Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xây đắp nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (trước năm 1945)


Ngôi nhà, nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. 艺安省,南坛县,金莲乡-胡志明少年生活的故居 . The house where President Ho Chi Minh was born in Kim Lien village, Nam Dan district, Nghe An province.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bến Nhà Rồng, Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) nơi Bác lên tầu đi tìm đường cứu nước - ảnh chụp đầu thế kỷ XX. 西贡(现在的胡志明市)龙屋港口- 胡志明渡船寻求救国道路的地方 . Nha Rong wharf in Sai Gon (Hochiminh City), where Uncle Ho embarked to look for the way to save the country. Picture took at the early of 20th century.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Trang sổ lương có ghi tên Văn Ba (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) năm 1911 khi làm việc trên tàu Đô đốc La – Tusơ Tơ rê vin lơ. 1911 年在法国轮船上工杂役的文波(即胡志明)在工资簿上签名 . A page in the salary-book with the name Van Ba (President Ho Chi Minh) when he worked on the ship “Amiral Latuche Tréville” in 1911.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thư của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội những người yêu nước An Nam tại Pháp ký tên gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đại biểu tại Hội nghị Hoà bình kèm “Yêu sách của nhân dân An Nam”. 18/6/1919. 1919年6月18日阮爱国代表旅法的安南爱国人们已签字向美国国务、巴黎和平会代表团递交的安南人民的请愿书 . Letter by Nguyen Ai Quoc on behalf of Annam patriotic Association in France to the State Secretary of the United State delegate at Conference on Peace, enclosed with the "Annam people's claim". 18th June 1919.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Yêu sách của nhân dân Việt Nam” do Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp ký tên. 18/9/1919. 1919年9月18日由阮爱国代表旅法越侨签名的“越南人民请愿书” . Vietnamese people's claim paper signed by Nguyen Ai Quoc who was on behalf of the patriotic Vietnamese Association in France. 18th September 1919.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Chân dung Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920. . 阮 爱 国 肖像 .1920 年 . Portrait of Nguyen Ai Quoc. 1920.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Nguyễn Ái Quốc - đại biểu Đông Dương, phát biểu phản đối chính sách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản Pháp ở Đông Dương tại Đại hội toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, tại Tua. Tháng 12/1920. 1920 年12 月 阮 爱 国 -印度支那代表在法国社会党第十八次全国代表大会上发言,反对法国在印 度支那的资本主义压迫政策 . Nguyen Ai Quoc – representative from Indochina - expressed opposed opinion with regard to oppressive policy of French capitalism in Indochina at 18th Congress of French Socialist Party in Toure. December 1920.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thẻ Đảng viên Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc. Năm 1922. 阮爱国的法国共产党的党员证- 1922年. French Communist Party member card of Nguyen Ai Quoc. 1922.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:胡志明博物馆提供). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Khách sạn Paris, số 17, đại lộ Gớt, địa điểm của Chi bộ Đảng cộng sản Trung Quốc tại châu Âu - nơi Nguyễn Ái Quốc thường gặp gỡ Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Thái Sướng… 戈德弗鲁瓦街17号的 巴黎酒店是中国共产党驻 欧洲的支部地址. 阮爱国与周恩来、李富春 蔡畅经常在这见面 . Paris hotel at 17 Goethe Avenue, Paris, headquarter of Chinese Communist Party cell in Europe, where Nguyen Ai Quoc often met Zhou Enlai, Li Fuchun, Tai Chang.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国备案提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Chu Ân Lai. Chu Ân Lai, Thái Sướng, Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam thời kỳ làm việc và học tập tại Pháp, trong đó nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Đảng cộng sản Pháp vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc. 周恩来,蔡畅, 赵 世 炎, 陈延年, 陈乔年, 王岳非, 萧 三 在 法 国 时,赵 世 炎, 陈延年, 陈桥年,王岳非, 萧 三勤工俭学由阮爱国推荐入法国共产党. 他们与阮爱国在同一个支部 . Zhou Enlai, Tai Chang, Zhao Shi Yan, Chen Yan Nian, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San in the working and studying time in France, among them Zhao Shi Yan, Chen Yan Nan, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San were recommended by Nguyen Ai Quoc to French Communist Party, September - October 1922, and were member of the same party cell with Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Thái Sướng. Chu Ân Lai, Thái Sướng, Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam thời kỳ làm việc và học tập tại Pháp, trong đó nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Đảng cộng sản Pháp vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc. 周恩来,蔡畅, 赵 世 炎, 陈延年, 陈乔年, 王岳非, 萧 三 在 法 国 时,赵 世 炎, 陈延年, 陈桥年,王岳非, 萧 三勤工俭学由阮爱国推荐入法国共产党 . 