Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ”; thực hiện Kế hoạch năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giao; đặc biệt, trong không khí cả nước thi đua thực hiện Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW ngày 21-5-2105 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ) tổ chức Triển lãm với chủ đề “Tuyên truyền cách mạng trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ”.

     160 phiên bản tài liệu đưa ra trưng bày tại cuộc triển lãm này chủ yếu là truyền đơn. Bên cạnh đó, còn một số báo chí cách mạng, ấn phẩm của Đảng; một số công văn, báo cáo mật của chính quyền thực dân Pháp về hoạt động tuyên truyền của các tổ chức cộng sản, các tổ chức của Đảng.

     Triển lãm được bố cục theo 4 phần gồm:

     Phần I: Giai đoạn trước năm 1930

     Phần II: Giai đoạn 1930 - 1935

     Phần III: Giai đoạn 1936 - 1939

     Phần IV: Giai đoạn 1940 – 1945

     Về hình thức, các truyền đơn được viết tay và in ấn bằng chữ Quốc ngữ, chữ Pháp. Trải qua thời gian đến nay một số bản truyền đơn đã bị sờn rách hoặc phai màu mực nhưng hầu hết vẫn giữ được nguyên vẹn nội dung.

     Nội dung của các truyền đơn thay đổi theo sự phát triển của tiến trình cách mạng. Nội dung của truyền đơn thường rất ngắn gọn, lời văn mộc mạc, chân thành, những khẩu hiệu đơn giản, dễ hiểu nhưng sức mạnh truyền cảm của nó vô cùng to lớn. Nội dung chủ đạo của các truyền đơn này là tố cáo chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh chống áp bức, phản đối chiến tranh, đánh đổ phong kiến và đế quốc thực dân để giành tự do, độc lập cho dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng. Ngoài ra còn có những truyền đơn tuyên truyền sự gắn kết cách mạng với phong trào cách mạng thế giới, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của các ngày kỷ niệm lớn như: Quốc tế Lao động (1-5), Cách mạng tháng 10 Nga (7-11)…

     Cùng với cách thức đấu tranh cách mạng khác thì hình thức tuyên truyền, vận động cách mạng bằng truyền đơn đã thu hút sự chú ý của quần chúng nhân dân, tác động sâu sắc đến với phong trào đấu tranh ủng hộ cách mạng. Với thế hệ hôm nay những tờ truyền đơn thực sự là minh chứng chân thực và quý giá, kể về một thời kỳ đấu tranh gian khổ giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là những tài liệu có giá trị đặc biệt về mặt sử liệu đối với công chúng, nhất là đối với các nhà nghiên cứu lịch sử về chủ đề tuyên truyền và vận động cách mạng trước năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng.