TRƯỚC KHI XUẤT HIỆN NGHỆ THUẬT KHẮC IN


Trước khi có mộc bản, chép tay là cách thức duy nhất để sao chép và lưu giữ những thông tin quan trọng.
Before inventing printing woodblocks, handwritten manuscripts were the only way to conserve important infornation.

Ảnh số 1/2