他们与阮爱国在同一个支部 . Zhou Enlai, Tai Chang, Zhao Shi Yan, Chen Yan Nian, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San in the working and studying time in France, among them Zhao Shi Yan, Chen Yan Nan, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San were recommended by Nguyen Ai Quoc to French Communist Party, September - October 1922, and were member of the same party cell with Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Triệu Thế Viêm. Chu Ân Lai, Thái Sướng, Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam thời kỳ làm việc và học tập tại Pháp, trong đó nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Đảng cộng sản Pháp vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc. 周恩来,蔡畅, 赵 世 炎, 陈延年, 陈乔年, 王岳非, 萧 三 在 法 国 时,赵 世 炎, 陈延年, 陈桥年,王岳非, 萧 三勤工俭学由阮爱国推荐入法国共产党。他们与阮爱国在同一个支部 . Zhou Enlai, Tai Chang, Zhao Shi Yan, Chen Yan Nian, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San in the working and studying time in France, among them Zhao Shi Yan, Chen Yan Nan, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San were recommended by Nguyen Ai Quoc to French Communist Party, September - October 1922, and were member of the same party cell with Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Trần Diên Niên. Chu Ân Lai, Thái Sướng, Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam thời kỳ làm việc và học tập tại Pháp, trong đó nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Đảng cộng sản Pháp vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc. 周恩来,蔡畅, 赵 世 炎, 陈延年, 陈乔年, 王岳非, 萧 三 在 法 国 时,赵 世 炎, 陈延年, 陈桥年,王岳非, 萧 三勤工俭学由阮爱国推荐入法国共产党. 他们与阮爱国在同一个支部 . Zhou Enlai, Tai Chang, Zhao Shi Yan, Chen Yan Nian, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San in the working and studying time in France, among them Zhao Shi Yan, Chen Yan Nan, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San were recommended by Nguyen Ai Quoc to French Communist Party, September - October 1922, and were member of the same party cell with Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Trần Kiều Niên. Chu Ân Lai, Thái Sướng, Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam thời kỳ làm việc và học tập tại Pháp, trong đó nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Đảng cộng sản Pháp vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc. 周恩来,蔡畅, 赵 世 炎, 陈延年, 陈乔年, 王岳非, 萧 三 在 法 国 时,赵 世 炎, 陈延年, 陈桥年,王岳非, 萧 三勤工俭学由阮爱国推荐入法国共产党 . 他们与阮爱国在同一个支部 . Zhou Enlai, Tai Chang, Zhao Shi Yan, Chen Yan Nian, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San in the working and studying time in France, among them Zhao Shi Yan, Chen Yan Nan, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San were recommended by Nguyen Ai Quoc to French Communist Party, September - October 1922, and were member of the same party cell with Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Vương Nhược Phi. Chu Ân Lai, Thái Sướng, Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam thời kỳ làm việc và học tập tại Pháp, trong đó nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Đảng cộng sản Pháp vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc. 周恩来,蔡畅, 赵 世 炎, 陈延年, 陈乔年, 王岳非, 萧 三 在 法 国 时,赵 世 炎, 陈延年, 陈桥年,王岳非, 萧 三勤工俭学由阮爱国推荐入法国共产党 . 他们与阮爱国在同一个支部 . Zhou Enlai, Tai Chang, Zhao Shi Yan, Chen Yan Nian, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San in the working and studying time in France, among them Zhao Shi Yan, Chen Yan Nan, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San were recommended by Nguyen Ai Quoc to French Communist Party, September - October 1922, and were member of the same party cell with Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Tiêu Tam. Chu Ân Lai, Thái Sướng, Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam thời kỳ làm việc và học tập tại Pháp, trong đó nhóm thanh niên Triệu Thế Viêm, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên, Vương Nhược Phi, Tiêu Tam đã được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào Đảng cộng sản Pháp vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1922 và cùng sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Ái Quốc. 周恩来,蔡畅, 赵 世 炎, 陈延年, 陈乔年, 王岳非, 萧 三 在 法 国 时,赵 世 炎, 陈延年, 陈桥年,王岳非, 萧 三勤工俭学由阮爱国推荐入法国共产党 . 他们与阮爱国在同一个支部 . Zhou Enlai, Tai Chang, Zhao Shi Yan, Chen Yan Nian, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San in the working and studying time in France, among them Zhao Shi Yan, Chen Yan Nan, Chen Qiao Nian, Wang Ruo Fei, Xiao San were recommended by Nguyen Ai Quoc to French Communist Party, September - October 1922, and were member of the same party cell with Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道. Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Nguyễn Ái Quốc và Trương Thái Lôi cùng học tập ở trường Đại học Phương Đông – Matxcơva và đã trở thành đôi bạn thân thiết. 