biến rộng rãi-ND)) của các đảng và tổ chức quần chúng của GDR. Các công báo chính thức của các cơ quan, tổ chức hiệp hội của Đế Quốc Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức cũ, bộ sưu tập các tài liệu nghiên cứu và các ấn phẩm khác có liên quan được lưu giữ ở đây.

Ưu tiên bổ sung tài liệu về và có nguồn gốc từ GDR và nước Đức trước năm 1945, các xuất bản phẩm liên quan đến lịch sử các nước xã hội chủ nghĩa cũ, các phong trào công đoàn và công nhân quốc tế, các đảng cá nhân, công đoàn, các tổ chức và nhóm chính trị từ giữa thế kỷ 19 cho đến nay. Các bộ sưu tập được bổ sung từ các bản nộp lưu chiểu sưu tập từ những người nắm tài liệu của Lưu trữ Liên bang.

Thu Hà - Trung tâm Tin học (Cục VTLTNN)

(Lược  dịch từ http://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/aufgaben/index.html.en