Năm 1948, để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hi sinh, gian khổ, đẩy mạnh kháng chiến chóng thắng lợi, kiến quốc chóng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và phát động phong trào Thi đua ái quốc. Sau bốn năm thực hiện, phong trào thi đua đã đạt được những kết quả to lớn, nhiều chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu xuất hiện ở mọi ngành như công nghiệp, nông nghiệp, quân sự… Để tiếp tục động viên nhân dân, cán bộ, bộ đội nỗ lực thi đua thực hiện chương trình kháng chiến kiến quốc của Chính phủ, đồng thời để tuyên dương, khen thưởng các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu, Đảng và Chính phủ đã tổ chức Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần đầu tiên vào năm 1952. Đại hội chính thức khai mạc tối ngày 30.4.1952 và kết thúc ngày 06.5.1952 tại chiến khu Việt Bắc.

       Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước trong thời đại ngày nay, với mục đích tiếp tục công bố, giới thiệu và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, nhân Kỉ niệm sáu mươi năm những ngày diễn ra Đại hội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức trưng bày chuyên đề “Kỉ niệm 60 năm Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu 1952 - 2012”.

       Nội dung trưng bày chuyên đề gồm 02 phần:

     - Phần 1: Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu năm 1952;

     - Phần 2: Một số kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.

     Với khoảng 80 tài liệu, hình ảnh là những Lời kêu gọi, Sắc lệnh, công văn, báo cáo, bài phát biểu, bài nói chuyện về phong trào thi đua yêu nước, được lựa chọn từ các phông Quốc hội, Phủ Thủ tướng, Bộ Lao động… chuyên đề sẽ giới thiệu với công chúng những nét nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất. Đồng thời qua đây người xem cũng sẽ thấy được ý nghĩa và những tác động mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, đã được mọi ngành, mọi giới tham gia và giành được những kết quả to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

      Chuyên đề được khai mạc vào ngày 26.4.2012 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.