阮爱国和 张 泰雷 在莫斯科方 东 大 学一起学习,他们已成为老朋友 . Ho Chi Minh and Zhang Tai Lei, a Chinese well-known revolutionist, studied at the East University, Moscow, and became close friends.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 1). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 2). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道. Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 3). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 4). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 5). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 6). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 7). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Một số bài báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc năm 1922 – 1924. (ảnh 8). 1922-1924年阮爱国在巴黎写的有关中国的报道 . Some articles about China written by Nguyen Ai Quoc. 1922-1924.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Thư ngày 12/11/1924 từ Quảng Châu của Nguyễn Ái Quốc gửi Tổng Thư ký Quốc tế nông dân Đôn-ban. Quảng Châu, 12/11/1924. 1924年11月12日阮爱国从广州寄给广州市 农民国际总书记的信 . Letter dated 12th November 1924 from Guangzhou of Nguyen Ai Quoc to General secretary of Peasants international Donban. 12th November 1924.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi đại diện Đảng cộng sản Pháp tại Quốc tế cộng sản thông báo đã đến Quảng Đông, Trung Quốc và ở lại nhà đồng chí Bôrôđin cùng với các đồng chí Trung Quốc. 12/11/1924. 1924年11月12日阮爱国通知驻国际共产党的法国共产党代表他已经到达中国广州并且留下来和BORODIN同志及各中国同志们在一起的信件 . Letter from Nguyen Ai Quoc to representative of French Communist Party in Komintern informing his arrival in Guangdong and stay at Borodin’s house. 12th November 1924.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Trụ sở phái đoàn cố vấn quân sự Liên Xô bên cạnh chính phủ Quốc Dân đảng сủa Tôn Trung Sơn tại Quảng Châu - nơi Nguyễn Ái Quốc (lấy tên là Lý Thụy) đã làm phiên dịch. .苏联军事顾问团孙中山在广州 的国民党政府办事处 . 阮爱国做翻译的地方. Head quarter of Military consultative mission of Soviet Union for the Kuomintang Government of Sun Zhongshan in Guangzhou - where Nguyen Ai Quoc (under the name Li Rui) used to work as an interpreter.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案提供). (Source: Chinese Archives).
Thư của Nguyễn Ái Quốc viết từ Quảng Đông ngày 10/01/1925 gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản đề nghị tiếp nhận thanh niên Việt Nam sang học tại trường Đại học cộng sản Matxcơva. Quảng Đông. 10/01/1925. 1925年1月10日年阮爱国同志从广州寄给国际共产党的有关建议广东莫斯科共产大学接收越南青年的信件 . Letter written in Guangdong by Nguyen Ai Quoc to Presidium of Communist International to propose the receiving of Vietnamese young people to study at Moscow communist university. Guangdong. 10th January 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bài “Nông dân Trung Quốc “do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết ngày 21/3/1925. (ảnh 1). 1925年3月21日阮爱国写的文章:“中国农民” . Article “Chinese peasants”, written by Nguyen Ai Quoc. 21st March 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bài “Nông dân Trung Quốc “do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết ngày 21/3/1925. (ảnh 2). 1925年3月21日阮爱国写的文章“中国农民” . Article “Chinese peasants”, written by Nguyen Ai Quoc. 21st March 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bài “Nông dân Trung Quốc “do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết ngày 21/3/1925. (ảnh 3). 1925年3月21日阮爱国写的文章“中国农民” . Article “Chinese peasants”, written by Nguyen Ai Quoc. 21st March 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Trụ sở “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 tại Quảng Châu, đây cũng là nơi tổ chức các lớp huấn luyện chính trị đặc biệt cho thanh niên Việt Nam yêu nước. .1925年又阮爱国同志在广州创立的“越南革命青年会”办事处 . 这也是给越南爱国青年组织各培训班的地方 . Head quarter of “Vietnam Revolutionary Youth Association” founded by Nguyen Ai Quoc in 1925 in Guangzhou, where the special political training courses for Vietnamese patriotic youth were held.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum ).
Điện của Toàn quyền Đông Dương gửi Bộ Thuộc địa Pháp về việc Lý Thuỵ tức Nguyễn Ái Quốc xuất hiện Quảng Châu. Tháng 5/1925. (ảnh 1). 1925年5月印度支那总督发给法国殖民地部有关李瑞即阮爱国在广州出现的电报 . Telegram of Governor-general of Indochina to French Ministry of colonies on the appearance of Li Rui i.e. Nguyen Ai Quoc in Guangzhou. April – May 1925.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
Điện của Toàn quyền Đông Dương gửi Bộ Thuộc địa Pháp về việc Lý Thuỵ tức Nguyễn Ái Quốc xuất hiện Quảng Châu. Tháng 5/1925. (ảnh 2). 1925年5月印度支那总督发给法国殖民地部有关李瑞即阮爱国在广州出现的电报 . Telegram of Governor-general of Indochina to French Ministry of colonies on the appearance of Li Rui i.e. Nguyen Ai Quoc in Guangzhou. April – May 1925.
(Nguồn: Cục Lưu trữ VPTW Đảng). (资料:党中央办公厅档案局). (Source: Archives Department of Central Office of CPV).
