Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - Kỷ nguyên Độc lập tự do và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đã 65 năm trôi qua, nhằm tái hiện lại không khí sục sôi khởi nghĩa trong những ngày mùa thu lịch sử ấy, đồng thời để phát huy giá trị to lớn của tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã trưng bày Chuyên đề “Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9”.

       Nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý, hiếm chọn lọc từ các phông tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm được đưa ra trưng bày, giới thiệu. Trưng bày gồm hai phần chính:

       Phần 1: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám  

       Hà Nội là một địa phương giành được chính quyền sớm, vì vậy, Chuyên đề đã giành phần lớn diện tích của Phần 1 để giới thiệu những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu về quá trình khởi nghĩa giành chính quyền của các tầng lớp nhân dân Hà Nội như: Mít tinh của quần chúng nhân dân trước Nhà hát Lớn - Hà Nội, ngày 17.8.1945; Đoàn biểu tình của tổ chức Phụ nữ Cứu quốc ở Hà Nội ngày 19.8.1945; Đồng bào công giáo tham gia mít tinh ở Hà Nội ngày 19.8.1945; Nhân dân giành chính quyền tại Bắc Bộ Phủ ngày 19.8.1945…

       Phần 2: Bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946

       Nội dung của phần này thể hiện những biện pháp, chính sách của Đảng, Chính phủ nhằm bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám, giữ vững chính quyền non trẻ sau ngày Độc lập.

       Trưng bày chuyên đề này tái hiện một phần về cuộc Cách mạng vĩ đại của nhân dân ta trong thế kỷ XX, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc của nhân dân và nâng cao hiệu quả, giá trị của tài liệu lưu trữ.