SỰ XUẤT HIỆN NGHỆ THUẬT KHẮC IN Ở VIỆT NAM


Có giả thiết cho rằng, bản khắc in gỗ đầu tiên ở Việt Nam có từ thế kỷ I tại Luy Lâu (Bắc Ninh).
There was assumption that the first printing woodblocks in Vietnam were created in 1st century in Luy Lau (Bac Ninh province).
Đệ nhất Giáp Tiến sĩ Lương Như Hộc. Người được tôn vinh là ông Tổ nghề khắc Mộc bản tại Việt Nam.
The first doctoral candidate Lương Như Hoc who was assigned as the father of woodblock carving industry in Vietnam.
Vua Gia Long xuống chiếu cho biên soạn Quốc sử.
Emperor Gia Long enacted the edict on compiling the National History.
Dân chúng dân nộp thư tịch cho triều đình theo chỉ dụ của vua Gia Long năm 1811.
People submitted books and manuscripts to the imperial court obeying theo order of the Emperor in 1811.
Vua Minh Mệnh cho thành lập Quốc Sử quán năm 1820.
Emperor Minh Menh promulgeted to etablish the Nation Historiographer’s Office in 1820.
Vua Minh Mệnh ban dụ sai tìm người viết chữ đẹp đưa về Kinh làm việc tại Quốc Sử quán. Năm 1832.
Emperor Minh Menh promulgeted to look for calligraphers to work at the Nation Historiographer’s Office in 1832.
Khắc in mộc bản dưới triều Nguyễn.
Carving printing woodblocks under Nguyen dynasty.
Kiểm duyệt nội dung sách trước khi dâng lên Vua ngự lãm.
Verifying the final drafts before submitting to the Emperor.
Các đại thần dâng biểu tâu trình về việc hoàn thành khắc Mộc bản.
The superior madarins submitted to the Emperor the report on completion of carving the Wooblocks.

Ảnh số 1/20