“Đại hội thợ thuyền và dân cày”, viết về Đại hội lần thứ nhất của nông dân tỉnh Quảng Đông và Đại hội lần thứ hai của công nhân toàn Trung Quốc - Tiếng Pháp. 11/6/1925. (ảnh 1) 用法文写的有关首届广东农民大会和第二届全中国“工人阶级和农民大会“ . The book “Congress of workers and peasants” regarding the 1st congress of Guangdong’s peasants and the 2nd Congress of all Chinese workers, written in French.11th June, 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
“Đại hội thợ thuyền và dân cày”, viết về Đại hội lần thứ nhất của nông dân tỉnh Quảng Đông và Đại hội lần thứ hai của công nhân toàn Trung Quốc - Tiếng Pháp. 11/6/1925. (ảnh 2) 用法文写的有关首届广东农民大会和第二届全中国“工人阶级和农民大会“ . The book “Congress of workers and peasants” regarding the 1st congress of Guangdong’s peasants and the 2nd Congress of all Chinese workers, written in French.11th June, 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
“Đại hội thợ thuyền và dân cày”, viết về Đại hội lần thứ nhất của nông dân tỉnh Quảng Đông và Đại hội lần thứ hai của công nhân toàn Trung Quốc - Tiếng Pháp. 11/6/1925. (ảnh 3). 用法文写的有关首届广东农民大会和第二届全中国“工人阶级和农民大会“ . The book “Congress of workers and peasants” regarding the 1st congress of Guangdong’s peasants and the 2nd Congress of all Chinese workers, written in French.11th June, 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi Chủ tịch đoàn Quốc tế Cộng sản báo cáo v/v Người đã tổ chức một nhóm bí mật gồm 09 người Việt Nam ở Trung Quốc. 19/12/1925. 阮爱国同志给共产国际主席团写信汇报有关他已经在中国组织越南九人地下工作 . Letter from Nguyen Ai Quoc to the Presidium of Komintern repporting that he had set up a clandestine group of 09 Vietnamese people in China. 19th December 1925.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Trường nông vận thành phố Quảng Châu, nơi trong giai đoạn 1925-1927, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham gia huấn luyện tại trường. 广 州 市 讲所,从1925-1927年,阮爱国同志在此参加培训 . Training school of peasant agitprop in Guangzhou where Ho Chi Minh participated in its activities during the period from 1925 - 1927.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案局提供). (Source: Chinese Archives).
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với tập thể giáo viên, học viên lớp huấn luyện cán bộ nông vận (người thứ tư hàng thứ hai ngồi từ trái sang). Quảng Châu. Năm 1925. 1925年阮爱国(自左起二排第四位)与农 运 干 部培训 班 在广州的合影 . Ho Chi Minh with teachers and trainees of training class for peasant agitprop (the fourth person standing in the 2nd line from the left), in Guangzhou. 1925.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案局提供). (Source: Chinese Archives).
Trường quân sự Hoàng Phố. Năm 1925-1926, một số thanh niên Việt Nam ưu tú đến đây học tập: Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Vũ Hồng Anh, Trương Vân Lãnh là học viên khóa 2 và khóa 3 của trường. 这是黄浦军校 . 1925-1926 年 越 南 一 些 优 秀 青 年: 黎 洪 峰, 黎 广 达, 武 鸿英, 张 云 领是到黄 蒲 军校学习是学校第2,3届 的学生 . Whampoa Military Academy where some eminent Vietnamese youth studied in 1925 - 1926: Le Hong Phong, Le Quang Dat, Vu Hong Anh, Truong Van Lanh have been students of its 2nd and 3rd session.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc, Bảo tàng Hồ Chí Minh). (资料:中国档案局,胡志明博物馆提供). (Source: Chinese Archives, Ho Chi Minh Museum).
