TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM


Lời kêu gọi của Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ ngày 01.7.1945.
TTLTQG III, Khối tài liệu sưu tầm, VIII- 2
Lời kêu gọi của Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ ngày 01.7.1945.
TTLTQG III, Khối tài liệu sưu tầm, VIII- 2.
Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu Giải phóng ngày 12.8.1945.
TTLTQG III, Khối tài liệu sưu tầm, VIII-5.
Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu Giải phóng ngày 12.8.1945.
TTLTQG III, Khối tài liệu sưu tầm, VIII-5.
Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa ngày 13.8.1945
TTLTQG III, Khối tài liệu sưu tầm, VIII- 6.
Mít tinh của quần chúng nhân dân trước Nhà hát lớn - Hà Nội, ngày 17.8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 61- 45.
Đoàn biểu tình của Tổ chức Phụ nữ cứu quốc ở Hà Nội ngày 19.8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 66-13.
Đồng bào công giáo tham gia mít tinh ở Hà Nội ngày 19.8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 66-140.
Mít tinh ở Việt Nam Học Xá - Hà Nội ngày 19.8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 69-130.
Quần chúng hoan hô anh em Việt Minh cướp Bắc Bộ Phủ ngày 19.8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 71-89, B30.
Nhân dân giành chính quyền tại Bắc Bộ Phủ, ngày 19.8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 76-12154.
Nhân dân Hà Nội đón quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở phố Tràng Tiền, tháng 8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 78-484.
Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát lớn - Hà Nội ngày 28.8.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 79-B20.
Điện ngày 28.8.1945 của Phái đoàn Chính phủ gửi Chính phủ lâm thời thông báo tình hình dọc đường đi và đề nghị gửi Danh sách Phái đoàn vào Ủy ban nhân dân Huế.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 589.
Sắc lệnh số 01-SL ngày 30.8.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời cử Ông Hoàng Minh Giám làm Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp duyệt binh tại Hà Nội ngày 30.8.1945
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 81-68.
Điện của Phái đoàn Chính phủ ngày 01.9.1945 gửi Chính phủ lâm thời thông báo thời gian dự kiến đưa ấn kiếm của Triều đình Huế về đến Hà Nội.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 589.
Đoàn xe ô tô của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ tiến vào lễ đài vườn hoa Ba Đình - Hà Nội, ngày 02.9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 118 - C87.
Toàn cảnh lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội ngày 02.9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 106 – 58.
Đội Tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Đàm Quang Trung dẫn đầu, Hà Nội, ngày 02.9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 83-960.
Đoàn thể phụ nữ, ngày 02.9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 108-1163.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội ngày 02.9.1945.
TTLTQG III, Tài liệu ảnh sưu tầm, Tcb 09.
Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02.9.1945 của nước VNDCCH.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 586, tờ 01-03.
Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02.9.1945 của nước VNDCCH.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 586, tờ 01-03.

Ảnh số 1/24