Xây dựng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin của CQNN

 2 giờ trước

Giám sát an toàn hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử

 08:43 AM 16/08/2018

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

 08:41 AM 16/08/2018

Nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử

 08:39 AM 16/08/2018

Triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018

 08:47 AM 13/08/2018

Thủ tướng giao các Bộ lập 39 quy hoạch ngành quốc gia

 08:44 AM 13/08/2018

Hướng dẫn về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

 09:47 AM 09/08/2018

Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn

 09:02 AM 07/08/2018

Bãi bỏ một số văn bản QPPL lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng

 08:55 AM 07/08/2018

Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

 08:46 AM 07/08/2018