Hồi ký của các nhà cách mạng Việt Nam tham gia khởi nghĩa Quảng Châu. Tạp chí “Tư liệu Văn Sử Quảng Đông”, tập 27. 参加广州起义的各越南革命家回忆录. ”广东文史资料“杂志,第27集 . Reminiscences of Vietnamese revolutionists who participated in the rising in Guangzhou. Magazine “Guangdong liturature and history documentation”, volume 27.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.) (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thư ngày 21/5/1926 của Giám đốc Vụ Chính trị và Tổng Nha An ninh Pháp gửi Giám đốc Sở An ninh Hà Nội, Huế, Sài Gòn thông báo về việc 05 người Việt Nam mới từ Xiêm đến Quảng Châu để dự Lớp huấn luyện do Nguyễn Ái Quốc mở tại Quảng Châu. 法国安全总署及政治司经理1926年5月21日发给河内,顺化,西贡安全局的经理通知有关05个安南人刚从泰国到广州参加由阮爱国举办的培训班 . Letter dated 21st May 1926 from Chief of Political Department and French General Office of Security to Chiefs of Security Department in Hanoi, Hue and Saigon, informing about 5 Annam people from Thailand to Guangzhou to participate in the training course held by Nguyen Ai Quoc.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Quảng trường phía đông Quảng Châu thời kỳ đại cách mạng, nơi đ/c Nguyễn Ái Quốc từng đến diễn thuyết, cổ vũ công nhân tham gia cuộc đại bãi công Quảng Đông - Hồng Kông kiên trì đấu tranh. Năm 1927. 大革命时期广州东方广场是1927年阮爱国同志演讲,鼓励参加港省大罢工斗争的地方 . Square at the West of Guangzhou in the period of Great Revolution, where Nguyen Ai Quoc used to deliver speeches, encourage workers who participated in Guangdong - Hongkong great strike struggled patiently.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc xuất bản ở Quảng Châu trong đó có nhiều bài viết về cách mạng Trung Quốc. 28/11/1926, 05/12/1926. (ảnh 1) 1926年12月5日,1926年11月 28日 由 阮 爱 国在 广州创办的 青 年报 其 中 有许多 有关中 国 革 命 的文 章 . “Thanh nien” Newspaper (the Youth) published in Guangzhou included many articles on revolution in China. 28th November 1926, 5th December 1926.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc xuất bản ở Quảng Châu trong đó có nhiều bài viết về cách mạng Trung Quốc. 28/11/1926, 05/12/1926. (ảnh 2) 1926年12月5日,1926年11月 28日 由 阮 爱 国在 广州创办的 青 年报 其 中 有许多 有关中 国 革 命 的文 章 . “Thanh nien” Newspaper (the Youth) published in Guangzhou included many articles on revolution in China. 28th November 1926, 5th December 1926.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc xuất bản ở Quảng Châu trong đó có nhiều bài viết về cách mạng Trung Quốc. 28/11/1926, 05/12/1926. (ảnh 3) 1926年12月5日,1926年11月 28日 由 阮 爱 国在 广州创办的 青 年报 其 中 有许多 有关中 国 革 命 的文 章 . “Thanh nien” Newspaper (the Youth) published in Guangzhou included many articles on revolution in China. 28th November 1926, 5th December 1926.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bìa cuốn sách “Đường Kách mệnh”, xuất bản tại Quảng Châu. Năm 1927. 1927年在广州出版的”革命道路”一书的封面 . Cover of the book “Revolutionary path” published in Guangzhou. 1927.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Báo cáo của Bộ Nội vụ Pháp về các báo chí cách mạng Việt Nam xuất bản ở Trung Quốc, Xiêm, Pháp những năm 20 đầu thế kỷ XX. 法国内务部有关二十世纪初20年代在中国,泰国,法国出版的越南革命的报纸的报告. Report by French Ministry of Interior on Vietnamese revolutionary press published in China, Thailand and France in 1920s of the early 20th century.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bài “Về một vài nhiệm vụ trước mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc” của đ/c Nguyễn Ái Quốc đăng trong Tạp chí Quốc tế Cộng sản, số 29-30.27/7/1928. 由阮爱国同志写的有关”中国共产党目前任务”的报道刊登在27/7/1928 29-30号共产国际杂志上 . Article “Several immediate tasks of Chinese Communist Party" by Nguyen Ai Quoc in Communist International Review No. 29 - 30. 27th July 1928.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Tuyên ngôn và Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ Nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 01/5/1929. 越南革命年协会第一次全国代表大会的 和宣言 . Declaration and resolution of the 1st national Congress of Vietnamese Revolutionary Youth Association. 1st May 1929.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Sơ đồ tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 01/5/1929. 1929年5月1日,越南青年革命协会的组织示意图 . Organizational chart of the Vietnamese Revolutionary Youth Association. 1st May 1929.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Nhà số 13 và 13.1 (nay là 248 – 250) đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc, nơi Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị đặc biệt, đào tạo cán bộ chuẩn bị cho việc thành lập Đảng CS Việt Nam. Đây cũng là trụ sở của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 中国广州文明路13号和13.1号(现在的248— 250)是阮爱国同志为成立越南共产党进行特别政治训练,培训干部的地方,这也是越南青年革命同志会的办事处 . The house No.13 and 13.1 (now, 248 – 250) on Wenming street, Guangzhou, China, where comrade Nguyen Ai Quoc organized political training classes of cadres to prepare for the foundation of Vietnamese Communist Party. This was also the head quarter of the Vietnamese Revolutionary Youth Association.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Danh sách một số học viên tham dự các khoá huấn luyện do Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tổ chức ở Quảng Châu. 参加由越南革命青年会在广州组织的各届培训班学员名单 . List of participants of training classes held by the Vietnamese Revolutionary Youth Association in Guangzhou.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thư của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên v/v hợp nhất các Hội Việt Nam yêu nước. 越南青年革命总会关于各越南爱国联合会合并的信 . Letter from General Association of Vietnamese Revolutionary Youth regarding the unification of Vietnamese patriotic Associations.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Phán quyết số 115 ngày 10/10/1929 của Toà án Vinh (Nghệ An) kết án tử hình vắng mặt Nguyễn Ái Quốc. 荣市(义安) 法庭1929年10月10日第115号判决书判处死刑 . 阮爱国缺席 . Verdict No. 115 dated 10th October 1929 of the court in Vinh (Nghe An) which sentenced by default Nguyen Ai Quoc to a dead.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Khách sạn Tống Vương Đài (Cửu Long, Hồng Kông), nơi diễn ra Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930. 宋王台酒店(香港九龙),1930年2月3日各越南共产组织会议的地方. Song Wangtai hotel (Jiulong, Hong Kong), where the Conference on unifying Vietnamese Party organizations took place on 3rd February 1930.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Lời kêu gọi công nhân, nông dân, sinh viên… do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa xuân 1930. 1930年春季,趁成立越南共产党机会,阮爱国同志代表越南共产党及共产国际发出的告工人,农民,大学生的 . An appeal to workers, peasants, students …written by comrade Nguyen Ai Quoc on behalf of Communist International and Vietnamese Communist Party on the occasion of the foundation of Vietnamese Communist Party. Spring 1930.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Hồng Công gửi Ban phương Đông ở Thượng Hải. 21/02/1931 (ảnh 1). 1931年2月21日,阮爱国从香港寄给上海的共产党国际东方部的信 . Letter from comrade Nguyen Ai Quoc in Hong Kong to Eastern Ministry in Shanghai. 21st February 1931.
