Với mục đích phát huy tối đa tài liệu lưu trữ, thông tin tài liệu lưu trữ và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, tài liệu Phông lưu trữ quốc gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, nhằm phục vụ tốt hơn nữa việc sử dụng tài liệu lưu trữ vào công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử, phát triển kinh tế, xã hội của các ngành, các địa phương,  nhằm tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, nhằm lưu giữ di sản quý báu của dân tộc theo Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, xin trân trọng giới thiệu tới độc giả một số tài liệu ảnh “Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954)”.

       Những tài liệu ảnh này hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

       Những tư liệu này cho thấy phần nào tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ vì: “tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ”.