Ngày 30.4.1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước tập trung hàn gắn các vết thương chiến tranh và bước vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

       Song song với việc ổn định về chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, những nhiệm vụ kinh tế - xã hội đầu tiên sau khi đất nước thống nhất cũng đã được toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực thực hiện và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng do những tác động khách quan cũng như chủ quan đã làm cho đời sống kinh tế - xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn.

       Tháng 12 năm 1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước và tiếp tục được hoàn thiện tại các đại hội tiếp theo, đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo các hướng cơ bản: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội; mở rộng giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới…

       Sau 25 năm thực hiện, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và có sự thay đổi cơ bản, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

       Nhân kỉ niệm 25 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chủ trì, phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Triển lãm “Việt Nam - 25 năm trên đường đổi mới 1986 - 2011 qua tài liệu lưu trữ”.

       Nội dung Triển lãm gồm hai phần:

       Phần I: Việt Nam - những năm trước đổi mới

          1. Nước Việt Nam thống nhất;

          2. Một số tài liệu, hiện vật về thời kỳ bao cấp.

        Phần II: Đổi mới, hội nhập và phát triển

          1. Những trăn trở, tìm tòi và thử nghiệm;

          2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đường lối đổi mới;

          3. Một số thành tựu của công cuộc đổi mới.

        Với hơn 200 tài liệu và hiện vật được lựa chọn, sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ và các bảo tàng, Triển lãm sẽ giới thiệu với công chúng về bước chuyển biến mạnh mẽ của đất nước từ tư duy đến hành động mà dấu ấn quan trọng nhất đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12 năm 1986). Triển lãm này cũng giới thiệu với người xem những thành tựu của đất nước trong quá trình 25 năm đổi mới, hội nhập và phát triển.

BAN TỔ CHỨC