(Nguồn: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng). (资料 : 胡志明和党各领袖人物院). (Source: Hochiminh Institute and Party's Leaders).
Thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Hồng Công gửi Ban phương Đông ở Thượng Hải. 21/02/1931 (ảnh 2). 1931年2月21日,阮爱国从香港寄给上海的共产党国际东方部的信 . Letter from comrade Nguyen Ai Quoc in Hong Kong to Eastern Ministry in Shanghai. 21st February 1931.
(Nguồn: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng). (资料 : 胡志明和党各领袖人物院). (Source: Hochiminh Institute and Party's Leaders).
Thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Hồng Công gửi Ban phương Đông ở Thượng Hải. 21/02/1931 (ảnh 3). 1931年2月21日,阮爱国从香港寄给上海的共产党国际东方部的信 . Letter from comrade Nguyen Ai Quoc in Hong Kong to Eastern Ministry in Shanghai. 21st February 1931.
(Nguồn: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng). (资料 : 胡志明和党各领袖人物院). (Source: Hochiminh Institute and Party's Leaders).
Thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Hồng Công gửi Ban phương Đông ở Thượng Hải. 21/02/1931 (ảnh 4). 1931年2月21日,阮爱国从香港寄给上海的共产党国际东方部的信 . Letter from comrade Nguyen Ai Quoc in Hong Kong to Eastern Ministry in Shanghai. 21st February 1931.
(Nguồn: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng). (资料 : 胡志明和党各领袖人物院). (Source: Hochiminh Institute and Party's Leaders).
Thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Hồng Công báo cáo Ban phương Đông (chi nhánh Thượng Hải) về tình hình công tác ở Đông Dương. 02/3/1930. 1930年3月2日,阮爱国同志从香港向共产国际东方部(上海分部)汇报有关在印度支那工作情况的信件 . Letter from comrade Nguyen Ai Quoc in Hong Kong to report to the Eastern Ministry (Shanghai branch) on the situation in Indochina. 2nd March 1930.
(Nguồn: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng). (资料 : 胡志明和党各领袖人物院). (Source: Hochiminh Institute and Party's Leaders).
Chân dung Hồ Chí Minh (lấy tên là Tống Văn Sơ) ở Hồng Kông. Năm 1931 – 1933. 1931-1933年胡志明在香港的肖像(胡志明以宋文初名子) . (资料: 胡志明博物馆). Ho Chi Minh (under the name Tong Van So) in Hongkong. 1931 - 1933.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bài báo “Tống Khánh Linh giúp đồng chí Hồ Chí Minh liên lạc với tổ chức Đảng” (đăng trên Nhân dân nhật báo, ngày 09/6/1981). Ảnh bà Tống Khánh Linh năm 1933. (ảnh 1) (Bản dịch) “宋庆玲帮助胡志明同志联络党组织”的文章.(刊登在1981年6月9日人民日报上) 照片:宋庆玲女士照于1933年 . Article tittle “Song Qingling helped comrade Ho Chi Minh to contact with Party organizations” (quoted from People Daily Newspaper on 9th June 1981) Picture of Ms. Song Qingling in 1933.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bài báo “Tống Khánh Linh giúp đồng chí Hồ Chí Minh liên lạc với tổ chức Đảng” (đăng trên Nhân dân nhật báo, ngày 09/6/1981). Ảnh bà Tống Khánh Linh năm 1933. (ảnh 2,) (Bản dịch) “宋庆玲帮助胡志明同志联络党组织”的文章.(刊登在1981年6月9日人民日报上) 照片:宋庆玲女士照于1933年 . Article tittle “Song Qingling helped comrade Ho Chi Minh to contact with Party organizations” (quoted from People Daily Newspaper on 9th June 1981) Picture of Ms. Song Qingling in 1933.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bài báo “Tống Khánh Linh giúp đồng chí Hồ Chí Minh liên lạc với tổ chức Đảng” (đăng trên Nhân dân nhật báo, ngày 09/6/1981). Ảnh bà Tống Khánh Linh năm 1933. (ảnh 2,) (Bản dịch) “宋庆玲帮助胡志明同志联络党组织”的文章.(刊登在1981年6月9日人民日报上) 照片:宋庆玲女士照于1933年 . Article tittle “Song Qingling helped comrade Ho Chi Minh to contact with Party organizations” (quoted from People Daily Newspaper on 9th June 1981) Picture of Ms. Song Qingling in 1933.
Văn phòng Bát Lộ Quân, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở và làm việc cuối năm 1938. Di tích được Nhà nước Trung Quốc xếp hạng cấp quốc gia năm 1988. 广西省桂林市八路军办事处,阮爱国同志曾经居住和1938年年底工作的地方 . 1988年得以中国列为国家级文物保护单位 . Ba Lu Jun Office in Xian, Shanxi Province, where President Hochiminh lived and worked in the end of 1938 and was recognized by the State of China as national relic in 1988.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Biển xếp hạng di tích văn phòng Bát Lộ quân ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. 在广西桂林市的八路军办事处旧址牌匾 . The Ba Lu Jun Office's national relic plate in Xian.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2) 胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历 . 胡光—电台员---38岁----广东----少校 ----毕业于岭南大学------中学教师 . 会外语和国语 . Huguang's curriculum vitae (i.e. President Ho Chi Minh) in training course in Xinan province. 1939. Huguang – In-charge of radio transmission – 38 years old – Guangdong - Majority – graduated from Linh Nam university – teacher of secondary school, ability of foreign languages, national language.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2) 胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历 . 胡光—电台员---38岁----广东----少校 ----毕业于岭南大学------中学教师 . 会外语和国语 . Huguang's curriculum vitae (i.e. President Ho Chi Minh) in training course in Xinan province. 1939. Huguang – In-charge of radio transmission – 38 years old – Guangdong - Majority – graduated from Linh Nam university – teacher of secondary school, ability of foreign languages, national language.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Thôn Lộ Mạc, ở ngoại ô thành phố Quế Lâm, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc tại phòng Cứu vong, thuộc Văn phòng Bát Lộ Quân. Năm 1938 – 1939. 桂林市郊区 路莫村,1938---1939年阮爱国在八路军办事处的救亡 室工作的地方 . Lo mac village at the countryside of Guilin where Nguyen Ai Quoc worked at Jiuwang room, Ba Lujun Office. 1938-1939.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Nhà số 77, đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1940, đồng chí Hồ Quang đã ở đây để liên lạc với Ban Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương. 中国云南省昆明市金碧路77号1940年胡光同志曾在此居住旨在和印度支那共产党的海外部联系 . The house No.77, Jin Bi street, Kunming city, Yunnam Province, China, where comrade Huquan stayed in 1940 to contact with oversea Committee under China’s Communist Party.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Nhà số 77, đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1940, đồng chí Hồ Quang đã ở đây để liên lạc với Ban Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương. 中国云南省昆明市金碧路77号1940年胡光同志曾在此居住旨在和印度支那共产党的海外部联系 . The house No.77, Jin Bi street, Kunming city, Yunnam Province, China, where comrade Huquan stayed in 1940 to contact with oversea Committee under China’s Communist Party.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Văn phòng Bát lộ quân tại Trùng Khánh. Năm 1940, đồng chí Hồ Chí Minh từ Côn Minh đến Trùng Khánh gặp Chu Ân Lai trao đổi về thời cuộc và nghỉ lại ở một phòng trên tầng 2 của Văn phòng. 重庆八路军办事处,1940年胡志明从昆明到重庆会见周恩来讨论时代局势的地方,在办事处2楼的一个房间小住 . Ba Lu Jun’s office in Chongqing. Ho Chi Minh used to stay in a room at 2nd floor of the Office when he traveled from Kunming to Chongqing to exchange views with Zhou Enlai on situations of that time.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bản Ngàn Tấy, thôn Linh Quang, xã Thiện Bàn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây – nơi ở của học viên lớp học chính trị năm 1940, đồng chí Hồ Quang (tức Nguyễn Aí Quốc) và đồng chí Võ Nguyên Giáp thường đến. 广西省靖西县善盘乡灵光村万西寨是1940年参加政治训练的学员居住的地方,胡光同志(阮爱国)和武元甲同志经常去的地方 . Ngan tay hamlet, Lingguang village, Shanpan commune, Jingxi district, Guangxi province where stayed traineesof political course in 1940 and frequented comrade Huquan (i.e Nguyen Ai Quoc) and comrade Vo Nguyen Giap.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Ngôi nhà trong miếu thờ Đại Hoàng ở khu vực Tiểu Đông Môn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây là nơi tổ chức lớp huấn luyện cho các học viên Việt Nam vào năm 1940. Đồng chí Hồ Quang thường đến gặp và giao nhiệm vụ cho các học viên. 广西省靖西县小东门区大黄庙的房子是1940年为各越南学员组织各培训班的地方 . 胡光同志经常到此会见和给学员们交代任务 . The house in a temple worshipping Dahuang at Xiaodongmen area in Jing Xi district, Guangxi province where the training course for Vietnamese trainees was held in 1940 and frequented comrade Huquan in order to meet trainees and entrust them with tasks.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Hai ngôi nhà ở phố Bạch Sa, huyện Long Châu, Quảng Tây, là điểm liên lạc bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam vào những năm 30 – 40 của thế kỷ XX. 广 西 省 龙 州 县 白 沙 街 两 座 房 屋, 是 二 十 世 纪 30至40 年 代, 越 南 共 产 党 的 秘 密 联 络 地 点 . Two houses on Bach Sa street, Long Chau district, Guangxi province, which are also the secret liaison venue of Vietnam’s Communist Party during the years 1930s and 1940s of the 20th century.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Ga Chỉ thôn, nơi đường sắt Vân Nam - Việt Nam chạy qua. Từ tháng 4 đến tháng 5/1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí trong Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đến Mông Tự, Chỉ thôn, Khai Viễn… dọc theo đường sắt Vân Nam - Việt Nam để chỉ đạo công tác bí mật của Đảng. 址村车站滇---越铁路经过的地方 . 1940年4,5月份,阮爱国同志及印度支那共产党海外组织各同志们沿着滇---越铁路到达学自,址村,开远 … 指挥党的秘密工作 . Zhi Cun station where the Yun Nan - Vietnam railway go across. From April to May 1940, comrade Nguyen Ai Quoc and other comrades of the oversea committee of Indochina Communist Party went along the Yun Nan - Vietnam railway to Meng Zi, Zhi Cun, Kai Yuan in order to direct the clandestine work of the Party.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bút tích của đồng chí Hồ Chí Minh tại hang Thông Phong, huyện Tĩnh Tây. Năm 1942. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). 1942年阮爱国同志 在通靖西县通风 洞 内 的 笔 迹, Autograph of comrade Ho Chi Minh in Tong Feng cave, Jing Xi district, Guangxi province. 1942.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Trụ sở xã Túc Vinh, huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây, nơi chính quyền Tưởng Giới Thạch hỏi giấy và bắt giữ Hồ Chí Minh. 德保县足荣乡乡委会,蒋介石当局逮捕胡志明的地方 . Head quarter of Tuc Vinh commune, Duc Bao District, Guangxi Province, where Chiang Kai-shek Administration required President Ho Chi Minh for his identity papers and arrested him.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Hang trên núi Phan Long ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây – nơi chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ Hồ Chí Minh mấy tháng trước khi Người được trả tự do, (trước 10/09/1943). 在胡志明得以释放之前(1943年9月10日前)他被蒋介石政府监禁在 广西省柳州市潘龙山的一个石洞中 . Cave on Phan Long mountain in Liuzhou city, Guangxi province, where the Chiang Kai-shek Administration confined Ho Chi Minh for some months before he was released. (before 10th September 1943).
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Sơ đồ tuyến đường Hồ Chí Minh bị Quốc dân đảng giải đi sau khi bị bắt, từ tháng 8/1942 –9/1943. 胡 志 明 主 席 于 1942 年8 月至1943年9月 被 国 民 党 逮 捕 后 押 送 经 过路 线 图 . The chart of route where Ho Chi Minh was convoyed by Nationalist Party after being arrested from August 1942 to September 1943.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年 “ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Bản chụp một số trang bút tích trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943. 1943年“ 狱 中 日 记 ” 的若干页 . Photo of some pages with autograph in the work “Prison diary” in 1943.
(Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). (来源:胡志明博物馆). (Source: Ho Chi Minh Museum).
Sau khi được trả lại tự do, ngày 10/9/1943, Hồ Chí Minh tham gia một số công việc của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội thành lập ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Người đã từng ở tầng 2 căn nhà này dưới chân núi Ngư Phong. Hiện nay, địa chỉ này đã trở thành nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1943年9月10日,胡志明被释放后参加了在广西省柳州市成立的越南革命同盟会 . 他曾住在鱼峰 山脚下那座房子的2楼,这里已经成为纪念胡志明主席的文物保护单位 . After being released, on 10th September 1943, Ho Chi Minh took part in some activities of League for the Vietnamese Revolution being founded in Liuzhou, Guangxi province. He used to stay on the second floor of this house on the foot of mountain Ngu Phong. Now, this is Hochiminh memorial house.
(Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc). (资料:中国档案). (Source: Chinese Archives).

Ảnh số 1/102